Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

captcha

Наши контакты
ООО «КОМПАНИЯ ВЭДЛАЙН» г. Киев ул. Л. Руденко, 6А, оф.818 Тел: (044) 501-48-35 Тел/факс: (044) 501-48-36

Глава 18. Тимчасове ввезення

     Стаття 103. Митний режим тимчасового ввезення

1. Тимчасове ввезення — це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення ввозяться для конкретних цiлей на митну територiю України з умовним повним або частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.

Стаття 104. Умови помiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим тимчасового ввезення

1. Митний режим тимчасового ввезення може бути застосований до товарiв, що надходять на митну територiю України, та до товарiв, що зберiгаються пiд митним контролем або помiщенi в iнший митний режим, який передбачає їх перебування пiд митним контролем.

2. Законодавством України з питань державної митної справи можуть бути визначенi документи, якi використовуються для декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в митний режим тимчасового ввезення замiсть митної декларацiї.

3. Митний орган, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митному режимi тимчасового ввезення, повинен пересвiдчитися у можливостi iдентифiкацiї цих товарiв, транспортних засобiв при їх реекспортi.

4. Для iдентифiкацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що помiщуються у митний режим тимчасового ввезення, можуть застосовуватися засоби, передбаченi частинами другою i третьою статтi 326 цього Кодексу. Зазначенi засоби застосовуються митними органами тiльки у тих випадках, коли комерцiйнi способи забезпечення iдентифiкацiї є недостатнiми.

5. Не вимагається застосування засобiв забезпечення iдентифiкацiї до тари, пiддонiв та iнших подiбних товарiв, що не мають iндивiдуальних iдентифiкацiйних ознак.

6. Для помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, повинна:

1) подати митному органу, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у режимi тимчасового ввезення, документи на такi товари, транспортнi засоби, що пiдтверджують мету їх тимчасового ввезення;

2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов’язання про реекспорт товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi тимчасово ввозяться, у строки, встановленi митним органом;

3) подати митному органу дозвiл вiдповiдного компетентного органу на тимчасове ввезення товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством;

4) сплатити митнi платежi вiдповiдно до статтi 106 цього Кодексу або забезпечити виконання зобов’язання iз сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу.

Стаття 105. Товари, транспортнi засоби, якi можуть бути помiщенi у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами

1. У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами помiщуються виключно товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi у статтi 189 цього Кодексу та в Додатках B.1 — B.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), на умовах, визначених цими Додатками, а також повiтрянi судна, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу.

2. У разi порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа, вiдповiдальна за дотримання режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання та пеню вiдповiдно до Податкового кодексу України.

Стаття 106. Товари, що можуть помiщуватися у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами

1. У митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами вiдповiдно до положень Додатка Е до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк) можуть помiщуватися товари (за винятком пiдакцизних), не зазначенi у статтях 105, 189 цього Кодексу, а також у Додатках B.1 — B.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), або такi, що не вiдповiдають вимогам зазначених Додаткiв.

2. У разi тимчасового ввезення товарiв з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний мiсяць заявленого строку перебування на митнiй територiї України сплачується 3 вiдсотки суми митних платежiв, яка пiдлягала б сплатi у разi випуску цих товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, розрахованої на дату помiщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

3. Сума митних платежiв сплачується при помiщеннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення та розраховується за встановлений митним органом строк дiї цього митного режиму.

4. У такому ж порядку сплачуються митнi платежi у разi продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарiв вiдповiдно до статтi 108 цього Кодексу.

5. Загальна сума митних платежiв, яка пiдлягає сплатi за час перебування товарiв у митному режимi тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами, не повинна перевищувати суми, яка пiдлягала б сплатi у разi випуску цих товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, розрахованої на дату помiщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

6. Сума митних платежiв, сплачена на пiдставi умовного часткового звiльнення вiд оподаткування митними платежами, поверненню не пiдлягає.

7. У разi випуску товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами, у вiльний обiг на митнiй територiї України або передачi таких товарiв у користування iншiй особi митнi платежi сплачуються в обсязi, передбаченому законом для ввезення цих товарiв на митну територiю України у митному режимi iмпорту, за вiдрахуванням суми, вже сплаченої на пiдставi умовного часткового звiльнення цих товарiв вiд оподаткування митними платежами. При цьому за перiод, коли застосовувалося таке звiльнення, пiдлягають сплатi проценти з сум податкових зобов’язань, що пiдлягали б сплатi у разi, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань вiдповiдно до роздiлу II Податкового кодексу України.

8. Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати перелiк товарiв, якi не можуть бути помiщенi у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами. Змiст такого перелiку повiдомляється Депозитарiю Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк).

Стаття 107. Операцiї з транспортними засобами, помiщеними в митний режим тимчасового ввезення

1. Транспортнi засоби комерцiйного призначення, помiщенi в митний режим тимчасового ввезення, можуть пiддаватися операцiям технiчного обслуговування та ремонту, необхiднiсть в яких виникла протягом строку перебування в митному режимi тимчасового ввезення.

Стаття 108. Строки тимчасового ввезення

1. Строк тимчасового ввезення товарiв встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення.

2. Строк тимчасового ввезення транспортних засобiв комерцiйного призначення встановлюється митним органом з урахуванням того, що цi транспортнi засоби повиннi бути реекспортованi вiдразу ж пiсля закiнчення транспортних операцiй, для яких вони були ввезенi.

3. З урахуванням мети ввезення товарiв та iнших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарiв за письмовою заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи може бути продовжений вiдповiдним митним органом. У разi вiдмови у продовженнi строку тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

4. Якщо товари або транспортнi засоби, помiщенi у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно реекспортованi внаслiдок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслiдок позовiв приватних осiб) або вилучення у справi про порушення митних правил, то перебiг строку тимчасового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучення).

Стаття 109. Передача права на тимчасове ввезення

1. За заявою особи, вiдповiдальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення, митний орган надає дозвiл на передачу права використання режиму тимчасового ввезення щодо товарiв будь-якiй iншiй особi за умови, що така iнша особа:

1) вiдповiдає вимогам, встановленим цим Кодексом; та

2) приймає на себе зобов’язання особи, вiдповiдальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення.

Стаття 110. Забезпечення дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення

1. Забезпечення дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення здiйснюється шляхом:

1) застосування мiжнародного митного документа (книжки А.Т.А. або книжки CPD), що мiстить чинну мiжнародну гарантiю сплати митних платежiв, встановлених законом на iмпорт товарiв;

2) надання фiнансової гарантiї у порядку, передбаченому роздiлом X цього Кодексу.

2. Фiнансова гарантiя повертається (вивiльняється) у порядку, передбаченому роздiлом X цього Кодексу, пiсля завершення режиму тимчасового ввезення.

3. Гарантiя дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення не вимагається щодо:

1) устаткування для пiдготовки радiо- чи телепередач i репортажiв, а також транспортних засобiв, спецiально пристосованих для використання для цiлей радiо- чи телепередач;

2) контейнерiв, пiддонiв та упаковок;

3) наукового i педагогiчного устаткування та матерiалiв для забезпечення добробуту мореплавцiв, що використовуються на борту суден;

4) особистих речей;

5) товарiв, ввезених для спортивних цiлей;

6) товарiв, що ввозяться в рамках прикордонного обiгу;

7) медичного, хiрургiчного i лабораторного устаткування, а також будь-яких товарiв, таких як автомобiлi чи iншi транспортнi засоби, ковдри, намети, збiрнi будинки, iнших товарiв першої необхiдностi, вiдправлених як допомога потерпiлим вiд стихiйного лиха чи подiбних катастроф;

8 ) транспортних засобiв комерцiйного призначення;

9) тяглових тварин, тварин, ввезених для перегону на нове пасовисько чи випасання на землях, розташованих у прикордоннiй смузi (контрольованому прикордонному районi);

10) товарiв, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами;

11) повiтряних суден, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу.

Стаття 111. Митний статус товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення

1. Iноземнi товари, помiщенi у митний режим тимчасового ввезення, зберiгають статус iноземних товарiв.

Стаття 112. Завершення митного режиму тимчасового ввезення

1. Митний режим тимчасового ввезення завершується шляхом реекспорту товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, помiщених у цей митний режим, або шляхом помiщення їх в iнший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

2. Якщо заборони або обмеження щодо iмпорту, що дiяли на момент тимчасового ввезення товарiв, скасовано протягом їх перебування у митному режимi тимчасового ввезення, дозволяється завершення митного режиму тимчасового ввезення шляхом випуску товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

3. Митний режим тимчасового ввезення припиняється митним органом у разi конфiскацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, їх повної втрати внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

4. У разi припинення митного режиму тимчасового ввезення згiдно з частиною третьою цiєї статтi реекспорт товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення не вимагається, а гарантiї, наданi вiдповiдно до статтi 110 цього Кодексу, пiдлягають поверненню (вивiльненню).

Глава 19. Тимчасове вивезення

     Стаття 113. Митний режим тимчасового вивезення

1. Тимчасове вивезення — це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари або транспортнi засоби комерцiйного призначення вивозяться за межi митної територiї України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реiмпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.

Стаття 114. Умови помiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим тимчасового вивезення

1. Митний режим тимчасового вивезення може бути застосований до товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що безпосередньо вивозяться за межi митної територiї України.

2. Законодавством України з питань державної митної справи можуть бути визначенi документи, якi використовуються для декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим тимчасового вивезення замiсть митної декларацiї.

3. Митний орган, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митному режимi тимчасового вивезення, повинен пересвiдчитися у можливостi iдентифiкацiї цих товарiв, транспортних засобiв при їх реiмпортi.

4. Для забезпечення iдентифiкацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що помiщуються у митний режим тимчасового вивезення, можуть застосовуватися засоби, передбаченi частинами другою i третьою статтi 326 цього Кодексу. Митнi органи застосовують зазначенi засоби тiльки у тих випадках, коли комерцiйнi способи iдентифiкацiї є недостатнiми.

5. Не вимагається застосування засобiв забезпечення iдентифiкацiї до тари, пiддонiв та iнших подiбних товарiв, що не мають iндивiдуальних iдентифiкацiйних ознак.

6. Для помiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим тимчасового вивезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, повинна:

1) подати митному органу, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у режимi тимчасового вивезення, документи на такi товари, транспортнi засоби, що пiдтверджують мету їх тимчасового вивезення;

2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов’язання про реiмпорт товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi тимчасово вивозяться, у строки, встановленi митним органом;

3) подати митному органу дозвiл вiдповiдного компетентного органу на тимчасове вивезення товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 115. Операцiї з транспортними засобами комерцiйного призначення, помiщеними у митний режим тимчасового вивезення

1. Транспортнi засоби комерцiйного призначення, помiщенi у митний режим тимчасового вивезення, можуть пiддаватися операцiям технiчного обслуговування та ремонту, необхiднiсть в яких виникла протягом строку перебування у митному режимi тимчасового вивезення.

Стаття 116. Строки тимчасового вивезення

1. Строк тимчасового вивезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у зазначений митний режим.

2. З урахуванням мети тимчасового вивезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення та iнших обставин строк, зазначений у частинi першiй цiєї статтi, може бути продовжений вiдповiдним митним органом.

3. У разi якщо товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення помiщенi у митний режим тимчасового вивезення, не можуть бути своєчасно реiмпортованi внаслiдок накладення на них арешту, перебiг строку тимчасового вивезення зупиняється на час такого арешту.

Стаття 117. Передача права на тимчасове вивезення

1. За заявою особи, вiдповiдальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення, митний орган надає дозвiл на передачу права використання режиму тимчасового вивезення щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення будь-якiй iншiй особi за умови, що така iнша особа:

1) вiдповiдає вимогам, встановленим цим Кодексом; та

2) бере на себе зобов’язання особи, вiдповiдальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення.

Стаття 118. Звiльнення вiд оподаткування митними платежами в митному режимi тимчасового вивезення

1. При помiщеннi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим тимчасового вивезення та їх реiмпортi до закiнчення строку, встановленого митним органом, до цих товарiв, транспортних засобiв застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування митними платежами.

Стаття 119. Митний статус товарiв, помiщених у митний режим тимчасового вивезення

1. Українськi товари, помiщенi в митний режим тимчасового вивезення, зберiгають статус українських товарiв.

Стаття 120. Завершення митного режиму тимчасового вивезення

1. Митний режим тимчасового вивезення завершується шляхом реiмпорту товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, помiщених у цей митний режим, або помiщення їх в iнший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

2. Якщо заборони або обмеження щодо експорту, що дiяли на момент тимчасового вивезення товарiв, скасовано протягом їх перебування у митному режимi тимчасового вивезення, дозволяється завершення митного режиму тимчасового вивезення шляхом випуску товарiв у митному режимi експорту.

3. Митний режим тимчасового вивезення припиняється митним органом у разi конфiскацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, їх повної втрати внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

4. У разi припинення митного режиму тимчасового вивезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення згiдно з частиною третьою цiєї статтi їх реiмпорт не вимагається.

Глава 20. Митний склад

     Стаття 121. Митний режим митного складу

1. Митний склад — це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi або українськi товари зберiгаються пiд митним контролем iз умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Стаття 122. Умови помiщення товарiв у митний режим митного складу

1. У митний режим митного складу можуть помiщатися будь-якi товари, за винятком:

1) товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територiю України;

2) товарiв, строк придатностi для споживання або використання яких закiнчився;

3) товарiв, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога;

4) живих тварин;

5) електроенергiї, що перемiщується лiнiями електропередачi.

2. Для помiщення товарiв у митний режим митного складу митному органу подаються митна декларацiя, товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (iнвойс) або iнший документ, який визначає вартiсть товару. Товари, що помiщуються у митний режим митного складу, декларуються митному органу утримувачем митного складу.

3. Розмiщення на митному складi товарiв, помiщених в iншi, нiж митний склад, митнi режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї) для їх зберiгання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здiйснюється на пiдставi митної декларацiї, ранiше оформленої вiдповiдно до таких iнших митних режимiв, або документа, що її замiнював, — накладної УМВС (СМГС), накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. У цьому разi помiщення таких товарiв у митний режим митного складу не вiдбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад i призначенi для зберiгання бiльше нiж на 90 днiв, пiдлягають помiщенню у митний режим митного складу.

4. У разi надходження товарiв у складi консолiдованих вантажiв з метою подальшої доставки в митний орган призначення при перевантаженнi таких товарiв з одного транспортного засобу на iнший їх розмiщення на митному складi або помiщення у митний режим митного складу не є обов’язковим.

5. Митним органам для помiщення товарiв у митний режим митного складу забороняється вимагати:

1) подання iнших, нiж передбаченi у частинах другiй i третiй цiєї статтi, документiв (у тому числi документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв);

2) проведення видiв контролю, зазначених у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу.

Стаття 123. Умови помiщення у митний режим митного складу товарiв, розмiщених на митних складах, розташованих на територiях морських i рiчкових портiв, аеропортiв, залiзничних станцiй, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту

1. Товари, що ввозяться на митну територiю України i розмiщуються на митних складах, розташованих на територiях морських i рiчкових портiв, аеропортiв, залiзничних станцiй, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, помiщуються у митний режим митного складу на пiдставi електронного повiдомлення утримувача митного складу, що мiстить кiлькiсть та опис товарiв, пiдписаного електронним цифровим пiдписом.

2. Електронне повiдомлення надсилається митному органу протягом чотирьох годин з моменту фактичного розмiщення товарiв на митному складi. Митний орган надсилає утримувачу митного складу пiдтвердження дати та часу отримання електронного повiдомлення. Розмiщення товарiв на митному складi дозволу митного органу не потребує.

3. Помiщення у митний режим реекспорту товарiв, розмiщених на митних складах, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, здiйснюється на пiдставi електронного повiдомлення утримувача митного складу, що мiстить кiлькiсть та опис товарiв, пiдписаного електронним цифровим пiдписом.

4. Електронне повiдомлення надсилається митному органу не пiзнiше, нiж за чотири години до моменту фактичного випуску товарiв з митного складу. Митний орган надсилає утримувачу митного складу пiдтвердження дати та часу отримання електронного повiдомлення.

5. Якщо протягом двох годин з моменту отримання електронного повiдомлення про реекспорт товарiв митний орган не повiдомив утримувача митного складу про намiр здiйснити митний огляд таких товарiв, дозволяється випускати цi товари з митного складу з метою їх реекспорту.

6. Форми електронних повiдомлень, передбачених цiєю статтею, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, i ґрунтуються на звичайних правилах складського облiку.

Стаття 124. Умови розмiщення товарiв, що перемiщуються у складi консолiдованих вантажiв, на митному складi та подальшого розпорядження ними

1. Пiд консолiдованим вантажем розумiється вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом i складається з двох i бiльше партiй товарiв для рiзних одержувачiв або для одного одержувача вiд рiзних вiдправникiв.

2. Перемiщення консолiдованих вантажiв, що ввозяться на митну територiю України, вiд митного органу вiдправлення на кордонi до митного органу призначення з промiжним розмiщенням цих вантажiв на митному складi здiйснюється на пiдставi договорiв на перевезення.

3. Для здiйснення контролю за перемiщенням консолiдованих вантажiв, що ввозяться на митну територiю України, з митного органу вiдправлення на кордонi до митного органу, в зонi дiяльностi якого розташований митний склад, а також для помiщення товарiв, що перемiщуються у складi цих вантажiв, у митний режим митного складу використовується попередня митна декларацiя, що складається на весь обсяг консолiдованого вантажу.

4. Контроль за перемiщенням товарiв з митного органу, в зонi дiяльностi якого розташований митний склад, до митного органу призначення для кiнцевого одержувача здiйснюється на пiдставi поданих утримувачем складу нових митних декларацiй або документiв, що їх замiнюють, для внутрiшнього транзиту товарiв.

5. Кiнцевий одержувач товару має право на повторне помiщення цього товару у митний режим митного складу.

Стаття 125. Строк зберiгання товарiв у митному режимi митного складу

1. Строк зберiгання товарiв у митному режимi митного складу не може перевищувати 1095 днiв вiд дня помiщення цих товарiв у зазначений митний режим.

2. Строк зберiгання в митному режимi митного складу пiдакцизних товарiв, iноземних товарiв, якi були попередньо помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митнiй територiї України, а також продуктiв переробки не може перевищувати 365 днiв вiд дня помiщення їх у митний режим митного складу.

3. Iноземнi товари, що зберiгаються в митному режимi митного складу, до закiнчення строку їх придатностi або строкiв зберiгання, установлених частинами першою i другою цiєї статтi, повиннi бути задекларованi для ввезення на митну територiю України в iншому митному режимi або реекспортованi. Якщо iноземнi товари пiд час зберiгання в митному режимi митного складу були зiпсованi або ушкодженi внаслiдок аварiї чи дiї обставин непереборної сили, такi товари за умови належного пiдтвердження зазначених фактiв дозволяється декларувати для вiльного обiгу на митнiй територiї України так, нiби вони були ввезенi в зiпсованому (ушкодженому) станi.

4. Строк зберiгання у митному режимi митного складу товарiв, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного строку такi товари повиннi бути вивезенi за межi митної територiї України.

5. У разi невиконання вимог частин першої — четвертої цiєї статтi щодо розпорядження товарами, що зберiгаються в митному режимi митного складу, утримувач митного складу повинен протягом 30 днiв пiсля закiнчення строку зберiгання цих товарiв у митному режимi митного складу передати їх на склад митного органу, а в разi закiнчення строку придатностi зазначених товарiв — задекларувати їх у митний режим знищення або руйнування.

Стаття 126. Митний статус товарiв, помiщених у митний режим митного складу

1. Iноземнi товари, помiщенi в митний режим митного складу, зберiгають статус iноземних товарiв.

2. Українськi товари, помiщенi в митний режим митного складу, втрачають статус українських товарiв з моменту вiдшкодування сум податку на додану вартiсть вiдповiдно до положень Податкового кодексу України.

Стаття 127. Операцiї з товарами, що зберiгаються на митному складi

1. З товарами, що зберiгаються на митному складi, без дозволу митного органу можуть проводитися простi складськi операцiї, необхiднi для забезпечення збереження цих товарiв:

1) перемiщення товарiв у межах складу з метою рацiонального розмiщення;

2) чищення;

3) провiтрювання;

4) створення оптимального температурного режиму зберiгання;

5) сушiння (у тому числi iз створенням потоку тепла);

6) захист вiд корозiї;

7) боротьба iз шкiдниками;

8 ) iнвентаризацiя.

2. Власник товарiв, що зберiгаються в митному режимi митного складу на митному складi, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу може проводити пiдготовку таких товарiв до продажу (вiдчуження) та транспортування: консолiдацiя та подрiбнення партiй, формування вiдправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження, взяття проб i зразкiв товарiв та iншi подiбнi операцiї.

3. Операцiї, що проводяться з товарами, що зберiгаються в митному режимi митного складу на митному складi, не повиннi змiнювати характеристик, за якими цi товари були класифiкованi згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

4. З дозволу митного органу та за умови надання фiнансової гарантiї вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу товари, помiщенi у митний режим митного складу, можуть тимчасово з наступним поверненням вивозитися з митного складу на строк, обумовлений метою такого вивезення, але не бiльший нiж 45 днiв. Не пiдлягають тимчасовому випуску з наступним поверненням товари, що використовуватимуться для виробництва, упаковки, експлуатацiї природних ресурсiв, будiвництва, ремонту чи обслуговування, виконання земляних або iнших подiбних робiт.

5. У разi вiдмови у наданнi дозволу на здiйснення з товарами, що зберiгаються в митному режимi митного складу на митному складi, операцiй, передбачених частинами другою та четвертою цiєї статтi, митний орган зобов’язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини i пiдстави такої вiдмови.

Стаття 128. Передача права власностi на товари, помiщенi у митний режим митного складу

1. Допускається передача права власностi на iноземнi товари, помiщенi у митний режим митного складу. Iнформацiя про власника таких товарiв надається митному органу пiд час випуску зазначених товарiв з митного складу. Якщо змiна власника товару передбачає вивезення товару з територiї України, таке вивезення здiйснюється на пiдставi нових товаросупровiдних документiв i митної декларацiї (документа, що її замiнює).

Стаття 129. Завершення митного режиму митного складу

1. Митний режим митного складу завершується шляхом помiщення товарiв, помiщених у цей митний режим, в iнший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

2. Якщо встановленi законом заборони або обмеження щодо iмпорту чи експорту вiдповiдних товарiв, що дiяли пiд час перебування цих товарiв у митному режимi митного складу, скасовано, дозволяється завершення митного режиму митного складу шляхом експорту зазначених товарiв або випуску їх для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

3. Митний режим митного складу припиняється митним органом у разi:

1) передачi товарiв на склад митного органу у зв’язку iз закiнченням строкiв зберiгання в режимi митного складу;

2) конфiскацiї товарiв;

3) повної втрати товарiв унаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

4. У разi припинення митного режиму митного складу згiдно з частиною третьою цiєї статтi помiщення цих товарiв у iнший митний режим не вимагається, а фiнансовi гарантiї, наданi вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 цього Кодексу, пiдлягають поверненню (вивiльненню).

5. Пiсля перебування на митному складi товари, оформленi у митнi режими експорту, реекспорту, транзиту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї України, повиннi бути в установлений вiдповiдно до цього Кодексу строк вивезенi за межi митної територiї України або помiщенi в iнший митний режим, який дозволяється щодо таких товарiв.

6. У разi помiщення товарiв, що зберiгаються на митному складi в митному режимi митного складу, в iнший митний режим та у випадках, визначених частиною п’ятою цiєї статтi, митний орган встановлює строк для вивезення зазначених товарiв з митного складу, виходячи з наявних транспортних засобiв та навантажувально-розвантажувальної технiки, але не менший, нiж п’ять робочих днiв.

Глава 21. Вiльна митна зона

     Стаття 130. Митний режим вiльної митної зони

1. Вiльна митна зона — це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари ввозяться на територiю вiльної митної зони та вивозяться з цiєї територiї за межi митної територiї України iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а українськi товари ввозяться на територiю вiльної митної зони iз оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходiв нетарифного регулювання.

2. Товари, помiщенi в митний режим вiльної митної зони, протягом усього строку перебування у цьому режимi перебувають пiд митним контролем.

Стаття 131. Операцiї з товарами, помiщеними у митний режим вiльної митної зони

1. Операцiї з помiщеними у митний режим вiльної митної зони товарами, що знаходяться на територiях вiльних митних зон комерцiйного типу, обмежуються лише простими складськими операцiями, необхiдними для забезпечення збереження цих товарiв: перемiщення товарiв у межах вiльної митної зони з метою рацiонального розмiщення, чищення, провiтрювання, створення оптимального температурного режиму зберiгання, сушiння (у тому числi iз створенням потоку тепла), захист вiд корозiї, боротьба iз шкiдниками, iнвентаризацiя. Також допускаються подрiбнення партiй, формування вiдправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та iншi подiбнi операцiї.

2. З помiщеними у митний режим вiльної митної зони товарами, що знаходяться на територiях вiльних митних зон сервiсного типу, дозволяється здiйснення операцiй, пов’язаних iз ремонтом, модернiзацiєю, будiвництвом повiтряних, морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв, їх складових частин, а також операцiй, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, необхiднiсть у яких виникла у зв’язку з експлуатацiєю вiльної митної зони цього типу.

3. Перелiки видiв товарiв, якi можуть бути помiщенi у митний режим вiльної митної зони з метою розмiщення на територiях вiльних митних зон промислового типу, та виробничих операцiй, якi можуть здiйснюватися з такими товарами, визначаються окремими законами України для кожної такої зони.

Стаття 132. Умови помiщення товарiв у митний режим вiльної митної зони

1. Помiщення українських товарiв у митний режим вiльної митної зони для цiлей оподаткування вважається експортом цих товарiв.

2. Iноземнi товари, що ввозяться на територiю вiльної митної зони, допускаються на зазначену територiю з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами.

3. Помiщення товарiв у митний режим вiльної митної зони, а також змiна цього митного режиму здiйснюються митним органом, у зонi дiяльностi якого знаходиться така зона.

4. Для помiщення iноземних товарiв у митний режим вiльної митної зони та розмiщення їх на територiях вiльних митних зон комерцiйного типу, що розташованi в морських, рiчкових портах чи аеропортах, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, використовуються транспортнi або комерцiйнi документи, якi мiстять опис таких товарiв та супроводжують їх при ввезеннi.

5. Для допуску товарiв на територiю вiльної митної зони гарантiї, передбаченi роздiлом X цього Кодексу, не застосовуються. Гарантiї щодо перемiщення iноземних товарiв мiж митними органами або в межах зони дiяльностi одного митного органу у зв’язку з необхiднiстю їх ввезення на територiю вiльної митної зони (випуску з такої територiї) застосовуються вiдповiдно до норм цього Кодексу.

Стаття 133. Строки перебування товарiв у митному режимi вiльної митної зони на територiї вiльної митної зони

1. Товари можуть перебувати в митному режимi вiльної митної зони на територiї вiльної митної зони протягом усього часу функцiонування вiдповiдної вiльної митної зони.

Стаття 134. Передача права власностi на товари, помiщенi у митний режим вiльної митної зони

1. Дозволяється передача права власностi на товари, помiщенi у митний режим вiльної митної зони. Iнформацiя про власника таких товарiв надається митному органу пiд час помiщення зазначених товарiв в iнший митний режим вiдповiдно до частини першої статтi 137 цього Кодексу.

Стаття 135. Перемiщення товарiв мiж територiями вiльних митних зон

1. Товари, що перебувають на територiї вiльної митної зони у митному режимi вiльної митної зони, або товари, виробленi на територiї цiєї зони, можуть бути вивезенi повнiстю або частково на територiю iншої вiльної митної зони, за умови виконання митних формальностей, передбачених цим роздiлом для митних режимiв транзиту та вiльної митної зони.

Стаття 136. Митний статус товарiв, що помiщуються в митний режим вiльної митної зони

1. Iноземнi товари, помiщенi у митний режим вiльної митної зони, зберiгають статус iноземних товарiв.

2. Товари, виготовленi (виробленi, одержанi) у вiльнiй митнiй зонi, мають статус iноземних товарiв та вважаються такими, що помiщенi у митний режим вiльної митної зони.

3. Українськi товари, помiщенi у митний режим вiльної митної зони, отримують статус iноземних товарiв.

4. Українськi товари, що не використовуються у виробничих та iнших господарських операцiях i необхiднi для забезпечення функцiонування пiдприємств, розташованих на територiї вiльної митної зони, а також українськi товари, що використовуються у виробничих та iнших господарських операцiях i не витрачаються при цьому, допускаються на такi територiї (випускаються з них) з письмовим iнформуванням митного органу без змiни їх митного статусу та помiщення у митнi режими.

Стаття 137. Завершення митного режиму вiльної митної зони

1. Митний режим вiльної митної зони завершується шляхом реекспорту товарiв, помiщених у цей митний режим, або помiщення їх у iнший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.

2. Для реекспорту iноземних товарiв, помiщених у митний режим вiльної митної зони вiдповiдно до частини четвертої статтi 132 цього Кодексу, використовуються транспортнi або комерцiйнi документи, якi мiстять опис таких товарiв та супроводжують їх при вивезеннi.

3. Якщо встановленi законом заборони або обмеження щодо iмпорту вiдповiдних товарiв, якi дiяли пiд час перебування цих товарiв у митному режимi вiльної митної зони, скасовано, дозволяється завершення митного режиму вiльної митної зони шляхом випуску зазначених товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

4. Митний режим вiльної митної зони припиняється митним органом у разi:

1) конфiскацiї товарiв;

2) повної втрати товарiв унаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

5. Випуск у вiльний обiг продуктiв переробки товарiв, помiщених у митний режим вiльної митної зони, здiйснюється зi сплатою митних платежiв та процентiв, що пiдлягали б сплатi у разi перенесення строкiв сплати митних платежiв у зв’язку з наданням розстрочення або вiдстрочення їх сплати вiдповiдно до статтi 100 Податкового кодексу України.

Стаття 138. Вiдходи (залишки), що утворилися в результатi здiйснення операцiй з товарами у вiльнiй митнiй зонi

1. Вiдходи (залишки), що утворилися в результатi здiйснення операцiй з iноземними товарами у вiльнiй митнiй зонi i мають господарську цiннiсть та/або можуть бути утилiзованi, у разi вивезення за межi вiльної митної зони пiдлягають помiщенню в цьому станi у вiдповiдний митний режим.

2. За бажанням декларанта вiдходи (залишки), зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, можуть декларуватися за одним класифiкацiйним кодом згiдно з УКТ ЗЕД за умови, що цьому коду вiдповiдає найбiльша ставка мита. Якщо до окремих товарiв, якi входять до зазначеної партiї, застосовуються передбаченi законом заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, такий спосiб декларування не звiльняє декларанта вiд додержання зазначених заходiв щодо цих товарiв.

3. Iншi вiдходи, нiж зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, з дозволу митного органу пiдлягають видаленню вiдповiдно до законодавства України.

Стаття 139. Розпорядження товарами, що знаходяться на територiї вiльної митної зони промислового типу, в разi скасування на її територiї митного режиму вiльної митної зони

1. Протягом 90 днiв вiд дати скасування митного режиму вiльної митної зони на територiї вiльної митної зони промислового типу помiщенi в митний режим вiльної митної зони товари, що знаходяться на територiї цiєї зони, повиннi бути перемiщенi власником або уповноваженою ним особою на територiю iншої вiльної митної зони, реекспортованi чи задекларованi до iншого митного режиму.

2. Законами України можуть визначатися бiльш тривалi строки розпорядження товарами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi.

Глава 22. Безмитна торгiвля

     Стаття 140. Митний режим безмитної торгiвлi

1. Безмитна торгiвля — це митний режим, вiдповiдно до якого товари, не призначенi для вiльного обiгу на митнiй територiї України, знаходяться та реалiзуються для вивезення за межi митної територiї України пiд митним контролем у пунктах пропуску через державний кордон України, вiдкритих для мiжнародного сполучення, та на повiтряних i водних транспортних засобах комерцiйного призначення, що виконують мiжнароднi рейси, з умовним звiльненням вiд оподаткування митними платежами, установленими на iмпорт та експорт таких товарiв, та без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, у тому числi видiв контролю, зазначених у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу.

Стаття 141. Помiщення товарiв у митний режим безмитної торгiвлi

1. У митний режим безмитної торгiвлi помiщуються iноземнi та українськi товари, якi ввозяться з-за меж митної територiї України або вивозяться з митної територiї України.

2. У митний режим безмитної торгiвлi помiщуються будь-якi товари, крiм товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України i транзиту через територiю України, товарiв, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога, живих тварин.

3. Iноземнi товари помiщуються у митний режим безмитної торгiвлi з умовним звiльненням вiд оподаткування митними платежами.

4. Помiщення українських товарiв у митний режим безмитної торгiвлi для цiлей оподаткування вважається експортом цих товарiв.

5. Для помiщення товарiв у митний режим безмитної торгiвлi забезпечення виконання обов’язку iз сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу не вимагається. Забезпечення виконання обов’язку iз сплати митних платежiв при перемiщеннi iноземних товарiв мiж митними органами або мiж рiзними пунктами пропуску в межах зони дiяльностi одного митного органу у зв’язку з необхiднiстю їх ввезення у примiщення магазину безмитної торгiвлi або випуску з такого примiщення здiйснюється вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу.

6. Помiщення товарiв у митний режим безмитної торгiвлi, а також змiна цього митного режиму здiйснюється митним органом, у зонi дiяльностi якого розташований вiдповiдний магазин безмитної торгiвлi.

Стаття 142. Умови перебування товарiв у митному режимi безмитної торгiвлi

1. Товари можуть перебувати в митному режимi безмитної торгiвлi протягом всього строку їх придатностi для споживання та/або використання.

2. Товари, помiщенi в митний режим безмитної торгiвлi, протягом всього строку перебування у цьому режимi знаходяться пiд митним контролем.

Стаття 143. Особливостi здiйснення митного контролю товарiв, що постачаються магазинами безмитної торгiвлi на повiтрянi та воднi транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi виконують мiжнароднi рейси, для реалiзацiї пасажирам цих рейсiв

1. Постачання товарiв магазинами безмитної торгiвлi на повiтрянi та воднi транспортнi засоби комерцiйного призначення, що виконують мiжнароднi рейси, для реалiзацiї пасажирам цих рейсiв здiйснюється за письмовою заявою утримувача магазину безмитної торгiвлi на iм’я керiвника митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований магазин, або особи, яка виконує його обов’язки, та на пiдставi вiдповiдного договору мiж утримувачем магазину безмитної торгiвлi та пiдприємством — експлуатантом зазначених транспортних засобiв або iншим пiдприємством, уповноваженим експлуатантом на укладання таких договорiв. Умови зазначеного договору не повиннi передбачати перехiд права власностi на товари, що постачаються на транспортний засiб. Засвiдчена утримувачем магазину безмитної торгiвлi копiя такого договору додається до заяви.

2. Постачання товарiв магазином безмитної торгiвлi на борт повiтряного (водного) транспортного засобу комерцiйного призначення, що виконує мiжнародний рейс, здiйснюється пiд контролем посадових осiб митного органу в контейнерах пiд митним забезпеченням та/або забезпеченням утримувача магазину безмитної торгiвлi. Посадовiй особi митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення зазначених товарiв, подаються товаросупровiднi документи на цi товари та звiт про товари, поставленi, реалiзованi та не реалiзованi на повiтряному (водному) транспортному засобi, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

3. Посадова особа митного органу перевiряє вiдповiднiсть накладеного на контейнер забезпечення утримувача магазину безмитної торгiвлi та товарiв у контейнерi вiдомостям, наведеним у звiтi про товари, та за вiдсутностi зауважень погоджує постачання товарiв на повiтряний (водний) транспортний засiб комерцiйного призначення шляхом проставляння на звiтi вiдбитка особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу має право перевiрити вмiст контейнера на будь-якому етапi постачання товарiв магазином безмитної торгiвлi на повiтряний (водний) транспортний засiб комерцiйного призначення та повернення цих товарiв з транспортного засобу до зазначеного магазину.

4. Пiсля завершення повiтряним (водним) транспортним засобом комерцiйного призначення мiжнародного рейсу в прямому та зворотному напрямках товари, що не були реалiзованi, повертаються з цього транспортного засобу в контейнерах пiд контролем посадових осiб митного органу до магазину безмитної торгiвлi, який постачав їх на зазначений транспортний засiб. Якщо мiжнароднi рейси виконуються повiтряним транспортним засобом через нетривалi промiжки часу, товари пiсля закiнчення чергового мiжнародного рейсу можуть залишатися на такому транспортному засобi пiд забезпеченням утримувача магазину безмитної торгiвлi до наступного мiжнародного рейсу.

5. Облiк товарiв, що постачаються магазинами безмитної торгiвлi на повiтрянi (воднi) транспортнi засоби комерцiйного призначення, що виконують мiжнароднi рейси, та повертаються з цих транспортних засобiв до магазинiв, якi постачали цi товари, ведеться утримувачами магазинiв безмитної торгiвлi окремо вiд облiку iнших товарiв, що реалiзуються зазначеними магазинами.

6. Митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований магазин безмитної торгiвлi, затверджує технологiчну схему постачання товарiв зазначеним магазином на повiтрянi (воднi) транспортнi засоби комерцiйного призначення, що виконують мiжнароднi рейси.

Стаття 144. Перемiщення товарiв мiж магазинами безмитної торгiвлi

1. Товари, помiщенi у митний режим безмитної торгiвлi, можуть бути вивезенi повнiстю або частково в iнший магазин безмитної торгiвлi за умови виконання митних формальностей, передбачених цим роздiлом для митних режимiв транзиту та безмитної торгiвлi.

Стаття 145. Митний статус товарiв, що помiщуються у митний режим безмитної торгiвлi

1. Iноземнi товари, помiщенi у митний режим безмитної торгiвлi, зберiгають статус iноземних товарiв.

2. Українськi товари, помiщенi у митний режим безмитної торгiвлi, отримують статус iноземних товарiв.

3. Українськi товари, що не призначенi для реалiзацiї в магазинi безмитної торгiвлi та необхiднi для забезпечення його функцiонування, допускаються у примiщення такого магазину (випускаються з нього) з письмовим iнформуванням митного органу без змiни їх митного статусу та помiщення у митнi режими.

4. Українськi та iноземнi товари, якi використовуються магазином безмитної торгiвлi в рекламних та/або презентацiйних цiлях i не призначенi для реалiзацiї зазначеним магазином, розмiщуються у магазинi безмитної торгiвлi у тому ж порядку та на тих же умовах, що й товари, призначенi для реалiзацiї.

Стаття 146. Завершення митного режиму безмитної торгiвлi

1. Митний режим безмитної торгiвлi завершується шляхом реекспорту товарiв, помiщених у цей митний режим, або помiщення їх у iнший митний режим, що допускається цим Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.

2. У разi псування товарiв, помiщених у митний режим безмитної торгiвлi, цi товари пiдлягають помiщенню у митний режим знищення або руйнування утримувачем магазину безмитної торгiвлi.

3. Якщо встановленi законом заборони або обмеження щодо iмпорту вiдповiдних товарiв, якi дiяли пiд час перебування цих товарiв у режимi безмитної торгiвлi, скасовано, дозволяється завершення режиму безмитної торгiвлi шляхом випуску зазначених товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

4. Митний режим безмитної торгiвлi припиняється митним органом у разi:

1) конфiскацiї товарiв;

2) повної втрати товарiв унаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

Глава 23. Переробка на митнiй територiї

     Стаття 147. Митний режим переробки на митнiй територiї

1. Переробка на митнiй територiї — це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови подальшого реекспорту продуктiв переробки.

Стаття 148. Гарантування дотримання умов перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї та обмеження щодо помiщення окремих товарiв у цей митний режим

1. Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї здiйснюється з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами. Заходи гарантування додержання митного режиму переробки на митнiй територiї застосовуються до товарiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пункту 1 частини третьої цiєї статтi.

2. У процесi переробки iноземних товарiв не допускається використання українських товарiв (крiм палива та енергiї), на якi законом встановлено вивiзне мито.

3. Обмеження або заборони щодо ввезення окремих видiв товарiв на митну територiю України з метою переробки встановлюються законом. За обґрунтованої необхiдностi Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначати:

1) товари, при помiщеннi яких у митний режим переробки на митнiй територiї застосовуються фiнансовi гарантiї вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу;

2) продукти переробки та/або товари, продукти переробки яких пiдлягають обов’язковому реекспорту за межi митної територiї України;

3) мiнiмальне спiввiдношення вартостi iноземних та українських товарiв для окремих категорiй товарiв, що пiддаються операцiям з переробки;

4) перелiк товарiв, якi не можуть бути допущенi до переробки для вiльного обiгу на митнiй територiї України;

5) товари, помiщення яких у митний режим переробки на митнiй територiї забороняється.

4. У разi встановлення вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi заборон чи обмежень щодо переробки вiдповiдних товарiв на митнiй територiї України переробка таких товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, завершується на умовах, що дiяли на момент помiщення цих товарiв у зазначений митний режим.

Стаття 149. Дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України

1. Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи.

2. Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає митному органу такi документи:

1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких здiйснюватиметься переробка товарiв, i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов’язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;

2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв ввезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки та процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, та iнших товарiв, що витрачаються пiдприємством на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;

3) договори на переробку товарiв з iншими пiдприємствами, якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться такими iншими пiдприємствами;

4) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи — висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

3. Дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України видається митним органом пiдприємству безоплатно протягом п’яти робочих днiв вiд дати реєстрацiї вiдповiдної заяви.

4. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр, на пiдставi якого здiйснюватиметься переробка, передбачає ввезення товарiв з метою переробки окремими партiями протягом певного перiоду часу на однакових умовах, дозвiл видається на обсяг товарiв i строк, визначенi зовнiшньоекономiчним договором, але не бiльше нiж на один рiк.

5. Виникнення або виявлення митним органом обставин, якi не вiдображенi у документах пiдприємства i якi впливають на найменування та обсяги виходу продуктiв переробки, а також встановлення законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки вiдповiдних товарiв на митнiй територiї України є пiдставою для надання вiдмови в митному оформленнi наступних партiй товарiв, що ввозяться на митну територiю України з метою переробки. Якщо такi обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктiв переробки, то вiдомостi про такi обставини вносяться до ранiше виданого дозволу.

6. У дозволi на переробку товарiв на митнiй територiї України зазначається перелiк операцiй з переробки та спосiб їх здiйснення.

7. У видачi дозволу на переробку товарiв на митнiй територiї України не може бути вiдмовлено з огляду на:

1) країну походження, країну вiдправлення або країну призначення цих товарiв;

2) наявнiсть на митнiй територiї України товарiв, iдентичних за описом, якiстю та технiчними характеристиками товарам, що ввозяться для переробки.

8. Рiшення про вiдмову у видачi дозволу на переробку товарiв на митнiй територiї України приймається, якщо:

1) вiдомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов’язкового обсягу виходу продуктiв переробки, що утворюються в результатi переробки товарiв;

2) митний орган виявив невiдповiдностi у вiдомостях, що мiстяться у поданих заявником документах, або недостовiрнiсть цих вiдомостей;

3) митним органом встановлено вiдсутнiсть належного технологiчного обладнання, примiщень, умов для облiку i зберiгання товарiв, що ввозяться з метою переробки;

4) пiдприємством не дотримано встановлених законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки товарiв на митнiй територiї України.

9. Дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України може бути змiнено або вiдкликано митним органом, якщо його видано на пiдставi недостовiрних даних, що мали iстотне значення для прийняття рiшення про його видачу, або якщо пiдприємство, якому видано такий дозвiл, не дотримується положень цього Кодексу та iнших актiв законодавства України з питань державної митної справи.

10. За письмовою заявою власника товарiв або уповноваженої ним особи митним органом може бути винесено попереднє рiшення щодо можливостi помiщення товарiв у митний режим переробки товарiв на митнiй територiї.

11. Вимоги до iдентифiкацiї окремих товарiв, що ввозяться на митну територiю України з метою переробки, можуть встановлюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, з урахуванням характеру операцiй з переробки та особливостей технологiчного процесу.

12. Якщо митнi органи не можуть забезпечити iдентифiкацiю товарiв, що ввозяться на митну територiю України з метою переробки, вiдповiдно до статтi 326 цього Кодексу можуть бути застосованi iншi способи забезпечення iдентифiкацiї з урахуванням характеру операцiй з переробки та особливостей технологiчного процесу, наприклад, такi як:

1) посилання на опис спецiального виробничого маркування або номерiв;

2) пломби, печатки, штампи або iнше iндивiдуальне маркування;

3) зразки, iлюстрацiї чи технiчний опис;

4) проби;

5) документальне пiдтвердження, яке стосується передбачених операцiй (такi як контракти, рахунки-проформи, комерцiйна переписка), якi свiдчать про те, що продукти переробки виробленi з товарiв, якi ввозяться для переробки.

13. Можливiсть встановлення наявностi ввезених товарiв у продуктах переробки не є обов’язковою для допуску товарiв для переробки на митнiй територiї України у випадках, якщо:

1) такi товари можуть бути iдентифiкованi шляхом представлення докладних даних про витраченi ресурси та технологiї виробництва продуктiв переробки чи шляхом здiйснення митного контролю пiд час проведення операцiй з переробки; або

2) митний режим переробки на митнiй територiї завершується реекспортом продуктiв переробки товарiв, iдентичних за описом, якiстю та технiчними характеристиками товарам, допущеним для переробки на митнiй територiї України.

Стаття 150. Операцiї з переробки товарiв

1. Кiлькiсть операцiй з переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї не обмежується.

2. Операцiї з переробки товарiв можуть включати:

1) власне переробку товарiв, у тому числi: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарiв, якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки;

2) ремонт товарiв, у тому числi модернiзацiю, вiдновлення та регулювання, калiбрування.

3. Окремi операцiї з переробки товарiв або повний цикл переробки за дорученням пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України, та з дозволу митного органу можуть здiйснюватися iншими пiдприємствами. При цьому вiдповiдальнiсть перед митними органами за порушення визначеного порядку переробки товарiв несе пiдприємство, якому видано дозвiл на проведення операцiй з переробки товарiв на митнiй територiї України. Дозволи на виконання окремих операцiй з переробки або повного циклу переробки надаються одночасно з дозволом на переробку товарiв на митнiй територiї України або, за необхiдностi, — на пiдставi заяви вiдповiдної особи пiсля надання цього дозволу та вiдображаються у ньому.

Стаття 151. Строки переробки товарiв на митнiй територiї України

1. Строк переробки товарiв на митнiй територiї України встановлюється митним органом у кожному випадку пiд час видачi дозволу пiдприємству, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом iноземних товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв на митнiй територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв.

2. Законами України може визначатися бiльший строк переробки товарiв.

Стаття 152. Перевiрка митними органами дотримання митного режиму переробки на митнiй територiї

1. Товари, помiщенi в митний режим переробки на митнiй територiї, а також продукти їх переробки протягом всього строку перебування в цьому режимi знаходяться пiд митним контролем.

2. Митнi органи можуть проводити перевiрку товарiв, ввезених для переробки на митнiй територiї України, а також продуктiв їх переробки у будь-якої особи, яка здiйснює операцiї з переробки таких товарiв.

Стаття 153. Обсяг виходу продуктiв переробки

1. Митнi органи здiйснюють контроль за обов’язковим обсягом виходу продуктiв переробки, що утворюються в результатi переробки товарiв на митнiй територiї України. Данi про обов’язковий обсяг виходу продуктiв переробки зазначаються в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) на переробку товарiв або в окремому документi, що подається митному органу пiдприємством для отримання дозволу на переробку товарiв на митнiй територiї України.

2. Для пiдтвердження даних про обсяг виходу продуктiв переробки центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, може звертатися до iнших центральних органiв виконавчої влади або експертних установ. Такi звернення не є пiдставою для вiдмови у видачi дозволу на переробку товарiв на митнiй територiї України або для зупинення дiї ранiше виданих дозволiв протягом всього перiоду їх розгляду.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, може встановлювати обов’язковi норми виходу продуктiв переробки у випадках, коли операцiї з переробки на митнiй територiї України здiйснюються за типовими (однаковими) технiчними умовами, а товари та продукти їх переробки мають постiйнi характеристики.

Стаття 154. Порядок митного оформлення продуктiв переробки

1. Пiд час реекспорту продуктiв переробки вони пiдлягають декларуванню митним органам з поданням перелiку українських товарiв, витрачених пiд час здiйснення операцiй з переробки iноземних товарiв, iз зазначенням їх кiлькостi та вартостi.

2. Декларант має право заявити українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв, у митний режим експорту. Митне оформлення в такому випадку здiйснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законами України для митного оформлення експорту українських товарiв.

3. Продукти переробки можуть реекспортуватися однiєю чи кiлькома партiями. Допускається вивезення продуктiв переробки за межi митної територiї України не через той митний орган, через який товари ввозилися на цю територiю для переробки.

Стаття 155. Умови реалiзацiї продуктiв переробки на митнiй територiї України

1. Якщо умовами переробки iноземних товарiв на митнiй територiї України передбачено проведення розрахункiв частиною продуктiв їх переробки, такi продукти пiдлягають митному оформленню вiдповiдно до митного режиму iмпорту з оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, передбачених законом.

2. Реалiзацiя на митнiй територiї України продуктiв переробки, власником яких є нерезидент, здiйснюється через зареєстроване в Українi його представництво, на яке покладається обов’язок з декларування цих продуктiв переробки для вiльного обiгу.

3. Продукти переробки також можуть бути реалiзованi пiдприємству, яке їх виготовило.

Стаття 156. Переробка товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України

1. Дозволяється ввезення товарiв для переробки на митнiй територiї України з метою подальшого митного оформлення продуктiв переробки для вiльного обiгу на цiй територiї.

2. Товари можуть бути допущенi до переробки для вiльного обiгу на митнiй територiї України за умови, що:

1) митний орган може впевнитися в тому, що продукти переробки були отриманi саме з цих товарiв; та

2) товари пiсля переробки не можуть бути економiчно вигiдно вiдновленi у первинному станi.

3. Переробка товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України завершується шляхом помiщення продуктiв їх переробки у митний режим iмпорту. За рiшенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається помiщення зазначених продуктiв в iншi митнi режими.

Стаття 157. Залишки i вiдходи, що утворилися в результатi переробки товарiв

1. Залишки або вiдходи, що утворилися в результатi здiйснення операцiй з переробки iноземних товарiв i мають господарську цiннiсть та/або можуть бути утилiзованi, пiдлягають помiщенню в цьому станi у вiдповiдний митний режим до закiнчення строку переробки товарiв.

2. За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи залишки або вiдходи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, можуть декларуватися за одним класифiкацiйним кодом згiдно з УКТ ЗЕД, за умови, що цьому коду вiдповiдає найбiльша ставка мита. Якщо до окремих товарiв, якi входять до зазначеної партiї, застосовуються передбаченi законом заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, такий спосiб декларування не звiльняє декларанта вiд додержання зазначених заходiв щодо цих товарiв.

3. Iншi вiдходи, нiж зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, з дозволу митного органу пiдлягають видаленню вiдповiдно до законодавства України до закiнчення строку переробки товарiв.

Стаття 158. Еквiвалентна компенсацiя

1. Продукти, отриманi в результатi переробки еквiвалентних товарiв, для цiлей застосування цiєї глави вважаються продуктами переробки iноземних товарiв.

2. Пiд еквiвалентними товарами розумiються українськi та iноземнi товари, якi є iдентичними за описовими, кiлькiсними i технiчними характеристиками iноземним товарам, якi вони замiнюють, ввезеним для операцiй з переробки на митнiй територiї України.

3. Дозволяється здiйснення реекспорту продуктiв переробки, одержаних з використанням еквiвалентних товарiв, до ввезення товарiв для переробки на митнiй територiї України або до завершення операцiй з їх переробки.

Стаття 159. Митний статус товарiв, що помiщуються у митний режим переробки на митнiй територiї

1. Iноземнi товари, помiщенi у митний режим переробки на митнiй територiї, зберiгають статус iноземних товарiв.

2. Продукти переробки, залишки (вiдходи), виготовленi (одержанi) в процесi здiйснення операцiй з переробки iноземних товарiв, мають статус iноземних товарiв та вважаються такими, що помiщенi у митний режим переробки на митнiй територiї.

3. Українськi товари, що використовувалися в процесi переробки iноземних товарiв на митнiй територiї України, отримують статус iноземних товарiв у момент вивезення продуктiв переробки за межi митної територiї України.

Стаття 160. Завершення митного режиму переробки на митнiй територiї

1. Митний режим переробки на митнiй територiї завершується шляхом реекспорту продуктiв переробки чи помiщення їх в iнший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною другою цiєї статтi.

2. Митний режим переробки на митнiй територiї припиняється митним органом у разi:

1) конфiскацiї товарiв;

2) повної втрати товарiв унаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту такої аварiї або дiї обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

3. У разi припинення митного режиму переробки на митнiй територiї згiдно з частиною другою цiєї статтi реекспорт товарiв та продуктiв їх переробки не вимагається, а фiнансовi гарантiї, наданi вiдповiдно до статтi 148 цього Кодексу, пiдлягають поверненню.

Стаття 161. Розпорядження товарами, що помiщенi у митний режим переробки на митнiй територiї, у разi вiдкликання дозволу на переробку

1. Протягом 20 днiв вiд дати вiдкликання дозволу на переробку товарiв на митнiй територiї України пiдприємство повинно завершити розпочатi операцiї з переробки, а товари, помiщенi в митний режим переробки на митнiй територiї, у строк до 30 днiв з дати вiдкликання дозволу на переробку товарiв повиннi бути вивезенi за межi митної територiї України або заявленi в iнший митний режим в порядку, визначеному цим Кодексом. Якщо завершення розпочатих операцiй з переробки протягом 20 днiв є неможливим без спричинення безповоротної шкоди товарам або технологiчному обладнанню, переробка зазначених товарiв завершується вiдповiдно до технологiчної схеми переробки. У такому разi товари протягом 10 днiв з дати фактичного завершення їх переробки пiдлягають вивезенню за межi митної територiї України або помiщенню в iнший митний режим.

2. У разi невиконання пiдприємством вимог частини першої цiєї статтi зобов’язання, забезпеченi фiнансовою гарантiєю (якщо така гарантiя надавалася вiдповiдно до частини третьої статтi 148 цього Кодексу), пiдлягають виконанню.