Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

captcha

Наши контакты
ООО «КОМПАНИЯ ВЭДЛАЙН» г. Киев ул. Л. Руденко, 6А, оф.818 Тел: (044) 501-48-35 Тел/факс: (044) 501-48-36

Глава 34. Митнi формальностi щодо припасiв

     Стаття 223. Загальнi положення щодо порядку перемiщення припасiв через митний кордон України

1. Припаси при дотриманнi умов, установлених цим Кодексом, перемiщуються через митний кордон України iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

2. Передбаченi цiєю главою дозволи на видачу припасiв або на здiйснення iнших операцiй з припасами надаються митними органами протягом однiєї години з моменту отримання вiдповiдного звернення. У разi вiдмови у наданнi дозволу митнi органи зобов’язанi невiдкладно, письмово або в електроннiй формi, повiдомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини i пiдстави такої вiдмови.

Стаття 224. Умови звiльнення вiд оподаткування митними платежами припасiв, якi ввозяться на митну територiю України

1. Припаси, якi ввозяться на митну територiю України морськими, рiчковими та повiтряними суднами, звiльняються вiд оподаткування митними платежами за умови, що вони залишаються на борту цих суден.

2. Припаси, якi ввозяться на митну територiю України засобами залiзничного та автомобiльного транспорту, що здiйснюють мiжнароднi перевезення товарiв та/або пасажирiв, i призначенi для споживання особами, якi перебувають на борту цих транспортних засобiв, звiльняються вiд оподаткування митними платежами за умови, що:

1) вони придбанi тiльки в країнах, територiю яких перетинав вiдповiдний транспортний засiб;

2) всi належнi митнi платежi щодо них сплачено в країнах, де вони були придбанi.

3. Припаси, необхiднi для експлуатацiї i технiчного обслуговування транспортних засобiв, якi прибувають на митну територiю України, звiльняються вiд оподаткування митними платежами за умови, що вони залишаються на борту цих транспортних засобiв пiд час їх перебування на цiй територiї.

Стаття 225. Декларування припасiв, якi ввозяться на митну територiю України

1. Iнформацiя, що зазначається у митнiй декларацiї на припаси, якi ввозяться на митну територiю України, обмежується мiнiмумом вiдомостей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю. Допускається використання замiсть митної декларацiї на припаси облiкових документiв про рух товарiв у вагонах-ресторанах, кафе-барах тощо.

2. У митнiй декларацiї на припаси або в документi, що її замiнює, якi подаються пiд час прибуття транспортного засобу на митну територiю України, повинна враховуватися кiлькiсть припасiв, якi видаються з дозволу митного органу з числа припасiв, що знаходяться на борту цього засобу, при цьому на зазначену кiлькiсть припасiв окрема митна декларацiя або документ, що її замiнює, не подаються.

3. У митнiй декларацiї на припаси або в документi, що її замiнює, зазначається кiлькiсть припасiв, доставлених на транспортний засiб пiд час його перебування на митнiй територiї України.

4. Окрема митна декларацiя або документ, що її замiнює, на припаси, якi залишаються на борту транспортного засобу, не подається.

Стаття 226. Видача припасiв

1. Митнi органи повиннi дозволяти видачу припасiв, ввезених на митну територiю України морським (рiчковим) судном або доставлених на це судно пiд час його перебування на митнiй територiї України, для споживання пасажирами та членами екiпажу пiд час перебування зазначеного судна на митнiй територiї України, з урахуванням кiлькостi пасажирiв i членiв екiпажу та тривалостi перебування судна на цiй територiї.

2. Митнi органи повиннi дозволяти видачу припасiв, ввезених на митну територiю України морським (рiчковим) судном або доставлених на борт цього судна пiд час його перебування на митнiй територiї України, для споживання членами екiпажу зазначеного судна пiд час його ремонту у доцi або на верфi за умови, що тривалiсть перебування цього судна у доцi або на верфi визнана обґрунтованою.

3. У разi якщо повiтряне судно має зробити посадку в одному чи кiлькох аеропортах на митнiй територiї України, митнi органи повиннi дозволяти видачу припасiв, якi знаходяться на борту або доставленi на борт пiд час перебування цього судна на митнiй територiї України, для споживання пiд час стоянки повiтряного судна в таких промiжних аеропортах та пiд час перельоту мiж ними.

Стаття 227. Iншi операцiї з припасами

1. Припаси, ввезенi на митну територiю України засобами водного, авiацiйного та залiзничного транспорту, дозволяється:

1) випускати для вiльного обiгу на митнiй територiї України або помiщати в iнший митний режим, за умови дотримання вимог цього Кодексу та iнших законодавчих актiв України;

2) перевантажувати з попереднього дозволу митного органу на iншi засоби вiдповiдно водного, авiацiйного чи залiзничного транспорту, що виконують мiжнароднi рейси.

Стаття 228. Забезпечення схоронностi припасiв

1. Перевiзники зобов’язанi вживати необхiдних заходiв для запобiгання будь-якому недозволеному використанню припасiв.

2. Митнi органи з метою забезпечення схоронностi припасiв можуть у разi потреби накладати на них митне забезпечення.

3. У випадках, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, митнi органи вправi вимагати вилучення припасiв з транспортних засобiв, якi здiйснюють мiжнароднi перевезення, для зберiгання їх в iншому мiсцi пiд час перебування цих транспортних засобiв на митнiй територiї України.

Стаття 229. Декларування припасiв, що вивозяться за межi митної територiї України

1. Митне оформлення та контроль за перемiщенням припасiв на транспортнi засоби комерцiйного призначення здiйснюються в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв. Пропуск припасiв на транспортнi засоби комерцiйного призначення здiйснюється на пiдставi оформлених товаросупровiдних документiв. Декларування експорту припасiв здiйснюється на пiдставi товаросупровiдних документiв з накладеним митним забезпеченням та вiдмiткою адмiнiстрацiї транспортного засобу комерцiйного призначення про одержання припасiв протягом не бiльше 30 календарних днiв вiд дати накладення митного забезпечення.

2. Пiд час вiдбуття транспортного засобу комерцiйного призначення за межi митної територiї України окрема митна декларацiя або документ, що її замiнює, на припаси, що знаходилися на такому транспортному засобi на момент його прибуття на митну територiю України, не вимагаються.

3. У разi якщо митний орган вимагає митну декларацiю або документ, що її замiнює, на припаси, завантаженi на транспортний засiб, який вiдбуває за межi митної територiї України, iнформацiя, що зазначається у такiй декларацiї (такому документi), обмежується мiнiмумом вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю зазначених припасiв.

Стаття 230. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв i тютюнових виробiв через митний кордон України на борту транспортного засобу

1. На борту транспортного засобу, що здiйснює мiжнародний рейс i прибуває на митну територiю України або вiдбуває з неї, дозволяється ввозити та вивозити для споживання особами, якi перебувають на його борту, алкогольнi напої i тютюновi вироби з розрахунку споживання однiєю особою на добу за нормами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Глава 35. Митнi формальностi на трубопровiдному транспортi та лiнiях електропередачi

     Стаття 231. Мiсця здiйснення митного контролю товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi

1. Митний контроль товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, у тому числi з метою транзиту через митну територiю України, здiйснюється в мiсцях митного контролю, якi визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

Стаття 232. Порядок i строки митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi

1. Порядок i строки митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, строки сплати митних платежiв визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, виходячи з особливостей перемiщення зазначених товарiв через митний кордон України.

Глава 36. Перемiщення (пересилання) товарiв через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

     Стаття 233. Загальнi правила перемiщення (пересилання) мiжнародних поштових та експрес-вiдправлень через митний кордон України

1. При перемiщеннi (пересиланнi) мiжнародних поштових та експрес-вiдправлень через митний кордон України забезпечення сплати митних платежiв, передбачене роздiлом X цього Кодексу, не застосовується.

2. Ввезення експрес-перевiзником мiжнародних експрес-вiдправлень на митну територiю України або їх вивезення за межi цiєї територiї через пункти пропуску, розташованi у мiжнародних аеропортах, а також їх перевантаження здiйснюються безпосередньо пiд бортом повiтряного судна або з зони митного контролю пункту пропуску. Перевантаження здiйснюється в присутностi посадової особи митного органу та вiдповiдних службових осiб аеропорту та перевiзника.

3. Митний орган, у зонi вiдповiдальностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, здiйснює пропуск вантажу експрес-перевiзника на митну територiю України на пiдставi поданого експрес-перевiзником єдиного транспортного документа, який одночасно є документом контролю доставки з пункту пропуску через державний кордон України до центральної сортувальної станцiї, та направляє його пiд митним контролем до митного органу призначення.

4. У пунктi пропуску через державний кордон України до товарiв, якi перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та види контролю, зазначенi у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу, не застосовуються. Пропуск таких товарiв через митний кордон України здiйснюється в найкоротший строк.

5. Операцiї з мiжнародними поштовими та експрес-вiдправленнями (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду тощо) та їх зберiгання до випуску у вiльний обiг чи повернення вiдправникам здiйснюються пiд митним контролем в мiсцях, якi визначаються та обладнуються вiдповiдними операторами поштового зв’язку та експрес-перевiзниками за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи.

6. Строк зберiгання мiжнародних експрес-вiдправлень пiд митним контролем не може перевищувати 30 днiв. Цей строк за письмовою заявою декларанта (повiреного) може бути продовжений (але не бiльше нiж на 15 днiв) митним органом, у зонi дiяльностi якого розташованi мiсця зберiгання мiжнародних експрес-вiдправлень, або митним органом, що здiйснює митне оформлення вiдправлення за мiсцем розташування одержувача. У разi вiдмови у продовженнi строку зберiгання митний орган зобов’язаний невiдкладно, письмово або в електроннiй формi, повiдомити декларанта (повiреного) про причини i пiдстави такої вiдмови.

7. Мiжнароднi поштовi (крiм тих, що перемiщуються через територiю України транзитом) та експрес-вiдправлення перемiщуються через митний кордон України пiсля здiйснення митного контролю i митного оформлення товарiв, що знаходяться в цих вiдправленнях.

8. Оператори поштового зв’язку та експрес-перевiзники на вимогу митного органу пред’являють вiдправлення для здiйснення митного огляду. Способи такого пред’явлення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв. Як правило, при проведеннi митного огляду товарiв, що перемiщуються (пересилаються) в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, митнi органи використовують технiчнi засоби митного контролю.

9. Митнi органи не вимагають пред’явлення для митного контролю листiв, поштових карток та секограм. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що в зазначених вiдправленнях мiстяться товари, щодо яких законодавством встановлено заборони та/або обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, а також за результатами проведення митного огляду на пiдставi вибiркових або випадкових перевiрок митнi органи мають право вимагати пред’явлення зазначених вiдправлень. Вичерпний перелiк вiдповiдних пiдстав визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

10. У разi письмової вiдмови одержувача вiд отримання мiжнародного експрес-вiдправлення експрес-перевiзник пiсля закiнчення строку зберiгання, зазначеного в частинi шостiй цiєї статтi, повертає таке мiжнародне експрес-вiдправлення вiдправниковi або передає його на склад митного органу.

11. При надходженнi мiжнародного експрес-вiдправлення до митницi призначення посадова особа цiєї митницi здiйснює пiдтвердження з вiдмiткою на супровiдних документах, що експрес-перевiзник виконав узятi на себе зобов’язання щодо доставки та пред’явлення цього експрес-вiдправлення. Допускається з дозволу митного органу та пiд його контролем зберiгання експрес-перевiзником або його повiреним експрес-вiдправлень до завершення їх митного оформлення.

12. Оператори поштового зв’язку, експрес-перевiзники чи їх повiренi зобов’язанi за свiй рахунок пред’являти митним органам для здiйснення митного контролю мiжнароднi поштовi та експрес-вiдправлення, що перемiщуються через митний кордон України.

13. Митний контроль i митне оформлення товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях, здiйснюються в мiсцях мiжнародного поштового обмiну, якi визначаються операторами поштового зв’язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферах органiзацiї спецiального зв’язку та захисту iнформацiї, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, або за мiсцем розташування (проживання) одержувача.

14. Митний контроль i митне оформлення товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в мiжнародних експрес-вiдправленнях, здiйснюються в центральних (регiональних) сортувальних станцiях або за мiсцем розташування (проживання) одержувача (вiдправника).

Стаття 234. Оподаткування митними платежами товарiв, що перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

1. Товари (за винятком пiдакцизних), що перемiщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) протягом однiєї доби у мiжнародних експрес-вiдправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартiсть не перевищує еквiвалент 300 євро, не є об’єктом оподаткування митними платежами.

2. Товари (за винятком пiдакцизних), що перемiщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) протягом однiєї доби у мiжнародних експрес-вiдправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартiсть перевищує еквiвалент 300 євро, оподатковуються митом вiдповiдно до цього Кодексу та податком на додану вартiсть вiдповiдно до Податкового кодексу України.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 235. Заборони та обмеження щодо перемiщення (пересилання) окремих видiв товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

1. Забороняється перемiщення (пересилання) в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях:

1) товарiв, заборонених цим Кодексом та iншими законодавчими актами України вiдповiдно до ввезення на митну територiю України або вивезення з цiєї територiї;

2) товарiв, вiдправлених з порушенням митних правил;

3) товарiв, щодо яких вiдсутнi вiдповiднi дозвiльнi документи, у разi застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

4) товарiв, якi за результатами проведення видiв контролю, зазначених у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу, не можуть бути пропущенi через митний кордон України;

5) товарiв (одяг, взуття тощо), що були у використаннi та перебувають у брудному станi, якi за своїми ознаками можуть становити небезпеку для працiвникiв поштового зв’язку, без документiв про проведену фумiгацiю;

6) товарiв, що пiдпадають пiд визначення 124 груп УКТ ЗЕД, якi перемiщуються (пересилаються) на адресу громадян, крiм продуктiв харчування загальною вагою не бiльше 10 кiлограмiв в упаковцi виробника.

2. Забороняється перемiщення (пересилання) в мiжнародних поштових вiдправленнях товарiв, заборонених до пересилання вiдповiдно до актiв Всесвiтнього поштового союзу, а також товарiв, вiдправлених з порушенням вимог нормативно-правових актiв з питань надання послуг поштового зв’язку.

3. Розпорядження товарами, на пересилання яких у мiжнародних поштових вiдправленнях встановлено заборони та/або обмеження, здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

Стаття 236. Декларування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

1. Декларування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, здiйснюється оператором поштового зв’язку, експрес-перевiзником чи декларантом або уповноваженою ним особою. При цьому товари, якi не є об’єктом оподаткування митними платежами, а також кореспонденцiя, поштовi листи та листiвки, лiтература для слiпих, друкованi матерiали, мiжнароднi експрес-вiдправлення документарного характеру декларуються в уснiй формi на пiдставi товаросупровiдних документiв. Iншi товари, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, пiдлягають письмовому декларуванню.

Стаття 237. Порядок та умови здiйснення митного та iнших видiв контролю товарiв, що перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

1. Порядок та умови здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

2. Якщо товари, що перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, крiм митного контролю, пiдлягають видам контролю, зазначеним у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу, митнi органи залучають вiдповiдних спецiалiстiв для проведення цих видiв контролю.

3. Перемiщення (пересилання) через митний кордон України в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях товарiв, що вiдповiдно до цього Кодексу та Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування митними платежами, здiйснюється без подання дозвiльних документiв та без проведення iнших, крiм митного, видiв контролю.

Роздiл VII
ЗБЕРIГАННЯ ТОВАРIВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ КОМЕРЦIЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА СКЛАДАХ МИТНИХ ОРГАНIВ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ

Глава 37. Зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на складах митних органiв

     Стаття 238. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що зберiгаються митними органами

1. Обов’язковiй передачi митному органу для зберiгання пiдлягають:

1) товари, не пропущенi пiд час ввезення на митну територiю України внаслiдок установлених законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територiю України i не вивезенi з територiї України у день їх ввезення;

2) товари, що ввозяться громадянами на митну територiю України i пiдлягають оподаткуванню митними платежами, якщо вони не сплаченi;

3) товари, якi до закiнчення встановлених статтею 204 цього Кодексу строкiв тимчасового зберiгання пiд митним контролем на складах тимчасового зберiгання, складах органiзацiй — отримувачiв гуманiтарної допомоги, митних складах не були задекларованi власником або уповноваженою ним особою до вiдповiдного митного режиму або такi, що декларувалися, але щодо яких пiсля закiнчення строкiв зберiгання пiд митним контролем двiчi надавалася вiдмова у митному оформленнi в порядку, встановленому цим Кодексом;

4) товари, граничний строк перебування яких пiд митним контролем на територiї зони митного контролю закiнчився;

5) товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi перебувають пiд митним контролем i за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закiнчення граничних строкiв, встановлених статтею 199 цього Кодексу;

6) товари, заявленi у режим вiдмови на користь держави вiдповiдно до глави 26 цього Кодексу;

7) товари, якi були виявленi (знайденi) пiд час здiйснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, i власник яких невiдомий;

8 ) зразки товарiв i технiко-технологiчна документацiя, взятi митними органами для проведення класифiкацiї товарiв вiдповiдно до статтi 356 цього Кодексу;

9) зразки товарiв та документацiя, одержанi митними органами пiд час здiйснення верифiкацiї сертифiкатiв походження товару вiдповiдно до статтi 47 цього Кодексу;

10) проби та зразки товарiв, необхiднi для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взятi вiдповiдно до статтi 517 цього Кодексу;

11) зразки товарiв, одержанi митними органами вiдповiдно до частини четвертої статтi 401 цього Кодексу.

2. Товари, якi пiдлягають обов’язковiй передачi для зберiгання митному органу (крiм валютних цiнностей, а також дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння), зберiгаються на складах митних органiв.

3. Якщо товари, що пiдлягають обов’язковiй передачi для зберiгання митному органу, втратили свої споживчi властивостi у зв’язку iз закiнченням строку їх придатностi або з iнших причин, вони пiдлягають знищенню без передачi на склад митного органу.

4. Валютнi цiнностi, переданi митному органу на зберiгання, депонуються в уповноважених банках України. Дорогоцiннi метали, дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння зберiгаються в порядку, визначеному законодавством.

5. Крiм товарiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, на складах митних органiв можуть зберiгатися:

1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем вiдповiдно до глави 29 цього Кодексу;

2) товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України, якщо їх митне оформлення не може бути завершено у день пред’явлення митному органу, а також в iнших випадках на прохання власникiв таких товарiв, транспортних засобiв або уповноважених ними осiб;

3) товари, що вивозяться за межi митної територiї України та пiсля закiнчення митного оформлення зберiгаються пiд митним контролем до фактичного їх вивезення;

4) товари, якi перебувають у митному режимi транзиту вiдповiдно до статтi 90 цього Кодексу;

5) товари, якi перебувають у митному режимi митного складу вiдповiдно до статтi 121 цього Кодексу;

6) товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, вилученi вiдповiдно до статтi 511 цього Кодексу;

7) товари, доставленi перевiзником до митного органу призначення вiдповiдно до пункту 4 частини першої статтi 191 цього Кодексу;

8 ) товари, митне оформлення яких призупинено вiдповiдно до статей 399 i 400 цього Кодексу.

Стаття 239. Склади митних органiв

1. Пiд складами митних органiв розумiються складськi примiщення, резервуари, критi та вiдкритi майданчики, холодильнi чи морозильнi камери, якi належать митним органам або використовуються ними i спецiально обладнанi для зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

2. Товари, заявленi у рiзнi митнi режими, повиннi зберiгатися на складах митних органiв окремо, з дотриманням порядку, встановленого цим Кодексом для вiдповiдних митних режимiв.

3. Порядок роботи складу митного органу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

4. Товари, якi через свої властивостi не можуть зберiгатися на складi митного органу, за рiшенням керiвника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, можуть передаватися митними органами на зберiгання пiдприємствам, на складах яких створено необхiднi умови для належного зберiгання таких товарiв. Для цiлей цього Кодексу таке зберiгання вважається зберiганням на складi митного органу.

5. Митнi органи несуть передбачену законом вiдповiдальнiсть за втрату або пошкодження товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що зберiгаються ними. У випадку, передбаченому частиною четвертою цiєї статтi, таку вiдповiдальнiсть несе адмiнiстрацiя пiдприємств, на складах яких розмiщуються товари, переданi митними органами цим пiдприємствам на зберiгання.

6. Витрати митних органiв на зберiгання товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктах 1 — 5 частини першої та у частинi п’ятiй статтi 238 цього Кодексу, вiдшкодовуються власниками цих товарiв, транспортних засобiв або уповноваженими ними особами. При цьому вiдшкодування витрат на зберiгання товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 6 частини п’ятої статтi 238 цього Кодексу, здiйснюється з урахуванням положень частини третьої статтi 243 та частини третьої статтi 541 цього Кодексу. Розмiр суми, що пiдлягає вiдшкодуванню, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, i розраховується в порядку, передбаченому для визначення собiвартостi платних послуг.

Стаття 240. Строки зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення митними органами

1. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi у пунктах 1 — 3, 5 частини першої та у пунктах 1 — 4, 7 частини п’ятої статтi 238 цього Кодексу, можуть зберiгатися на складах митних органiв протягом 90 днiв, за винятком випадкiв, передбачених частиною сьомою цiєї статтi.

2. Товари, зазначенi у пунктах 4 i 6 частини першої статтi 238 цього Кодексу, зберiгаються на складах митних органiв протягом строкiв, необхiдних для органiзацiї процедури розпорядження ними, але не бiльше 90 днiв.

3. Товари, зазначенi у пунктi 5 частини п’ятої статтi 238 цього Кодексу, можуть зберiгатися на складах митних органiв протягом строкiв, установлених статтею 125 цього Кодексу.

4. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi у пунктi 6 частини п’ятої статтi 238 цього Кодексу, що пiдлягають поверненню власнику, можуть зберiгатися на складах митних органiв протягом 90 днiв з дня набрання законної сили вiдповiдним рiшенням.

5. Товари, зазначенi у пунктi 7 частини першої статтi 238 цього Кодексу, можуть зберiгатися на складах митних органiв протягом 180 днiв.

6. Товари i документацiя, зазначенi у пунктах 8 — 11 частини першої та у пунктi 8 частини п’ятої статтi 238 цього Кодексу, зберiгаються на складах митних органiв протягом строкiв, визначених законодавством.

7. Валюта України та iноземна валюта, депонованi в уповноважених банках, можуть зберiгатися в них протягом 1095 днiв.

Стаття 241. Операцiї з товарами, що зберiгаються на складах митних органiв пiдприємствами

1. Власники товарiв, що зберiгаються на складах митних органiв пiд митним контролем, або уповноваженi ними особи можуть з дозволу та пiд контролем цих органiв здiйснювати iз зазначеними товарами операцiї, передбаченi статтею 325 цього Кодексу, а також:

1) пiдготовку товарiв до продажу (вiдчуження, транспортування, консолiдацiю, подрiбнення партiй, маркування, формування вiдправлень, сортування, зберiгання у цiлях транзиту);

2) змiшування товарiв (компонентiв) без надання одержанiй продукцiї характеристик i властивостей, що iстотно вiдрiзняють її вiд вихiдних складових;

3) простi складськi операцiї, необхiднi для забезпечення збереження цих товарiв (перемiщення товарiв у межах складу з метою рацiонального розмiщення; чищення; провiтрювання; створення оптимального температурного режиму зберiгання; сушiння, у тому числi iз створенням потоку тепла; захист вiд корозiї; боротьба iз шкiдниками; iнвентаризацiя);

4) взяття проб та зразкiв.

2. У разi вiдмови у наданнi дозволу на здiйснення визначених частиною першою цiєї статтi операцiй з товарами митнi органи зобов’язанi невiдкладно, письмово або в електроннiй формi, повiдомити особу, яка звернулася за дозволом, про причини i пiдстави такої вiдмови.

Стаття 242. Видача товарiв iз складiв митних органiв

1. Товари, що зберiгаються на складах митних органiв пiд митним контролем, можуть бути виданi їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберiгання перейшло право власностi на цi товари або право володiння ними, лише пiсля митного оформлення зазначених товарiв, вiдшкодування витрат митних органiв на їх зберiгання та сплати вiдповiдних митних платежiв.

Глава 38. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення та коштами

     Стаття 243. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення

1. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що зберiгаються на складах митних органiв, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закiнчення строкiв зберiгання, встановлених цим Кодексом, пiдлягають реалiзацiї, а у випадках, передбачених законодавством, — безоплатнiй передачi у володiння i користування або переробцi, утилiзацiї чи знищенню, про що вiдповiдний митний орган повiдомляє власника зазначених товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення або уповноважену ним особу не пiзнiш як за 15 днiв до закiнчення строкiв зберiгання. Таке повiдомлення не направляється пiсля закiнчення строкiв зберiгання, зазначених у частинах другiй та п’ятiй статтi 240 цього Кодексу.

2. Товари, транспортнi засоби, зазначенi у пунктi 3 статтi 461 цього Кодексу, конфiскованi за рiшенням суду, пiдлягають реалiзацiї, а у випадках, передбачених законодавством, — безоплатнiй передачi у володiння i користування або переробцi, утилiзацiї чи знищенню у строки, встановленi законодавством для виконання судових рiшень.

3. Якщо за рiшенням суду по справi до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у виглядi конфiскацiї товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 3 статтi 461 цього Кодексу, або провадження у справi про порушення митних правил буде припинено, цi товари, транспортнi засоби можуть бути виданi власниковi або уповноваженiй ним особi лише пiсля здiйснення їх митного оформлення зi сплатою вiдповiдних митних платежiв, якщо таке оформлення не було попередньо здiйснено, а митнi платежi не сплачувалися. При цьому у разi припинення провадження у справi про порушення митних правил за вiдсутнiстю подiї i складу адмiнiстративного правопорушення витрати митного органу на зберiгання зазначених вище товарiв, транспортних засобiв власником цих товарiв, транспортних засобiв або уповноваженою ним особою не вiдшкодовуються.

4. Товари, якi були виявленi (знайденi) пiд час здiйснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, i власник яких невiдомий, пiсля закiнчення строку зберiгання, встановленого частиною п’ятою статтi 240 цього Кодексу, пiдлягають реалiзацiї, а у випадках, передбачених законодавством, — безоплатнiй передачi у володiння i користування або переробцi, утилiзацiї чи знищенню. Iнформацiя про знайденi (виявленi) товари протягом трьох днiв розмiщується для загального ознайомлення в мiсцях розташування митних органiв на весь строк зберiгання таких товарiв, а iнформацiя про знайденi (виявленi) транспортнi засоби, крiм того, направляється до територiальних органiв внутрiшнiх справ.

5. Товари, помiщенi у режим вiдмови на користь держави, та товари, граничний строк перебування яких пiд митним контролем закiнчився, пiдлягають реалiзацiї, а у випадках, передбачених законодавством, — безоплатнiй передачi у володiння i користування або переробцi, утилiзацiї чи знищенню.

6. Товари, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, у тому числi товари — безпосереднi предмети порушення митних правил, вилученi вiдповiдно до цього Кодексу, пiдлягають реалiзацiї з урахуванням термiну їх придатностi, а у випадках, передбачених законодавством, — переробцi, утилiзацiї чи знищенню.

7. Товари, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 238 цього Кодексу (крiм валютних цiнностей), не вивезенi власником або уповноваженою ним особою за межi митної територiї України до закiнчення строку зберiгання, зазначеного у частинi першiй статтi 240 цього Кодексу, пiдлягають знищенню в порядку, встановленому законодавством.

8. Товари, конфiскованi за рiшенням суду вiдповiдно до статтi 476 цього Кодексу, у строки, встановленi законодавством для виконання судових рiшень, пiдлягають безоплатнiй передачi для потреб лiкувальних, навчальних закладiв, закладiв та установ соцiально-культурної сфери, iнших закладiв та установ, що фiнансуються за рахунок державного чи мiсцевих бюджетiв, або переробцi, утилiзацiї чи знищенню.

9. Товари, зазначенi у частинах першiй, другiй, четвертiй — шостiй цiєї статтi, реалiзуються в порядку, встановленому законодавством, на митних аукцiонах, редукцiонах або за договором комiсiї за цiнами, визначеними згiдно iз законодавством України про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть та Податковим кодексом України.

10. Порядок розпорядження окремими видами товарiв, якi не пiдлягають реалiзацiї, а також товарами, документацiєю та зразками, зазначеними у пунктах 8 — 11 частини першої статтi 238 цього Кодексу, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

11. Переробка, утилiзацiя та знищення товарiв здiйснюються за кошти державного бюджету.

Стаття 244. Розпорядження коштами, одержаними вiд реалiзацiї товарiв

1. Кошти, одержанi вiд реалiзацiї товарiв, зазначених у пунктах 2 — 5 частини першої, пунктах 1 — 5, 7 частини п’ятої статтi 238 та частинi четвертiй статтi 240 цього Кодексу, пiсля вирахування сум належних митних платежiв, виплати комiсiйної винагороди пiдприємству торгiвлi, яке реалiзувало зазначенi товари, а також пiсля вiдшкодування витрат на зберiгання цих товарiв, їх оцiнку, сертифiкацiю, транспортування, проведення, у разi необхiдностi, аналiзiв та експертиз, розукомплектування, надсилання їх власникам вiдповiдних повiдомлень зберiгаються на рахунку вiдповiдного митного органу.

2. Якщо товари — безпосереднi предмети порушення митних правил, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, реалiзуються до винесення судом рiшення по справi про порушення митних правил, усi кошти, одержанi вiд їх реалiзацiї, вилучаються для забезпечення вiдповiдно до цього Кодексу стягнення вартостi цих товарiв у разi їх конфiскацiї.

3. Якщо за рiшенням суду по справi до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у виглядi конфiскацiї товарiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, або провадження у справi про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержанi вiд реалiзацiї зазначених товарiв, зберiгаються на рахунку вiдповiдного митного органу пiсля вирахування сум належних митних платежiв. Витрати, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, при цьому не вiдшкодовуються i комiсiйна винагорода пiдприємству торгiвлi не виплачується.

4. Якщо за рiшенням суду по справi до особи, яка вчинила порушення митних правил, буде застосовано тiльки стягнення у виглядi штрафу, частина коштiв, одержаних вiд реалiзацiї товарiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, може вилучатися для забезпечення цього стягнення.

5. Кошти, одержанi вiд реалiзацiї товарiв, транспортних засобiв, конфiскованих за рiшенням суду, а також товарiв, помiщених у режим вiдмови на користь держави, i товарiв, якi були виявленi (знайденi) пiд час здiйснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, i власник яких невiдомий, пiсля вiдшкодування витрат, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, перераховуються до державного бюджету.

6. Власник товарiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, або уповноважена ним особа може отримати з рахунку митного органу залишок коштiв, одержаних вiд їх реалiзацiї, протягом трьох рокiв з дня реалiзацiї товарiв, а у випадках, зазначених у частинах третiй та четвертiй цiєї статтi, — з дня набрання законної сили рiшенням суду по справi. Кошти, не отриманi протягом цього строку, перераховуються до державного бюджету. Вiдсотки на суми коштiв, одержаних вiд реалiзацiї товарiв, не нараховуються.

Стаття 245. Розпорядження валютними цiнностями, дорогоцiнними металами та дорогоцiнним камiнням

1. Валюта України, iноземна валюта, конфiскована за рiшенням суду, перераховується до державного бюджету у строки, встановленi законодавством для виконання судових рiшень.

2. Валюта України, iноземна валюта, за якою власник або уповноважена ним особа не звернулися протягом строкiв зберiгання, визначених цим Кодексом, перераховується до державного бюджету.

3. Банкiвськi та дорогоцiннi метали, дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнне камiння, що переходять у власнiсть держави, передаються органами, якi здiйснили їх вилучення або зберiгають їх, до Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України в порядку, визначеному законодавством.

Роздiл VIII
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Глава 39. Загальнi положення щодо митного оформлення

     Стаття 246. Мета митного оформлення

1. Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв.

2. Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом.

Стаття 247. Мiсце i час здiйснення митного оформлення

1. Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв протягом робочого часу, встановленого для цих органiв.

2. Вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону, митне оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється цiлодобово.

3. Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснюється в будь-якому митному органi з пред’явленням їх цьому органу, якщо iнше не передбачено цим Кодексом.

4. Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через територiю України в митному режимi транзиту, здiйснюється митним органом, у зонi дiяльностi якого починається транзитне перемiщення.

5. Мiсця митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопроводами та лiнiями електропередачi, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

6. Мiсця здiйснення митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, визначаються вiдповiдно до роздiлу XII цього Кодексу.

7. За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митнi формальностi можуть виконуватися митними органами поза мiсцем розташування цих органiв, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених цим Кодексом. Форма письмового звернення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

8. За виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для них, iз заiнтересованих осiб справляється плата у розмiрах, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

9. У разi оголошення надзвичайного стану в окремих регiонах України можуть визначатися митнi органи, в яких здiйснюватиметься митне оформлення товарiв.

10. За рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, митне оформлення пiдакцизних товарiв, природного газу, товарiв, якi вiдповiдно до законодавства пiдлягають клеймуванню державним пробiрним клеймом, а також лiкарських засобiв може здiйснюватися у спецiально визначених для цього митних органах.

Стаття 248. Початок митного оформлення

1. Митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларацiї або документа, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, та документiв, необхiдних для митного оформлення, а в разi електронного декларування — з моменту отримання митним органом вiд декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларацiї або електронного документа, який вiдповiдно до законодавства замiнює митну декларацiю.

2. Засвiдчення митним органом прийняття товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення та документiв на них до митного оформлення здiйснюється шляхом проставляння вiдбиткiв вiдповiдних митних забезпечень (у тому числi за допомогою iнформацiйних технологiй), iнших вiдмiток на митнiй декларацiї або документi, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, а також на товаросупровiдних та товарно-транспортних документах у разi їх подання на паперовому носiї.

Стаття 249. Присутнiсть декларантiв або уповноважених ними осiб пiд час митного оформлення

1. Декларанти або уповноваженi ними особи можуть бути присутнiми пiд час митного оформлення товарiв, якi пред’являються ними для такого оформлення.

2. У разi застосування заходiв, передбачених статтями 338 i 339 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутнiсть декларантiв або уповноважених ними осiб пiд час митного оформлення є обов’язковою.

Стаття 250. Митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у складi вантажiв з допомогою

1. Пiд товарами, що перемiщуються через митний кордон України у складi вантажiв з допомогою, у цiй статтi розумiються:

1) товари, у тому числi транспортнi засоби, продукти харчування, медикаменти, одяг, ковдри, намети, збiрнi будинки, пристрої для очищення та збереження води, iншi товари першої необхiдностi, що направляються як допомога потерпiлим вiд катастрофи природного та/або техногенного походження;

2) транспортнi засоби, iнструменти та устаткування, спецiально навченi тварини, продукти харчування, припаси, особистi речi та iншi товари для осiб, якi виконують завдання з лiквiдацiї наслiдкiв катастрофи, необхiднi їм для роботи та проживання на територiї, яка зазнала впливу цiєї катастрофи, протягом усього часу виконання зазначених завдань.

2. Митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у складi вантажiв з допомогою, здiйснюється першочергово.

3. На товари, що перемiщуються через митний кордон України у складi вантажiв з допомогою, допускається подання попередньої або тимчасової декларацiї за правилами, встановленими цим Кодексом.

4. Плата за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у складi вантажiв з допомогою, не справляється.

5. Товари, що вивозяться за межi митної територiї України у складi вантажiв з допомогою, пропускаються через митний кордон України без сплати митних платежiв.

6. Товари, отриманi уповноваженими органiзацiями у складi вантажiв з допомогою та призначенi для використання або безоплатного розповсюдження на митнiй територiї України цими органiзацiями чи пiд їх наглядом, пропускаються на митну територiю України без сплати митних платежiв.

Стаття 251. Порядок митного оформлення iноземних iнвестицiй

1. Митне оформлення товарiв, що ввозяться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, здiйснюється в першочерговому порядку.

Стаття 252. Митне оформлення вiйськової технiки

1. Вiйськова технiка, укомплектована повнiстю вiйськовою командою (бойовi та вiйськово-транспортнi повiтрянi судна, вiйськовi кораблi та судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил тощо), яка перетинає митний кордон України, пiдлягає митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. Митне оформлення вiйськової технiки iноземних держав здiйснюється митним органом за участю представникiв Мiнiстерства оборони України, а в разi якщо заходи, в рамках яких перемiщуються такi товари, належать до повноважень iншого центрального органу виконавчої влади, — представникiв цього центрального органу виконавчої влади.

3. Товари, що перемiщуються через борти iноземних вiйськових кораблiв та повiтряних суден на митну територiю України або у зворотному напрямку, пiдлягають митному оформленню в порядку, визначеному цим Кодексом.

Стаття 253. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствами

1. Пiдприємства, що перемiщують товари через митний кордон України, у присутностi посадової особи митного органу складають акти про невiдповiднiсть цих товарiв вiдомостям, зазначеним у документах, необхiдних для здiйснення їх митного контролю, про пошкодження товарiв, їх упаковки чи маркування або про їх втрату. Зазначенi акти подаються вiдповiдним митним органам.

2. Форма акта встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

3. При перемiщеннi товарiв через митний кордон залiзничним транспортом митному органу замiсть акта про невiдповiднiсть може подаватися комерцiйний акт, складений вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону.

4. Невiдповiднiсть фактичних вагових характеристик товарiв вiдомостям, зазначеним у товаросупровiдних документах, пов’язана з особливостями транспортування, зберiгання, специфiчними характеристиками певних товарiв, допускається в межах норм природного убутку та норм списання втрат таких товарiв вiдповiдно до законодавства України.

Стаття 254. Мова документiв, якi подаються для здiйснення митного контролю та митного оформлення

1. Документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй, подаються митному органу українською мовою, офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна, або iншою iноземною мовою мiжнародного спiлкування. Митнi органи вимагають переклад українською мовою документiв, складених iншою мовою, нiж офiцiйна мова митних союзiв, членом яких є Україна, або iншою iноземною мовою мiжнародного спiлкування, тiльки у разi, якщо данi, якi мiстяться в них, є необхiдними для перевiрки або пiдтвердження вiдомостей, зазначених у митнiй декларацiї. У такому разi декларант забезпечує переклад зазначених документiв за власний рахунок.

Стаття 255. Завершення митного оформлення

1. Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митному органу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що пiдлягають митному оформленню (якщо згiдно з цим Кодексом товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення пiдлягають пред’явленню), подання митної декларацiї або документа, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, та всiх необхiдних документiв i вiдомостей, передбачених статтями 257 i 335 цього Кодексу.

2. Строк, зазначений у частинi першiй цiєї статтi, може бути перевищений на час виконання вiдповiдних формальностей виключно у разi:

1) виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митного органу вiдповiдно до статтi 247 цього Кодексу;

2) пiдтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати вiдповiдно до цього Кодексу додатковi документи чи вiдомостi про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару;

3) проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) проб i зразкiв товарiв, якщо товари не випускаються вiдповiдно до частини двадцять першої статтi 356 цього Кодексу;

4) виявлення порушень митних правил, якщо товари не випускаються вiдповiдно до частини п’ятої цiєї статтi;

5) зупинення митного оформлення вiдповiдно до Закону України «Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї»;

6) подання додаткових документiв вiдповiдно до частини третьої статтi 53 цього Кодексу.

3. У разi якщо товар декларується з використанням попередньої або перiодичної митних декларацiй, митне оформлення за цими декларацiями завершується у строк, що не перевищує чотирьох робочих годин з моменту їх подання.

4. Митне оформлення вважається завершеним пiсля виконання всiх митних формальностей, визначених цим Кодексом вiдповiдно до заявленого митного режиму, що засвiдчується митним органом шляхом проставлення вiдповiдних митних забезпечень (у тому числi за допомогою iнформацiйних технологiй), iнших вiдмiток на митнiй декларацiї або документi, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, а також на товаросупровiдних та товарно-транспортних документах у разi їх подання на паперовому носiї.

5. При виявленнi порушення митних правил митний орган здiйснює випуск товарiв до завершення розгляду справи про таке порушення за умови, що:

1) такi товари не пiдлягають конфiскацiї i не будуть потрiбнi надалi у процесi провадження у справi як докази;

2) декларант сплачує всi митнi платежi або забезпечує їх сплату вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу.

Стаття 256. Вiдмова у митному оформленнi та обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення

1. Вiдмова у митному оформленнi — це письмове вмотивоване рiшення митного органу про неможливiсть здiйснення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через невиконання декларантом або уповноваженою ним особою умов, визначених цим Кодексом.

2. У рiшеннi про вiдмову у митному оформленнi повиннi бути зазначенi причини вiдмови та наведенi вичерпнi роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення. Зазначене рiшення повинно також мiстити iнформацiю про порядок його оскарження.

3. Рiшення про вiдмову у митному оформленнi приймається в межах строку, вiдведеного статтею 255 цього Кодексу для завершення митного оформлення. Неприйняття такого рiшення протягом зазначеного строку є бездiяльнiстю, яка може бути оскаржена в порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу.

Глава 40. Декларування

     Стаття 257. Процедура декларування

1. Декларування здiйснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дiй) точних вiдомостей про товари, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомостей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуваннi письмової форми декларування можуть використовуватися як електроннi документи, так i документи на паперовому носiї.

2. Електронне декларування здiйснюється з використанням електронної митної декларацiї, засвiдченої електронним цифровим пiдписом, та iнших електронних документiв або їх реквiзитiв у встановлених законом випадках.

3. Митна декларацiя та iншi документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом, оформленi на паперовому носiї та у виглядi електронних документiв, мають однакову юридичну силу.

4. У митнiй службi України створюється акредитований центр сертифiкацiї ключiв, який безоплатно надає митним органам послуги у сферi електронного цифрового пiдпису.

5. Формат митних декларацiй, що подаються як електроннi документи, базується на мiжнародних стандартах електронного обмiну даними.

6. Умови та порядок декларування, перелiк вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення, визначаються цим Кодексом. Положення про митнi декларацiї та форми цих декларацiй затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, а порядок заповнення таких декларацiй та iнших документiв, що застосовуються пiд час митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, — центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

7. Перелiк вiдомостей, що пiдлягають внесенню до митних декларацiй, обмежується лише тими вiдомостями, якi є необхiдними для цiлей справляння митних платежiв, формування митної статистики, а також для забезпечення додержання вимог цього Кодексу та iнших законодавчих актiв.

8. Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснюється митними органами на пiдставi митної декларацiї, до якої декларантом залежно вiд митних формальностей, установлених цим Кодексом для митних режимiв, та заявленої мети перемiщення вносяться такi вiдомостi, у тому числi у виглядi кодiв:

1) заявлений митний режим, тип декларацiї та вiдомостi про особливостi перемiщення;

2) вiдомостi про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацiю, вiдправника, одержувача, перевiзника товарiв i сторони зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), а в разi якщо зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) укладено на пiдставi посередницького договору, — також про iншу, крiм сторони зовнiшньоекономiчного договору (контракту), сторону такого посередницького договору;

3) вiдомостi про найменування країн вiдправлення та призначення;

4) вiдомостi про транспортнi засоби комерцiйного призначення, що використовуються для мiжнародного перевезення товарiв та/або їх перевезення митною територiєю України пiд митним контролем, та контейнери;

5) вiдомостi про товари:

а) найменування;

б) звичайний торговельний опис, що дає змогу iдентифiкувати та класифiкувати товар;

в) торговельна марка та виробник товарiв (за наявностi у товаросупровiдних та комерцiйних документах);

г) код товару згiдно з УКТ ЗЕД;

ґ) найменування країни походження товарiв (за наявностi);

д) опис упаковки (кiлькiсть, вид);

е) кiлькiсть у кiлограмах (вага брутто та вага нетто) та iнших одиницях вимiру;

є) фактурна вартiсть товарiв;

ж) митна вартiсть товарiв та метод її визначення;

з) вiдомостi про уповноваженi банки декларанта;

и) статистична вартiсть товарiв;

6) вiдомостi про нарахування митних та iнших платежiв, а також про застосування заходiв гарантування їх сплати:

а) ставки митних платежiв;

б) застосування пiльг зi сплати митних платежiв;

в) суми митних платежiв;

г) офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, у якiй складенi рахунки, на день подання митної декларацiї;

ґ) спосiб i особливостi нарахування та сплати митних платежiв;

д) спосiб забезпечення сплати митних платежiв (у разi застосування заходiв гарантування їх сплати);

7) вiдомостi про зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), та його основнi умови;

8 ) вiдомостi, що пiдтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України;

9) вiдомостi про документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацiєю вiдповiдно до статтi 335 цього Кодексу;

10) довiдковий номер декларацiї (за бажанням декларанта).

9. Митним органам забороняється вимагати внесення до митної декларацiї iнших вiдомостей, нiж зазначенi у цiй статтi.

10. Перелiк товарiв, що не пiдлягають обов’язковому письмовому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та iншими законодавчими актами України.

Стаття 258. Митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку

1. Пiд митною декларацiєю, заповненою у звичайному порядку, розумiється митна декларацiя, що мiстить обсяг вiдомостей (даних), достатнiй для завершення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у заявлений митний режим.

2. За рiшенням митного органу митне оформлення та випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до митного режиму експорту може здiйснюватися без їх пред’явлення митному органу, якому подано митну декларацiю, заповнену у звичайному порядку. Рiшення про можливiсть випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення без їх пред’явлення митному органу або про необхiднiсть такого пред’явлення приймається митним органом на основi результатiв аналiзу ризикiв у строк не бiльше чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку вiдповiдно до митного режиму експорту.

Стаття 259. Попередня митна декларацiя

1. Попередня митна декларацiя (iнший документ, що може використовуватися замiсть митної декларацiї вiдповiдно до статтi 94 цього Кодексу) подається до ввезення в Україну товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення (у тому числi з метою транзиту) або пiсля їх ввезення, якщо цi товари, транспортнi засоби перебувають на територiї пункту пропуску через державний кордон України.

2. Попередня митна декларацiя подається декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, в зонi дiяльностi якого товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення будуть пред’явленi для митного оформлення, з метою проведення аналiзу ризикiв та прискорення виконання митних формальностей.

3. Попередня митна декларацiя повинна мiстити вiдомостi, достатнi для:

1) ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення; або

2) випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю, пiсля пропуску цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України та без пред’явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларацiя; або

3) випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю, пiсля пред’явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларацiя.

4. За рiшенням митного органу, яким оформлена попередня митна декларацiя, випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю, може бути здiйснено пiсля перемiщення цих товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України без пред’явлення їх цьому митному органу.

5. Рiшення про випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх митному органу за попередньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю, приймається митним органом, яким оформлена така попередня митна декларацiя, на основi результатiв аналiзу ризикiв у строк не бiльше чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України.

6. При ввезеннi на митну територiю України пiдакцизних товарiв подання попередньої митної декларацiї, доставка та пред’явлення цих товарiв митному органу, яким оформлена така попередня митна декларацiя, є обов’язковими.

7. При поданнi попередньої митної декларацiї вiдповiдальнiсть декларанта або уповноваженої ним особи за достовiрнiсть вiдомостей, наведених в цiй декларацiї, настає з моменту:

1) випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларацiя; або

2) випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму пiсля пред’явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларацiя, але без проведення митного огляду цим митним органом; або

3) надання декларанту або уповноваженiй ним особi митним органом, яким оформлена така попередня митна декларацiя, iнформацiї про проведення митного огляду пред’явлених товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

8. Попередня митна декларацiя приймається митним органом, якщо її перевiркою встановлено, що вона мiстить необхiднi вiдомостi щодо товару i до неї додано необхiднi документи або їх копiї, у тому числi у виглядi електронного документа. У разi вiдсутностi на момент подання попередньої митної декларацiї оригiналiв документiв дозволяється подання їх копiй. Факт прийняття декларацiї засвiдчується посадовою особою митного органу, яка її прийняла, шляхом проставлення на нiй вiдбитка вiдповiдного митного забезпечення та iнших вiдмiток (номера декларацiї, дати та часу її прийняття тощо), у тому числi з використанням iнформацiйних технологiй.

9. Митний орган не має права вiдмовити в прийняттi попередньої митної декларацiї, якщо виконано всi умови, встановленi цим Кодексом.

10. Вiдмова митного органу в прийняттi попередньої митної декларацiї повинна бути вмотивованою, а про причини вiдмови має бути письмово повiдомлено декларанта.

11. Ввезення товару на територiю України за попередньою митною декларацiєю дозволяється протягом 30 днiв з дати її оформлення митним органом.

12. Для випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю, застосовуються курси валют та заходи тарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, чиннi на дату прийняття митним органом такої попередньої митної декларацiї для оформлення, а заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi — чиннi на дату такого випуску.

13. Якщо попередня митна декларацiя мiстить лише вiдомостi, достатнi для ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України та забезпечення їх доставки до митного органу призначення, або пiсля оформлення попередньої митної декларацiї змiнюються заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, для випуску товарiв декларантом або уповноваженою ним особою подається додаткова декларацiя.

14. Попередня митна декларацiя, за якою митним органом здiйснено випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх цьому митному органу вiдповiдно до частини п’ятої цiєї статтi, або попередня митна декларацiя разом з додатковою декларацiєю, поданою вiдповiдно до частини тринадцятої цiєї статтi, становлять митну декларацiю, заповнену в звичайному порядку.

Стаття 260. Тимчасова та перiодична митнi декларацiї

1. Якщо декларант або уповноважена ним особа не володiє точними вiдомостями про характеристики товарiв, необхiднi для заповнення митної декларацiї у звичайному порядку, вона може подати митному органу тимчасову митну декларацiю на такi товари за умови, що вона мiстить данi, достатнi для помiщення їх у заявлений митний режим, та пiд зобов’язання про подання додаткової декларацiї у строк не бiльше 45 днiв з дати оформлення тимчасової митної декларацiї.

2. Якщо пiд час митного оформлення товарiв за тимчасовою митною декларацiєю митним органом бралися проби (зразки) цих товарiв для проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи) i рiшення митного органу за результатами такого дослiдження (аналiзу, експертизи) не може бути прийнято у 30-денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларацiї, цей строк продовжується митним органом, але не бiльше нiж на 15 днiв.

3. Для випуску товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму за тимчасовою митною декларацiєю застосовуються курси валют, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, чиннi на дату прийняття митним органом тимчасової митної декларацiї для оформлення. Якщо декларант не володiє точними вiдомостями, необхiдними для визначення ставок митних платежiв, для нарахування сум митних платежiв за тимчасовою митною декларацiєю застосовується найбiльша ставка митних платежiв з тих, пiд яку може пiдпадати товар.

4. Перiодична митна декларацiя може подаватися на регулярне перемiщення через митний кордон України товарiв однiєю i тiєю ж особою на одних i тих же умовах та пiдставах протягом не бiльше 180 днiв та пiд зобов’язання про подання додаткової декларацiї на товари, перемiщенi за перiодичною митною декларацiєю протягом попереднього календарного мiсяця, у порядку та на умовах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

5. При ввезеннi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в Україну, у тому числi з метою транзиту, перiодична митна декларацiя використовується замiсть попередньої митної декларацiї.

6. Для випуску товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму, що ввозяться на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю, застосовуються курси валют, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, чиннi на день прийняття митним органом додаткової декларацiї на товари, перемiщенi за перiодичною митною декларацiєю протягом попереднього календарного мiсяця.

7. Для пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму, що вивозяться за межi митної територiї України за перiодичною митною декларацiєю, застосовуються заходи тарифного й нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, чиннi на день пропуску цих товарiв через митний кордон України.

8. Митний орган не має права вiдмовити в прийняттi тимчасової або перiодичної митної декларацiї, якщо виконано всi умови, встановленi цим Кодексом.

9. Вiдмова митного органу в прийняттi тимчасової або перiодичної митної декларацiї повинна бути вмотивованою, а про причини вiдмови має бути письмово повiдомлено декларанта.

10. Оформлення митним органом тимчасової або перiодичної митної декларацiї передбачає необхiднiсть виконання вимог цього Кодексу, передбачених для помiщення товарiв в обраний митний режим та сплати митних платежiв або забезпечення їх сплати вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу.

Стаття 261. Додаткова декларацiя

1. У разi подання вiдповiдно до статей 259 i 260 цього Кодексу попередньої, тимчасової або перiодичної митної декларацiї декларант або уповноважена ним особа повиннi протягом строкiв, визначених вiдповiдно до цього Кодексу, подати митному органу додаткову декларацiю, яка мiстить точнi вiдомостi про товари, задекларованi за попередньою, тимчасовою або перiодичною митною декларацiєю, що подавалися б у разi декларування цих товарiв за митною декларацiєю, заповненою у звичайному порядку.

2. У разi вiдсутностi iнформацiї, необхiдної для визначення числових значень складових митної вартостi товарiв, яка стане вiдомою пiсля випуску товарiв у вiльний обiг та сплати роялтi, лiцензiйних платежiв, iнших складових вартостi, якi визначаються залежно вiд обсягiв продажу або прибутку вiд продажу, декларант або уповноважена ним особа має право подати додаткову декларацiю протягом 180 днiв з дати випуску товарiв.

3. У разi якщо значення цiни товару в зовнiшньоекономiчному договорi визначається за формулою i на дату декларування невiдоме, декларант або уповноважена ним особа має право подати додаткову декларацiю протягом 90 днiв з дати випуску товарiв.

4. Додаткова декларацiя подається до вiдповiдного митного органу, яким була оформлена вiдповiдна попередня, тимчасова або перiодична митна декларацiя.

5. Дозволяється подання однiєї додаткової декларацiї до кiлькох попереднiх, тимчасових або перiодичних митних декларацiй, що були оформленi одним митним органом в межах одного зовнiшньоекономiчного договору та одного митного режиму, за умови дотримання строкiв подання додаткової декларацiї, визначених вiдповiдно до цього Кодексу.

Стаття 262. Мiсце декларування

1. Товари, що перемiщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здiйснює митне оформлення цих товарiв.

2. Транспортнi засоби, що використовуються для перемiщення товарiв, декларуються одночасно з цими товарами, крiм випадкiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

3. Морськi, рiчковi та повiтрянi судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територiю України або в порту чи аеропорту вiдправлення з митної територiї України.

4. Порожнi транспортнi засоби i транспортнi засоби, що перевозять пасажирiв, декларуються в мiсцi перетину митного кордону України.

Стаття 263. Строки декларування

1. Митна декларацiя подається митному органу, який здiйснює митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, протягом 10 робочих днiв з дати доставлення цих товарiв, транспортних засобiв до зазначеного органу.

2. У разi вiдмови у прийняттi митної декларацiї або в митному оформленнi товарiв, у тому числi у зв’язку з прийняттям митним органом рiшення про коригування митної вартостi товарiв нова митна декларацiя подається митному органу, який здiйснює митне оформлення товарiв, не пiзнiше 10 робочих днiв з дати такої вiдмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розмiщено на складi тимчасового зберiгання чи на складi митного органу.

3. Товари, якi протягом 30 днiв з дня доставлення їх у митний орган призначення не помiщенi у митний режим або не розмiщенi на складi тимчасового зберiгання чи складi митного органу, набувають статусу таких, що зберiгаються на складi митного органу.

4. Строки, зазначенi у частинах першiй та другiй цiєї статтi, продовжуються митними органами на прохання декларанта:

1) у разi хвороби власника товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення або уповноваженої ним особи, що настала пiсля прибуття у мiсця, встановленi митними органами для здiйснення митного контролю, що пiдтверджується документом, виданим медичним закладом;

2) коли процедура контролю, який здiйснюється iншими державними органами пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, потребує додаткового часу, що пiдтверджується довiдкою вiдповiдного органу;

3) якщо виникли обставини та/або сталися подiї, що перешкоджають поданню митному органу митної декларацiї, зокрема:

а) стихiйне лихо (пожежа, повiнь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях у зонi митного контролю, iншi надзвичайнi та невiдворотнi за даних умов подiї (обставини непереборної сили);

б) протиправнi дiї третiх осiб, спрямованi проти перевiзника, транспортного засобу комерцiйного призначення чи товарiв, що пiдлягають декларуванню;

в) неможливiсть подальшого руху транспортного засобу внаслiдок зсуву, пошкодження або розпакування товару, що унеможливлює пред’явлення митному органу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

5. Залежно вiд характеру обставин i подiй, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi, документи, що пiдтверджують їх наявнiсть i тривалiсть дiї, видаються державними органами та iншими суб’єктами вiдповiдно до їх компетенцiї.

6. Для продовження строкiв пред’явлення або декларування митному органу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення власник або уповноважена ним особа звертається до митного органу з письмовою заявою, у тому числi в електроннiй формi. До заяви додаються вiдповiднi документи, якi пiдтверджують обставини та подiї, зазначенi у частинi четвертiй цiєї статтi.

7. Митний орган на пiдставi заяви та доданих до неї документiв продовжує строк декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на час, необхiдний для усунення причин, що не дали змоги своєчасно задекларувати цi товари, транспортнi засоби.

8. Декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення може здiйснюватися до прибуття їх на митну територiю України або до митного органу призначення згiдно з порядком та умовами, визначеними статтею 259 цього Кодексу.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 264. Прийняття митної декларацiї

1. Митна декларацiя реєструється та приймається митним органом у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

2. Митна декларацiя та iншi документи подаються митному органу в електронному виглядi з дотриманням вимог цього Кодексу або на паперових носiях. Митна декларацiя на паперовому носiї супроводжується її електронною копiєю. Разом з митною декларацiєю митному органу подаються рахунок або iнший документ, що визначає вартiсть товару, та, у випадках, встановлених цим Кодексом, — декларацiя митної вартостi. Вiдомостi про документи, визначенi частиною третьою статтi 335 цього Кодексу, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою у встановленому порядку в митнiй декларацiї. На вимогу митного органу декларант або уповноважена ним особа зобов’язанi надати митному органу оригiнали таких документiв або засвiдченi в установленому порядку їх копiї, якщо законодавством не передбачено подання оригiналiв.

3. Дата та час подання митної декларацiї фiксується митним органом шляхом її реєстрацiї, у тому числi з використанням iнформацiйних технологiй. Митний орган не має права вiдмовити в реєстрацiї митної декларацiї.

4. Митний орган зобов’язаний надати декларанту або уповноваженiй ним особi можливiсть самостiйного фiксування в електроннiй системi митного оформлення факту i часу подачi митному органу митної декларацiї або документа, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, та документiв, необхiдних для митного оформлення, на паперовому носiї, а в разi електронного декларування — можливiсть одержання вiд митного органу повiдомлення про дату i час отримання цим органом електронної митної декларацiї або документа, який вiдповiдно до законодавства її замiнює. Ненадання митним органом такої можливостi є бездiяльнiстю, яка може бути оскаржена вiдповiдно до глави 4 цього Кодексу.

5. З метою визначення правильностi заповнення поданої митної декларацiї та вiдповiдностi доданих до неї документiв установленим вимогам митний орган здiйснює перевiрку митної декларацiї.

6. Митна декларацiя приймається для митного оформлення, якщо вона подана за встановленою формою, пiдписана особою, яка її подала, i перевiркою цiєї декларацiї встановлено, що вона мiстить всi необхiднi вiдомостi i до неї додано всi документи, визначенi цим Кодексом. Факт прийняття митної декларацiї засвiдчується посадовою особою митного органу, яка її прийняла, шляхом проставлення на нiй вiдбитка вiдповiдного митного забезпечення та iнших вiдмiток (номера декларацiї, дати та часу її прийняття тощо), у тому числi з використанням iнформацiйних технологiй.

7. У випадках, коли з причин, визнаних митним органом обґрунтованими, окремi документи, визначенi цим Кодексом, не можуть бути представленi разом з митною декларацiєю, дозволяється подання таких документiв протягом часу, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

8. З моменту прийняття митним органом митної декларацiї вона є документом, що засвiдчує факти, якi мають юридичне значення, а декларант або уповноважена ним особа несе вiдповiдальнiсть за подання недостовiрних вiдомостей, наведених у цiй декларацiї.

9. Митний орган не має права вiдмовити у прийняттi митної декларацiї, якщо виконано всi умови, встановленi цим Кодексом.

10. Вiдмова митного органу у прийняттi митної декларацiї повинна бути вмотивованою, а про причини вiдмови має бути письмово повiдомлено декларанта.

11. Митний орган вiдмовляє у прийняттi митної декларацiї виключно з таких пiдстав:

1) митна декларацiя не мiстить усiх вiдомостей або подана без документiв, передбачених статтею 335 цього Кодексу;

2) електронна митна декларацiя не мiстить встановлених законодавством обов’язкових реквiзитiв;

3) митну декларацiю подано з порушенням iнших вимог, встановлених цим Кодексом.

12. У разi вiдмови у прийняттi митної декларацiї посадовою особою митного органу заповнюється картка вiдмови у прийняттi митної декларацiї за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв. Один примiрник зазначеної картки невiдкладно вручається (надсилається) декларанту або уповноваженiй ним особi. Iнформацiя про вiдмову у прийняттi для оформлення електронної митної декларацiї надсилається декларанту електронним повiдомленням, засвiдченим електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу.

13. Документи, вiдомостi про якi зазначенi в митнiй декларацiї, повиннi зберiгатися декларантом або уповноваженою ним особою протягом не менше нiж 1095 днiв. Декларант та уповноважена ним особа несуть установлену цим Кодексом та iншими законами України вiдповiдальнiсть за подання недостовiрних вiдомостей, внесених ними до митної декларацiї, за знищення або втрату документiв, вiдомостi про якi зазначенi в митнiй декларацiї, до закiнчення строку зберiгання, передбаченого цiєю частиною.

Стаття 265. Декларанти

1. Декларантами мають право виступати:

1) при перемiщеннi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України або при змiнi митного режиму щодо товарiв на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору, укладеного резидентом, — резидент, яким або вiд iменi якого укладено цей договiр;

2) в iнших випадках — особа, яка вiдповiдно до законодавства України має право вчиняти щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення юридично значущi дiї вiд свого iменi.

2. Декларантами можуть бути тiльки резиденти, крiм випадкiв перемiщення через митний кордон України:

1) громадянами — особистих речей, транспортних засобiв особистого користування та iнших товарiв для особистих, сiмейних чи iнших потреб, не пов’язаних iз здiйсненням пiдприємницької дiяльностi;

2) особами, якi мають пiльги згiдно iз статтями 383 — 386, 388, 389, 391, 392 цього Кодексу, — товарiв, у зв’язку iз ввезенням яких на митну територiю України та вивезенням їх за межi цiєї територiї такi пiльги надаються;

3) представництвами iноземних фiрм — товарiв, що не пiдлягають вiдчуженню та призначенi для службового користування цих представництв при декларуваннi у митнi режими тимчасового ввезення, реекспорту, транзиту, а також iмпорту щодо товарiв, ввезених для власних потреб таких представництв;

4) iноземними перевiзниками — товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються територiєю України прохiдним транзитом;

5) iнших випадкiв, коли вiдповiдно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатися товарами на митнiй територiї України.

3. Пiдприємства можуть бути декларантами, за умови перебування їх на облiку в митних органах України.

4. Громадяни можуть бути декларантами пiсля досягнення ними 16-рiчного вiку.

5. Декларант може здiйснювати декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення самостiйно або уповноважувати iнших осiб на здiйснення декларування вiд свого iменi.

6. Декларування товарiв, що належать громадянам, може здiйснюватися цими громадянами або iншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарiв нотарiально посвiдченими дорученнями.

Стаття 266. Обов’язки, права та вiдповiдальнiсть декларанта та уповноваженої ним особи

1. Декларант зобов’язаний:

1) здiйснити декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом;

2) на вимогу митного органу пред’явити товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення для митного контролю i митного оформлення;

3) надати митному органу передбаченi законодавством документи i вiдомостi, необхiднi для виконання митних формальностей;

4) у випадках, визначених цим Кодексом та Податковим кодексом України, сплатити митнi платежi або забезпечити їх сплату вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу;

5) у випадках, визначених цим Кодексом та iншими законами України, сплатити iншi платежi, контроль за справлянням яких покладено на митнi органи.

2. Перед подачею митної декларацiї декларант має право з дозволу митного органу здiйснювати фiзичний огляд товарiв з метою перевiрки їх вiдповiдностi опису (вiдомостям), зазначеному у товаросупровiдних документах, брати проби та зразки товарiв.

3. У випадках та в порядку, визначених цим Кодексом, декларант має право вимагати вiд митного органу випуску товарiв, за умови забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу.

4. У разi самостiйного декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення декларантом передбачену цим Кодексом вiдповiдальнiсть за вчинення порушення митних правил у повному обсязi несе декларант.

5. Особа, уповноважена на декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiд iменi декларанта, має такi самi обов’язки, права i несе таку саму вiдповiдальнiсть, що й декларант.

Стаття 267. Декларування товарiв значної кiлькостi найменувань, якi надiйшли однiєю партiєю

1. У разi надходження товарiв рiзних найменувань у кiлькостi бiльше 10 товарних пiдкатегорiй однiєю партiєю вони за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи можуть декларуватися для вiльного обiгу на митнiй територiї України за одним класифiкацiйним кодом згiдно з УКТ ЗЕД за умови, що цьому коду вiдповiдає найбiльша ставка ввiзного мита. Якщо до окремих товарiв, якi входять до зазначеної партiї, застосовуються передбаченi законом заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, такий спосiб декларування не звiльняє декларанта або уповноважену ним особу вiд додержання зазначених заходiв щодо цих товарiв.

2. З метою перевiрки додержання декларантом умов, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, митний орган має право вимагати бiльш детальну iнформацiю щодо окремих товарiв, якi декларуються.

3. Положення цiєї статтi не поширюються на iмпорт:

1) пiдакцизних товарiв;

2) товарiв, на якi законами встановленi кiлькiснi обмеження iмпорту;

3) товарiв, щодо яких встановлено особливi види мита.

Стаття 268. Помилки у митнiй декларацiї

1. Допущення у митнiй декларацiї помилок, якi не призвели до неправомiрного звiльнення вiд сплати митних платежiв або зменшення їх розмiру, до незабезпечення дотримання заходiв тарифного та/або нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, не тягне за собою застосування санкцiй, передбачених цим Кодексом та iншими законодавчими актами України, крiм випадкiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

2. У випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi, посадовi особи митних органiв надають декларантам або уповноваженим ним особам можливiсть виправити помилки, допущенi в митнiй декларацiї.

3. Якщо особа систематично (бiльше двох разiв протягом мiсяця) допускає у митнiй декларацiї помилки, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi (крiм орфографiчних помилок), митний орган застосовує до такої особи санкцiї, передбаченi цим Кодексом та iншими законодавчими актами України.

Стаття 269. Змiна, вiдкликання та визнання митної декларацiї недiйсною

1. Вiдповiдно до положень цiєї статтi за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi в митнiй декларацiї, можуть бути змiненi або митна декларацiя може бути вiдкликана. У разi вiдмови у наданнi такого дозволу митний орган зобов’язаний невiдкладно, письмово або в електронному виглядi, повiдомити декларанта про причини i пiдстави такої вiдмови.

2. Внесення змiн до митної декларацiї, прийнятої митним органом, допускається до моменту завершення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму, а також протягом трьох рокiв з дня завершення їх митного оформлення. Змiни повиннi стосуватися лише товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у митнiй декларацiї.

3. Якщо пiсля випуску у вiльний обiг товарiв, митний контроль яких здiйснювався без проведення митного огляду, декларантом виявленi товари, перемiщенi через митний кордон України i не зазначенi в митнiй декларацiї, за письмовим зверненням декларанта та з дозволу митного органу допускається внесення до митної декларацiї змiн щодо збiльшення кiлькостi товарiв, випущених у вiльний обiг на митнiй територiї України, у зв’язку з виявленням незадекларованих товарiв.

4. Внесення до митної декларацiї змiн, якi впливають на застосування до товарiв заходiв тарифного та/або нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, здiйснюється за умови дотримання таких заходiв.

5. Вiдкликання митної декларацiї допускається лише до моменту завершення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму.

6. Якщо товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, оформленi за декларацiєю для вивезення за межi митної територiї України, не перетнули державний кордон України протягом 180 днiв, митний орган визнає цю митну декларацiю недiйсною. Зазначений строк може бути зменшений за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.

7. Порядок внесення змiн до митних декларацiй, їх вiдкликання та визнання недiйсними визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

8. Пiсля вiдкликання або визнання недiйсною митної декларацiї товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що в нiй задекларованi, повиннi бути виданi з-пiд митного контролю за заявою декларанта або уповноваженої ним особи, якщо до початку митного оформлення цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вони перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, або задекларованi протягом 10 днiв до обраного митного режиму.

9. Посадовi особи митних органiв не мають права заповнювати митну декларацiю, змiнювати вiдомостi, зазначенi в митнiй декларацiї, крiм внесення до неї вiдомостей, що належать до повноважень митних органiв.

10. У разi виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у митнiй декларацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення внесення змiн, вiдкликання та визнання недiйсною цiєї декларацiї до закiнчення провадження у вiдповiдних справах забороняються. Не порушується провадження у справах про порушення митних правил у випадках, якщо декларант або уповноважена ним особа самостiйно звернулися до митного органу з проханням про внесення змiн до митної декларацiї вiдповiдно до частин другої — четвертої цiєї статтi.