Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

captcha

Наши контакты
ООО «КОМПАНИЯ ВЭДЛАЙН» г. Киев ул. Л. Руденко, 6А, оф.818 Тел: (044) 501-48-35 Тел/факс: (044) 501-48-36

Роздiл XI
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

Глава 47. Органiзацiя митного контролю

     Стаття 318. Загальнi принципи здiйснення митного контролю

1. Митному контролю пiдлягають усi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi перемiщуються через митний кордон України.

2. Митний контроль здiйснюється виключно митними органами вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України.

3. Митний контроль передбачає виконання митними органами мiнiмуму митних формальностей, необхiдних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи.

4. Митний контроль товарiв, транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється вiдповiдно до типових технологiчних схем митного контролю, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

5. Розклад руху транспортних засобiв, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi рейси, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону.

6. З метою пiдвищення ефективностi митного контролю митнi органи взаємодiють з учасниками зовнiшньоекономiчної дiяльностi, уповноваженими економiчними операторами, iншими особами, дiяльнiсть яких пов’язана iз здiйсненням зовнiшньої торгiвлi, та з їх професiйними об’єднаннями (асоцiацiями).

Стаття 319. Взаємодiя митних органiв з державними органами, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України

1. Товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати державному санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарно-санiтарному, фiтосанiтарному, екологiчному та радiологiчному контролю. У пунктах пропуску через державний кордон України зазначенi види державного контролю (крiм радiологiчного) здiйснюються митними органами у формi попереднього документального контролю на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд державних органiв, уповноважених на здiйснення цих видiв контролю, з використанням засобiв iнформацiйних технологiй. Митнi органи взаємодiють з державними органами, уповноваженими на здiйснення зазначених видiв контролю, координують роботу з їх здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон i в зонах митного контролю на митнiй територiї України в порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законами України.

2. У разi виявлення пошкодження упаковки або явних ознак псування товарiв, або закiнчення строку придатностi товарiв, або вiдсутностi хоча б одного документа чи вiдомостей, необхiдних для здiйснення попереднього документального контролю, або невiдповiдностi умов перемiщення встановленим законодавством вимогам, або наявностi iнформацiї державного органу про заборону перемiщення цих товарiв через державний кордон України митнi органи приймають рiшення щодо припинення попереднього документального контролю та залучення посадових осiб вiдповiдних державних органiв для проведення видiв контролю, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, якi для його здiйснення прибувають у пункт пропуску через державний кордон України.

3. Види контролю, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, здiйснюються:

1) у пунктах пропуску через державний кордон України — стосовно встановлених законодавством України заборон щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України;

2) при помiщеннi в митний режим — стосовно встановлених законодавством України обмежень щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України.

4. Контроль за перемiщенням через митний кордон України окремих видiв товарiв, що проводиться iншими державними органами, здiйснюється за принципом «єдиного вiкна» вiдповiдно до мiжнародної практики та рекомендацiй мiжнародних органiзацiй iз застосуванням єдиної з митними органами iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи.

5. Види контролю, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, здiйснюються з використанням засобiв iнформацiйних технологiй, у тому числi електронної бази даних щодо товарiв, перемiщення яких контролюється iншими державними органами в частинi дотримання заборон щодо перемiщення цих товарiв через митний кордон України. Державнi органи, що здiйснюють зазначенi види контролю, зобов’язанi надавати митним органам для здiйснення такого контролю необхiдну iнформацiю в електронному виглядi.

6. Вичерпнi перелiки товарiв (з описом та кодом згiдно з УКТ ЗЕД), що пiдлягають державному контролю (у тому числi в формi попереднього документального контролю) у разi перемiщення через митний кордон України, а також порядок здiйснення попереднього документального контролю затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України. Пропозицiї щодо внесення змiн до зазначених перелiкiв подаються Кабiнету Мiнiстрiв України державними органами, уповноваженими здiйснювати вiдповiдний контроль. Цей перелiк визначає товари, щодо яких дiє заборона на пропуск через кордон без дозволу, i товари, щодо яких дiють обмеження при помiщеннi в митний режим.

7. Митнi органи iнформують вiдповiднi державнi органи України про результати митного контролю та митного оформлення товарiв, пiдконтрольних цим органам, у тому числi засобами електронного зв’язку.

8. Митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, завершуються тiльки пiсля проведення встановлених законами України для кожного товару видiв контролю, зазначених у частинi першiй цiєї статтi. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України радiологiчний контроль може здiйснюватися в митних органах вiдправлення при завершеннi митного оформлення або у пунктах пропуску через державний кордон України при завершеннi митного контролю товарiв.

Стаття 320. Вибiрковiсть митного контролю

1. Форми та обсяг контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи та мiжнародних договорiв України при митному оформленнi, обираються на пiдставi результатiв системи управлiння ризиками.

2. Форми та обсяг контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи та мiжнародних договорiв України, укладених вiдповiдно до закону, пiсля завершення митного оформлення, визначаються в порядку, встановленому цим Кодексом. На вимогу власника товарiв, щодо яких визначено форму та обсяг митного контролю, або уповноваженої ним особи митнi органи зобов’язанi письмово повiдомити про це протягом години, якщо iнший строк повiдомлення не визначено цим Кодексом.

3. Якщо за результатами застосування системи управлiння ризиками не визначено необхiдностi проведення митного огляду товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, митне оформлення та випуск цих товарiв, транспортних засобiв за рiшенням митного органу можуть бути здiйсненi без пред’явлення зазначених товарiв, транспортних засобiв митному органу або з пред’явленням, але без проведення їх митного огляду. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, здiйснює координацiю дiяльностi державних органiв, що здiйснюють контроль за перемiщенням через митний кордон окремих видiв товарiв.

Стаття 321. Тривалiсть перебування пiд митним контролем

1. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення перебувають пiд митним контролем з моменту його початку i до закiнчення згiдно iз заявленим митним режимом.

2. У разi ввезення на митну територiю України товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України.

3. У разi вивезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення за межi митної територiї України митний контроль розпочинається з моменту пред’явлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення для митного оформлення та їх декларування в установленому цим Кодексом порядку.

4. Граничний строк перебування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення пiд митним контролем не може перевищувати 180 календарних днiв, крiм митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним контролем протягом усього часу дiї митного режиму.

5. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi перебувають пiд митним контролем i за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закiнчення граничного строку, встановленого цiєю статтею, набувають статусу таких, що зберiгаються на складi митного органу.

6. Митний контроль закiнчується:

1) у разi ввезення на митну територiю України — пiсля закiнчення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України, за винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним контролем протягом усього часу дiї митного режиму;

2) у разi вивезення за межi митної територiї України — пiсля здiйснення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним контролем протягом усього часу дiї митного режиму.

Стаття 322. Строки пред’явлення митному органу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України

1. Товари, що перемiщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якими вони перемiщуються через митний кордон України, пред’являються у незмiнному станi для митного контролю, а документи на цi товари, транспортнi засоби подаються митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України та в iнших мiсцях на митнiй територiї України, встановлених митними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення, не пiзнiше нiж через три години пiсля прибуття зазначених товарiв у пункт пропуску через державний кордон України або iнше визначене митними органами мiсце.

2. Особа, яка доставила товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення у мiсце, визначене митними органами, зобов’язана повiдомити про це вiдповiдний митний орган у мiнiмально можливий строк, а в разi прибуття поза робочим часом, встановленим для митного органу, — у мiнiмально можливий строк пiсля початку роботи цього органу.

3. Порожнi транспортнi засоби i транспортнi засоби, в яких перевозяться пасажири, у разi в’їзду на митну територiю України декларуються митному органу не пiзнiше нiж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України, а в разi виїзду за межi митної територiї — не пiзнiше нiж за три години до перетинання митного кордону України.

Стаття 323. Доступ посадових осiб митних органiв на територiю чи в примiщення пiдприємств для здiйснення митного контролю

1. Посадовi особи митних органiв у випадках, передбачених цим Кодексом та iншими законами України, з метою здiйснення митного контролю мають право безперешкодного доступу на територiю чи в примiщення будь-якого пiдприємства незалежно вiд форми власностi та сфери управлiння, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що пiдлягають митному контролю.

Стаття 324. Використання для здiйснення митного контролю технiчних та спецiальних засобiв i службових собак

1. З метою скорочення часу проведення митного контролю та пiдвищення його ефективностi митнi органи можуть використовувати технiчнi та спецiальнi засоби, а також службових собак.

2. Застосування для здiйснення митного контролю технiчних та спецiальних засобiв повинно бути безпечним для життя i здоров’я людини, тваринного та рослинного свiту i не завдавати шкоди товарам, транспортним засобам.

Стаття 325. Операцiї з товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення, митне оформлення яких не закiнчено

1. За письмовою заявою власника товарiв або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу можуть здiйснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування, зважування та визначення iнших iстотних характеристик товарiв, що перебувають пiд митним контролем, взяття проб та зразкiв таких товарiв, змiна iдентифiкацiйних знакiв чи маркування на цих товарах або їх упаковцi, транспортних засобах комерцiйного призначення, а також замiна транспортного засобу комерцiйного призначення. Зазначенi операцiї здiйснюються за рахунок власника товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, або уповноваженої ним особи. У разi вiдмови у наданнi дозволу на здiйснення зазначених операцiй митний орган зобов’язаний невiдкладно письмово повiдомити особу, яка звернулася iз заявою про надання такого дозволу, про причини i пiдстави вiдмови.

2. У встановлених цим Кодексом випадках митнi органи з власної iнiцiативи або з iнiцiативи правоохоронних органiв мають право у письмовiй формi вимагати вiд осiб, якi перемiщують товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення через митний кордон України, проведення операцiй, передбачених частиною першою цiєї статтi. У такому разi витрати на проведення зазначених операцiй вiдшкодовуються органом, з iнiцiативи якого вони проводилися. Якщо в результатi проведення таких операцiй виявлено порушення законодавства України, витрати на проведення зазначених операцiй вiдшкодовуються власником товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення або уповноваженими ними особами.

3. Користування та розпорядження товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення, якi перебувають пiд митним контролем, забороняються, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом та iншими законами України.

Стаття 326. Забезпечення iдентифiкацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, примiщень та iнших мiсць пiд час здiйснення митного контролю

1. До товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перебувають пiд митним контролем, примiщень, де знаходяться товари, що пiдлягають митному контролю, або провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи, а також до приладiв облiку енергоносiїв, електричної, теплової та iнших видiв енергiї митними органами можуть застосовуватися засоби забезпечення iдентифiкацiї.

2. Забезпечення iдентифiкацiї здiйснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запiрно-пломбових пристроїв, печаток, голографiчних мiток, нанесення цифрового, лiтерного чи iншого маркування, iдентифiкацiйних знакiв, проставляння штампiв, взяття проб i зразкiв, складання опису товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографiй, iлюстрацiй, використання товаросупровiдної документацiї тощо. При цьому накладення одноразових номерних запiрно-пломбових пристроїв, печаток на транспортнi засоби комерцiйного призначення може здiйснюватися без проведення митного огляду товарiв, що перемiщуються зазначеними транспортними засобами через митний кордон України, про що робиться вiдповiдна вiдмiтка в товаросупровiдних документах.

3. Крiм засобiв, визначених у частинi другiй цiєї статтi, для забезпечення iдентифiкацiї товарiв, що помiщуються у митний режим, можуть використовуватися маркування, у тому числi у виглядi мiкро- або iнших електронних пристроїв, або серiйнi номери, проставленi на товарах або їх частинах виробником, iншi комерцiйнi способи iдентифiкацiї; експортнi (iмпортнi) сертифiкати; копiї документiв, на пiдставi яких митним органом було здiйснено випуск товарiв у попереднiй митний режим i якi дають можливiсть однозначно iдентифiкувати товари; iншi подiбнi документи.

4. У випадках, передбачених мiжнародними договорами, укладеними вiдповiдно до закону, митнi органи України визнають митнi забезпечення митних служб iнших держав, а також визнають як митнi забезпечення iдентифiкацiйнi пристрої та iншi забезпечення, зазначенi в частинах другiй i третiй цiєї статтi, якщо визнають їх достатньо надiйними.

5. Засоби забезпечення iдентифiкацiї можуть змiнюватися чи знищуватися тiльки митними органами або з їх дозволу iншими органами, крiм випадкiв, коли iснує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи iстотного псування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення. У такому разi митний орган термiново сповiщається про змiну, вилучення чи знищення засобiв забезпечення iдентифiкацiї з наданням документальних доказiв iснування зазначеної загрози.

Стаття 327. Залучення спецiалiстiв та експертiв для участi у здiйсненнi митного контролю

1. У разi потреби для участi у здiйсненнi митного контролю можуть залучатися спецiалiсти та експерти.

2. Залучення спецiалiстiв та експертiв здiйснюється керiвником митного органу або його заступником за погодженням з керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї, де працює спецiалiст чи експерт.

3. Спецiалiсти та експерти, якi залучаються до участi у здiйсненнi митного контролю, мають право на вiдшкодування витрат, пов’язаних з їхньою участю у здiйсненнi митного контролю, за ними зберiгається середня заробiтна плата за мiсцем роботи на час такої участi.

4. Виплати, пов’язанi iз залученням митним органом спецiалiстiв та експертiв, включаючи витрати на проїзд, добовi за час перебування у вiдрядженнi для участi у здiйсненнi митного контролю та винагороду за виконану спецiалiстами та експертами роботу, здiйснюються за рахунок коштiв державного бюджету в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

5. У разi необхiдностi за власним бажанням залучення спецiалiстiв та експертiв може здiйснювати декларант (власник товару та/або транспортного засобу). У такому разi вiдшкодування витрат, пов’язаних з участю спецiалiстiв та експертiв у здiйсненнi митного контролю, здiйснюється декларантом (власником товару та/або транспортного засобу) на пiдставi укладеної угоди.

Стаття 328. Спiльний митний контроль

1. На пiдставi мiжнародних договорiв України, укладених вiдповiдно до закону, у пунктах пропуску через державний кордон України може здiйснюватися спiльний митний контроль з митними органами сумiжних держав.

Глава 48. Зони митного контролю

     Стаття 329. Мiсця розташування зон митного контролю

1. З метою забезпечення здiйснення митними органами митного контролю товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, проведення заходiв, пов’язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди i порушень митних правил, у пунктах пропуску через державний кордон України, на територiях морських i рiчкових портiв, аеропортiв, на залiзничних станцiях та на територiях пiдприємств, вiльних митних зон, митних складiв, складiв тимчасового зберiгання, а також в iнших мiсцях, визначених вiдповiдно до цього Кодексу, створюються зони митного контролю.

Стаття 330. Порядок створення зон митного контролю

1. Порядок створення зони митного контролю визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

2. Межi зон митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України визначаються митними органами за погодженням з вiдповiдними органами охорони державного кордону та адмiнiстрацiями морських (рiчкових) портiв, аеропортiв, залiзничних станцiй. В iнших мiсцях на митнiй територiї України митнi органи у зонах своєї дiяльностi самостiйно визначають межi зон митного контролю.

3. Зони митного контролю можуть бути постiйними, у разi регулярного розмiщення на їх територiї товарiв, що пiдлягають митному контролю, або тимчасовими, якi утворюються на час здiйснення митного контролю.

Стаття 331. Розмiщення споруд та об’єктiв у зонах митного контролю, створених у межах пунктiв пропуску через державний кордон України

1. Споруди та об’єкти, що належать державним органам, уповноваженим здiйснювати види контролю, зазначенi у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу, розмiщуються у зонах митного контролю, створених у межах пунктiв пропуску через державний кордон України, з дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту.

2. У разi вiдмови у видачi дозволу орган, що прийняв таке рiшення, у мiсячний строк письмово або в електроннiй формi повiдомляє про це вiдповiдний державний орган iз зазначенням причини вiдмови.

Стаття 332. Режим зони митного контролю. Забезпечення законностi та правопорядку в зонi митного контролю

1. Режим зони митного контролю — це встановленi законодавством України з питань державної митної справи приписи, заборони та/або обмеження щодо перебування в зонi митного контролю товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення та громадян, розташування в нiй споруд та об’єктiв, а також проведення у цiй зонi господарських робiт.

2. Проведення господарських робiт у зонi митного контролю, перемiщення через межi зони митного контролю i в межах цiєї зони товарiв, транспортних засобiв, громадян, якi не перетинають митний кордон України, а також посадових осiб державних органiв, якi не здiйснюють види контролю, зазначенi у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу, вiдбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю i допускаються тiльки з письмового дозволу керiвника вiдповiдного митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, — крiм того, за погодженням з начальником вiдповiдного органу охорони державного кордону.

3. Забезпечення схоронностi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України, дотримання режиму зони митного контролю, забезпечення безпеки громадян, законностi та правопорядку у зонi митного контролю покладаються на вiдповiднi митнi органи.

Стаття 333. Права митних органiв щодо забезпечення режиму зони митного контролю

1. Митнi органи у межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, мають право застосовувати примусовi заходи до порушникiв режиму зони митного контролю.

2. Митнi органи мають право у примусовому порядку зупиняти i повертати в зони митного контролю транспортнi засоби та громадян, якi без дозволу митних органiв увiйшли iз зони митного контролю на митну територiю України, а також морськi та рiчковi судна, якi без дозволу митних органiв вийшли iз зони митного контролю за межi митної територiї України i не перебувають у територiальних водах iнших держав.

3. Перелiк примусових заходiв, а також порядок їх застосування встановлюються цим Кодексом та iншими законами України.

Глава 49. Здiйснення митного контролю

     Стаття 334. Документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю

1. Митнi органи вимагають вiд осiб, якi перемiщують товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення через митний кордон України чи провадять дiяльнiсть, контроль за якою цим Кодексом покладено на митнi органи, тiльки тi документи та вiдомостi, якi необхiднi для здiйснення митного контролю та встановленi цим Кодексом.

2. Особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, зобов’язанi надавати митним органам документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю, в уснiй, письмовiй та/або електроннiй формi.

3. Вiдомостi з офiцiйних документiв, наданих для митного контролю та/або митного оформлення, не потребують додаткового пiдтвердження.

4. Правоохороннi органи, фiнансовi установи, податковi та iншi контролюючi органи України вiдповiдно до законодавства на письмовi запити митних органiв або з власної iнiцiативи iнформують митнi органи про наявнi вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.

5. З метою здiйснення митного контролю пiсля випуску товарiв митнi органи мають право направляти письмовi запити та отримувати документи або їх засвiдченi копiї, iнформацiю (у тому числi в електроннiй формi), що стосуються перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, випуску товарiв та їх використання на митнiй територiї України або за її межами.

6. Документи та вiдомостi, у тому числi в електроннiй формi, що надавалися митним органам декларантами або уповноваженими ними особами для здiйснення митного контролю, зберiгаються митними органами не менш як протягом 1095 днiв з дня завершення митних процедур.

Стаття 335. Подання документiв та вiдомостей, необхiдних для митного контролю

1. Пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевiзник залежно вiд виду транспорту, яким здiйснюється перевезення товарiв, надають митному органу в паперовiй або електроннiй формi такi документи та вiдомостi:

1) при перевезеннi автомобiльним транспортом:

а) документи на транспортний засiб, зокрема тi, що мiстять вiдомостi про його державну реєстрацiю (нацiональну належнiсть);

б) транспортнi (перевiзнi) документи (мiжнароднi товаротранспортнi накладнi);

в) визначений актами Всесвiтнього поштового союзу документ, що супроводжує мiжнароднi поштовi вiдправлення (за їх наявностi);

г) комерцiйнi документи (за наявностi) на товари, що перевозяться, якi мiстять вiдомостi, зокрема, про найменування та адресу перевiзника, найменування країни вiдправлення та країни призначення товарiв, найменування та адреси вiдправника (або продавця) та отримувача товарiв;

ґ) вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць та вид упаковки;

д) найменування товарiв;

е) вага брутто товарiв (у кiлограмах) або об’єм товарiв (у метрах кубiчних), крiм великогабаритних вантажiв;

2) при перевезеннi водним транспортом:

а) генеральна декларацiя, що мiстить, зокрема, найменування та опис судна, вiдомостi про його реєстрацiю та нацiональну належнiсть, прiзвище капiтана, прiзвище та адресу суднового агента;

б) декларацiя про вантаж, яка мiстить, зокрема, вiдомостi про найменування портiв вiдправки, портiв заходу судна, завантаження та вивантаження товарiв, першого порту вiдправки товарiв, порту вивантаження товарiв, що залишаються на борту, перелiк коносаментiв або iнших документiв, що пiдтверджують наявнiсть та змiст договору морського (рiчкового) перевезення, кiлькiсть вантажних мiсць товару, опис та вид упаковки товарiв, якi пiдлягають вивантаженню у даному порту;

в) декларацiя про припаси (судновi припаси), яка мiстить, зокрема, вiдомостi про найменування суднових припасiв, що є в наявностi на суднi, та їх кiлькiсть;

г) декларацiя про особистi речi екiпажу судна;

ґ) суднова роль, що мiстить вiдомостi про кiлькiсть i склад членiв екiпажу пiд час прибуття i вiдправлення судна, зокрема, прiзвища, iмена, громадянство, звання або посаду, дату i мiсце народження, вид i номер документа, що посвiдчує особу;

д) список пасажирiв, що мiстить вiдомостi про пасажирiв пiд час прибуття i вiдправлення судна, зокрема, кiлькiсть пасажирiв на суднi, прiзвища, iмена, громадянство, дату i мiсце народження, порти посадки i висадки;

е) визначений актами Всесвiтнього поштового союзу документ, що супроводжує мiжнароднi поштовi вiдправлення (за їх наявностi);

є) транспортнi (перевiзнi) документи на товари (за наявностi), якi мiстять, зокрема, вiдомостi про загальну кiлькiсть товарiв, кiлькiсть вантажних мiсць, найменування товарiв, вид упаковки;

ж) комерцiйнi документи (за наявностi) на товари та вiдомостi про розмiщення товарiв на борту судна;

з) вiдомостi про наявнiсть (вiдсутнiсть) на борту судна товарiв, ввезення яких на митну територiю України заборонено або обмежено, включаючи валютнi цiнностi, наявнi у членiв екiпажу, лiкарськi засоби, до складу яких входять наркотичнi, сильнодiючi засоби, психотропнi та отруйнi речовини;

и) вiдомостi про наявнiсть (вiдсутнiсть) на борту судна небезпечних товарiв, зброї, боєприпасiв;

3) при перевезеннi повiтряним транспортом:

а) стандартний документ перевiзника, передбачений укладеними вiдповiдно до закону мiжнародними договорами в галузi цивiльної авiацiї (генеральна декларацiя);

б) документи, що мiстять вiдомостi про товари, якi перевозяться на борту (вантажнi вiдомостi, авiацiйнi вантажнi накладнi);

в) документ, що мiстить вiдомостi про припаси (бортовi припаси) та про кiлькiсть припасiв (бортових припасiв), завантажених на борт судна та вивантажених з нього;

г) транспортнi (перевiзнi) документи;

ґ) комерцiйнi документи (за наявностi їх у перевiзника) на товари, що перевозяться;

д) визначений актами Всесвiтнього поштового союзу документ, що супроводжує мiжнароднi поштовi вiдправлення (за їх наявностi);.

е) вiдомостi про знаки нацiональної належностi та реєстрацiйнi знаки судна, номер рейсу, маршрут польоту, пункт вильоту та пункт прибуття судна;

є) вiдомостi про найменування пiдприємства (органiзацiї, установи), що експлуатує судно, та кiлькiсть членiв екiпажу;

ж) список пасажирiв iз зазначенням їх кiлькостi на суднi, прiзвищ та iнiцiалiв, пунктiв посадки та висадки; вiдомостi щодо багажу пасажирiв (пасажирська вiдомiсть);

з) найменування товарiв, номери вантажних накладних, кiлькiсть мiсць за кожною накладною, пунктiв завантаження та пунктiв вивантаження товарiв;

и) вiдомостi про наявнiсть (вiдсутнiсть) на борту судна товарiв, ввезення яких на митну територiю України заборонено або обмежено, включаючи валютнi цiнностi, наявнi у членiв екiпажу, лiкарськi засоби, до складу яких входять наркотичнi, сильнодiючi засоби, психотропнi та отруйнi речовини;

i) вiдомостi про наявнiсть (вiдсутнiсть) на борту судна небезпечних товарiв, зброї, боєприпасiв;

4) при перевезеннi залiзничним транспортом:

а) транспортнi (перевiзнi) документи;

б) передатну вiдомiсть на залiзничний рухомий склад;

в) документ, що засвiдчує наявнiсть припасiв (за наявностi припасiв);

г) визначений актами Всесвiтнього поштового союзу документ, що супроводжує мiжнароднi поштовi вiдправлення (за їх наявностi);

ґ) комерцiйнi документи (за наявностi їх у перевiзника) на товари, що перевозяться;

5) при перемiщеннi трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi:

а) зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iншi документи, що пiдтверджують право володiння, користування та/або розпорядження товарами;

б) акт прийому-передачi товарiв або довiдка, що пiдтверджує кiлькiсть товарiв;

в) комерцiйнi та супровiднi документи (за наявностi їх у власника трубопровiдного транспорту, лiнiї електропередачi) на товари, що перемiщуються через митний кордон України, а на момент митного оформлення — рахунок-фактуру;

г) найменування та адреса вiдправника товарiв;

ґ) найменування та адреса отримувача товарiв;

д) документи (дозволи, сертифiкати), що пiдтверджують показники товару.

2. Незалежно вiд виду транспорту, яким здiйснюється перемiщення товарiв, пiд час прибуття товарiв у пункт пропуску через державний кордон України надаються документи (вiдомостi) або їх реквiзити, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй (або у виглядi електронного документа), якi пiдтверджують дотримання заборон та/або обмежень згiдно iз законами України щодо пропуску товарiв через митний кордон України, крiм тих, що необхiднi виключно для помiщення товарiв у митний режим.

3. Разом з митною декларацiєю митному органу подаються рахунок або iнший документ, який визначає вартiсть товару, та, у випадках, встановлених цим Кодексом, декларацiя митної вартостi. У встановленому цим Кодексом порядку в митнiй декларацiї декларантом або уповноваженою ним особою зазначаються вiдомостi про:

1) документи, що пiдтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацiю;

2) зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iншi документи, що пiдтверджують право володiння, користування та/або розпорядження товарами;

3) транспортнi (перевiзнi) документи;

4) комерцiйнi документи, наявнi у особи, яка подає декларацiю;

5) у разi необхiдностi — документи, що пiдтверджують дотримання заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

6) документи, що пiдтверджують дотримання обмежень, якi виникають у зв’язку iз застосуванням захисних, антидемпiнгових та компенсацiйних заходiв (за наявностi таких обмежень);

7) у випадках, передбачених цим Кодексом, — документи, що пiдтверджують країну походження товару;

8 ) у разi необхiдностi — документи, що пiдтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежiв;

9) у разi необхiдностi — документи, що пiдтверджують право на пiльги iз сплати митних платежiв, на застосування повного чи часткового звiльнення вiд сплати митних платежiв вiдповiдно до обраного митного режиму;

10) у разi необхiдностi — документи, що пiдтверджують змiну термiнiв сплати митних платежiв;

11) у разi необхiдностi — документи, що пiдтверджують заявлену митну вартiсть товарiв та обраний метод її визначення вiдповiдно до статтi 53 цього Кодексу.

4. Пiд час надання митному органу попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України митному органу надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:

1) для ввезення товарiв на митну територiю України:

а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);

б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;

в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;

г) назва пункту пропуску через державний кордон України (митного органу), через який планується ввезення товарiв;

ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;

2) для вивезення товарiв з митної територiї України — митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених цим Кодексом, якi подаються митному органу для митного контролю.

Стаття 336. Форми митного контролю

1. Митний контроль здiйснюється безпосередньо посадовими особами митних органiв шляхом:

1) перевiрки документiв та вiдомостей, якi вiдповiдно до статтi 335 цього Кодексу надаються митним органам пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України;

2) митного огляду (огляду та переогляду товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, огляду та переогляду ручної поклажi та багажу, особистого огляду громадян);

3) облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України;

4) усного опитування громадян та посадових осiб пiдприємств;

5) огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних складiв, вiльних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де знаходяться товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України покладено на митнi органи;

6) перевiрки облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України та/або перебувають пiд митним контролем;

7) проведення документальних перевiрок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числi своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв;

8 ) направлення запитiв до iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених органiв iноземних держав для встановлення автентичностi документiв, поданих митному органу.

Стаття 337. Перевiрка документiв та вiдомостей, якi подаються митним органам пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України

1. Перевiрка документiв та вiдомостей, якi вiдповiдно до статтi 335 цього Кодексу подаються митним органам пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, здiйснюється вiзуально, iз застосуванням iнформацiйних технологiй (шляхом проведення формато-логiчного контролю, контролю спiвставлення, контролю iз застосуванням системи управлiння ризиками) та в iншi способи, передбаченi цим Кодексом.

2. Формато-логiчний контроль — це автоматизована перевiрка правильностi заповнення даних митних декларацiй та повернення результатiв перевiрки; перевiрка митних декларацiй та iнших документiв на достовiрнiсть та законнiсть; здiйснення статистичного, валютного контролю, контролю нарахованих митних платежiв, контролю правильностi застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

3. Контроль спiвставлення — це автоматизоване порiвняння даних, якi мiстяться в митних декларацiях або iнших документах, поданих для митного контролю або митного оформлення, з даними, якi мiстяться в електронних копiях митних декларацiй та iнших документах, що надходять з митних та правоохоронних органiв сумiжних держав; в унiфiкованих електронних дозвiльних документах, що надходять з iнших державних органiв, iнших електронних документах, пов’язаних з перевiркою достовiрностi даних, що перевiряються.

4. Контроль iз застосуванням системи управлiння ризиками — це оцiнка ризику шляхом аналiзу (у тому числi з використанням iнформацiйних технологiй) поданих документiв у конкретному випадку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України з метою обрання форм та обсягу митного контролю, достатнiх для забезпечення додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

Стаття 338. Огляд та переогляд товарiв, транспортних засобiв

1. Огляд товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, пред’явлених митному органу (у тому числi для перерахунку та зважування), проводиться в можливо короткий строк пiсля прийняття рiшення про його проведення.

2. За результатами застосування системи управлiння ризиками огляд товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення може бути iдентифiкацiйним — без розкриття пакувальних мiсць i без обстеження транспортного засобу, частковим — з розкриттям до 20 вiдсоткiв пакувальних мiсць i вибiрковим обстеженням транспортного засобу та повним — з розкриттям до 100 вiдсоткiв пакувальних мiсць та поглибленим обстеженням транспортного засобу.

3. За письмовим рiшенням керiвника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, огляд товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення може також проводитися, якщо:

1) митна декларацiя не подана декларантом протягом строку, встановленого статтею 263 цього Кодексу, за наявностi достатнiх пiдстав вважати, що цi товари перемiщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та iнших законiв з питань державної митної справи;

2) товари виявлено (знайдено) пiд час здiйснення митного контролю в зонах митного контролю та/або транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, i їх власник невiдомий;

3) декларантом не виконуються обов’язки, встановленi статтею 266 цього Кодексу.

4. Переогляд товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення проводиться у разi виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на зазначенi товари, транспортнi засоби, чи за наявностi iнших видимих ознак можливого несанкцiонованого доступу до товарiв, що перебувають пiд митним контролем. Витрати, пов’язанi з проведенням такого переогляду, несе власник зазначених товарiв, транспортних засобiв або уповноважена ним особа.

5. Крiм випадкiв, зазначених у частинах другiй — четвертiй цiєї статтi, огляд (переогляд) товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення може проводитися за наявностi достатнiх пiдстав вважати, що перемiщення цих товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України здiйснюється поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю, у тому числi в разi отримання вiдповiдної офiцiйної iнформацiї вiд правоохоронних органiв. Вичерпний перелiк вiдповiдних пiдстав визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. З метою проведення огляду (переогляду) товарiв посадовi особи митних органiв самостiйно вживають заходiв, передбачених цим Кодексом, на всiй митнiй територiї України, у тому числi в межах контрольованого прикордонного району. Такий огляд (переогляд) проводиться за рахунок органу, з iнiцiативи або на пiдставi iнформацiї якого прийнято рiшення про його проведення. Якщо в результатi проведення огляду (переогляду) виявлено факт незаконного перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, витрати, пов’язанi з проведенням огляду (переогляду), вiдшкодовуються власником зазначених товарiв, транспортних засобiв або уповноваженою ним особою.

6. Огляд (переогляд) товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснюється у присутностi особи, яка перемiщує цi товари, транспортнi засоби через митний кордон України чи зберiгає товари пiд митним контролем, а у разi її вiдсутностi — за умови залучення не менше нiж двох понятих. Як понятi запрошуються особи, не заiнтересованi у результатах огляду (переогляду). Працiвники митних органiв не можуть бути понятими.

7. Порядок проведення огляду та переогляду товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

8. За результатами митного огляду (переогляду) складається акт огляду (переогляду) у двох примiрниках, в якому зазначаються вiдомостi про:

1) посадових осiб митного органу, якi здiйснювали огляд (переогляд), та осiб, якi були присутнi пiд час його проведення;

2) пiдстави проведення огляду (переогляду) за вiдсутностi особи, яка перемiщує товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення через митний кордон України чи зберiгає товари пiд митним контролем;

3) обсяг здiйснення огляду (переогляду) та результати його проведення;

4) iншi вiдомостi, що стосуються товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, огляд (переогляд) яких проводився.

9. Акт огляду (переогляду) засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка проводила огляд (переогляд).

10. Один примiрник акта передається (надсилається) особi, яка перемiщує товари через митний кордон України чи зберiгає товари пiд митним контролем.

11. Форма акта огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

Стаття 339. Огляд та переогляд ручної поклажi, багажу

1. Якщо є пiдстави вважати, що в ручнiй поклажi або багажi громадянина перемiщуються через митний кордон України, у тому числi транзитом, товари, якi пiдлягають облiку i вiдповiдним видам контролю, зазначеним у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленнi яких справляються митнi платежi, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а в разi необхiдностi — i переогляд ручної поклажi та багажу з їх розпакуванням.

2. Огляд та переогляд ручної поклажi, багажу громадянина здiйснюються в присутностi цього громадянина чи уповноваженої ним особи.

3. Огляд та переогляд ручної поклажi, багажу за вiдсутностi громадянина чи уповноваженої ним особи здiйснюються:

1) якщо є пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить товари, якi становлять небезпеку для життя i здоров’я людей, тварин та рослин, а також довкiлля;

2) якщо громадянин або уповноважена ним особа не з’явилися протягом одного мiсяця з дня надходження до митницi призначення несупроводжуваного багажу;

3) у разi залишення на територiї України ручної поклажi, багажу з порушенням зобов’язання про їх транзит через територiю України.

4. Огляд та переогляд ручної поклажi, багажу за вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються в присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання ручної поклажi та багажу чи їх зберiгання.

5. Про здiйснення огляду та переогляду складається акт, форму якого встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

6. Один примiрник акта огляду (переогляду) передається громадянину або уповноваженiй ним особi або представнику пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання ручної поклажi та багажу чи їх зберiгання.

Стаття 340. Особистий огляд

1. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовим рiшенням керiвника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, якщо є достатнi пiдстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зонi митного контролю або у транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, якi є безпосереднiми предметами порушення митних правил або забороненi для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територiю України.

2. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред’явити громадянину письмове рiшення керiвника митного органу чи особи, яка виконує його обов’язки, ознайомити громадянина з його правами та обов’язками пiд час проведення такого огляду i запропонувати добровiльно видати прихованi та/або не задекларованi товари.

3. Факт ознайомлення громадянина з рiшенням про проведення особистого огляду засвiдчується посадовою особою митного органу вiдповiдним написом на рiшеннi про проведення такого огляду. У разi вiдмови громадянина вiд добровiльної видачi прихованих та/або не задекларованих товарiв на рiшеннi про проведення особистого огляду робиться вiдповiдний запис, завiрений пiдписом посадової особи митного органу, яка пред’являла зазначене рiшення громадяниновi.

4. Громадянин, стосовно якого здiйснюється особистий огляд, має право:

1) до початку проведення особистого огляду ознайомитися з рiшенням про проведення особистого огляду та порядком його проведення;

2) ознайомитися iз своїми правами та обов’язками пiд час проведення особистого огляду;

3) надавати пояснення та заявляти клопотання;

4) добровiльно видати товари, що перемiщуються ним через митний кордон України з порушенням вимог законодавства з питань державної митної справи;

5) робити заяви з обов’язковим внесенням їх посадовою особою митного органу, яка проводить особистий огляд, до протоколу проведення такого огляду;

6) користуватися рiдною мовою та послугами перекладача;

7) ознайомитися з актом проведення особистого огляду пiсля його складення та зробити заяву, яка пiдлягає внесенню до акта;

8 ) оскаржувати рiшення, дiї митного органу щодо проведення такого огляду.

5. Особистий огляд проводиться в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам, посадовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, стосовно якого проводиться особистий огляд, у присутностi не менш як двох понятих тiєї самої статi. Як понятi запрошуються особи, не заiнтересованi у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичi особи, яка пiдлягає особистому огляду, та працiвники митних органiв. Доступ до примiщення, де проводиться огляд, громадян, якi не беруть участi в ньому, i можливiсть спостерiгати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який пiдлягає особистому огляду, проводиться виключно медичним працiвником.

6. Пiд час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

7. Протокол пiдписується посадовою особою митного органу, яка проводила огляд, громадянином, який пройшов особистий огляд, понятими, якi були присутнi пiд час огляду, а в разi обстеження медичним працiвником — i цим працiвником. Громадянин, який пройшов особистий огляд, має право зробити заяву з обов’язковим занесенням її до протоколу.

8. Копiя протоколу надається громадяниновi.

9. Особистому огляду не пiдлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народнi депутати України, Прем’єр-мiнiстр України, Перший вiце-прем’єр-мiнiстр України, Голова та суддi Верховного Суду України, Голова та суддi Конституцiйного Суду України, Мiнiстр закордонних справ України, Генеральний прокурор України та члени їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.

Стаття 341. Облiк товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

1. Облiк товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, здiйснюється митним органом з метою проведення їх митного контролю.

2. Облiк товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, здiйснюється на пiдставi митних декларацiй на товари та нацiональних реєстрацiйних документiв транспортних засобiв.

3. Облiк товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, здiйснюється з використанням вiдповiдних приладiв облiку.

4. Порядок здiйснення митними органами облiку товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, та форми документiв для здiйснення такого облiку, у тому числi в електроннiй формi, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

Стаття 342. Усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств

1. Для забезпечення митного контролю посадовими особами митного органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств.

2. Усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств пiд час здiйснення митного контролю — це отримання посадовою особою митного органу iнформацiї, що має значення для здiйснення митного контролю, вiд осiб, якi володiють такою iнформацiєю.

3. У разi необхiдностi пiд час проведення усного опитування складається протокол, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв. Про складення протоколу особа, яка опитується, попереджається перед початком опитування.

Стаття 343. Огляд територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних складiв, магазинiв безмитної торгiвлi, територiй вiльних митних зон та iнших мiсць, де знаходяться товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи

1. Огляд територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних складiв, магазинiв безмитної торгiвлi, територiй вiльних митних зон та iнших мiсць, де знаходяться товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи (крiм житла громадян), може здiйснюватися посадовими особами митного органу за письмовим рiшенням керiвника цього органу або особи, яка виконує його обов’язки, з метою:

1) перевiрки законностi ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України, дотримання порядку їх ввезення, а також правильностi нарахування та повноти сплати митних платежiв;

2) перевiрки вiдповiдностi фактичної кiлькостi ввезених товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдомостям, заявленим у митнiй декларацiї;

3) перевiрки дотримання встановлених цим Кодексом та iншими законами України правил провадження дiяльностi, контроль за якою покладено на митнi органи.

2. Огляд проводиться пiсля пред’явлення особi, у володiннi (користуваннi) якої перебуває територiя, особi, вiдповiдальнiй за експлуатацiю складу органiзацiї — отримувача гуманiтарної допомоги, утримувачевi складу тимчасового зберiгання, митного складу, магазину безмитної торгiвлi, вiльної митної зони або уповноваженiй ним особi вiдповiдного рiшення та службового посвiдчення посадової особи митного органу.

3. Огляд повинен здiйснюватися не бiльш як протягом одного дня, якщо iнше не встановлено законодавством.

4. За результатами огляду складається акт, один примiрник якого вручається вiдповiдно особi, у володiннi (користуваннi) якої перебуває територiя, особi, вiдповiдальнiй за експлуатацiю складу органiзацiї — отримувача гуманiтарної допомоги, утримувачевi складу тимчасового зберiгання, митного складу, магазину безмитної торгiвлi або уповноваженiй ним особi, керiвниковi чи заступнику керiвника органу управлiння вiдповiдної спецiальної (вiльної) економiчної зони. Форма такого акта затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

Стаття 344. Перевiрка облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України та/або перебувають пiд митним контролем

1. Перевiрка облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України та/або перебувають пiд митним контролем, — це проведення митними органами дiй щодо встановлення вiдповiдностi документацiї про зазначенi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення вимогам, встановленим цим Кодексом та iншими законами України з питань державної митної справи.

2. Перевiрка облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перебувають пiд митним контролем, як форма митного контролю здiйснюється стосовно:

1) пiдприємств, якi здiйснюють види дiяльностi, зазначенi у статтi 404 цього Кодексу;

2) пiдприємств, до яких застосовуються спецiальнi спрощення вiдповiдно до цього Кодексу;

3) пiдприємств, якi здiйснюють операцiї з товарами, помiщеними у митний режим, що передбачає ведення облiку таких товарiв.

3. За результатами перевiрки облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перебувають пiд митним контролем, посадовими особами митного органу складається акт, один примiрник якого надається керiвнику пiдприємства, що перевiрялося.

Стаття 345. Документальнi перевiрки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числi своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв

1. Документальна перевiрка — це сукупнiсть заходiв, за допомогою яких митнi органи переконуються у правильностi заповнення митних декларацiй, декларацiй митної вартостi та в достовiрностi зазначених у них даних, законностi ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України або на територiю вiльної митної зони, вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України або за межi територiї вiльної митної зони, а також своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв.

2. Документальнi перевiрки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числi своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв, проводяться митними органами з урахуванням строкiв давностi, визначених статтею 102 Податкового кодексу України.

3. Митнi органи мають право здiйснювати митний контроль шляхом проведення документальних виїзних (планових або позапланових) та документальних невиїзних перевiрок дотримання законодавства України з питань державної митної справи щодо:

1) правильностi визначення бази оподаткування, своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв;

2) обґрунтованостi та законностi надання (отримання) пiльг i звiльнення вiд оподаткування;

3) правильностi класифiкацiї згiдно з УКТ ЗЕД товарiв, щодо яких проведено митне оформлення;

4) вiдповiдностi фактичного використання перемiщених через митний кордон України товарiв заявленiй метi такого перемiщення та/або вiдповiдностi фiнансових i бухгалтерських документiв, звiтiв, договорiв (контрактiв), калькуляцiй, iнших документiв пiдприємства, що перевiряється, iнформацiї, зазначенiй у митнiй декларацiї, декларацiї митної вартостi, за якими проведено митне оформлення товарiв у вiдповiдному митному режимi;

5) законностi перемiщення товарiв через митний кордон України, у тому числi ввезення товарiв на територiю вiльної митної зони або їх вивезення з цiєї територiї.

4. Пiд час проведення документальної перевiрки посадовi особи митного органу повиннi реалiзовувати визначенi цим Кодексом повноваження виключно в обсязi, необхiдному для з’ясування питань перевiрки.

5. Вiдшкодування збиткiв та/або шкоди, заподiяних посадовими особами митного органу пiдприємству пiд час проведення перевiрки, здiйснюється у порядку, встановленому законом.

6. Результати перевiрки оформлюються актом (довiдкою) та є пiдставою для самостiйного визначення митним органом суми податкового зобов’язання пiдприємства щодо сплати митних платежiв, застосування заходiв, передбачених законами України.

7. У разi виявлення митним органом пiд час проведення перевiрки ознак порушень митних правил або контрабанди посадовi особи митного органу вживають передбачених законом заходiв.

8. У разi скасування, змiни за результатами документальної перевiрки рiшень щодо класифiкацiї товарiв для митних цiлей, прийнятих митними органами вiдповiдно до статтi 69 цього Кодексу, або рiшень про коригування заявленої митної вартостi товарiв, прийнятих митними органами вiдповiдно до роздiлу III цього Кодексу, дiї, вчиненi пiдприємством на виконання таких рiшень, не тягнуть за собою застосування штрафних (фiнансових) санкцiй, нарахування пенi, накладення адмiнiстративних стягнень, крiм випадкiв, якщо зазначенi рiшення були прийнятi на пiдставi поданих пiдприємством недостовiрних документiв, недостовiрної iнформацiї та/або внаслiдок ненадання пiдприємством всiєї наявної у нього iнформацiї, необхiдної для прийняття зазначених рiшень, що суттєво вплинуло на характер цих рiшень.

Стаття 346. Пiдстави та порядок проведення митними органами документальних виїзних перевiрок

1. Документальнi виїзнi перевiрки проводяться за наказом вiдповiдного митного органу з урахуванням обставин i пiдстав, установлених цим Кодексом.

2. Документальною плановою виїзною перевiркою вважається перевiрка, яка передбачена в планi-графiку митного органу та проводиться за мiсцезнаходженням пiдприємства, що перевiряється. У разi вiдсутностi на пiдприємствi належних умов для роботи посадових осiб митного органу перевiрка такого пiдприємства, за згодою його керiвника, може проводитися у примiщеннi митного органу.

3. Проведення документальних планових виїзних перевiрок здiйснюється митними органами на пiдставi квартальних планiв, якi формуються ними самостiйно, виходячи з результатiв аналiзу зовнiшньоекономiчних операцiй пiдприємств iз застосуванням системи управлiння ризиками. Порядок планування митними органами виїзних перевiрок визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

4. Документальна планова виїзна перевiрка одного й того самого пiдприємства може проводитися не частiше одного разу на 12 мiсяцiв, а пiдприємства, яке отримало статус уповноваженого економiчного оператора, — не частiше одного разу на 30 мiсяцiв.

5. У разi планування митними та iншими контролюючими органами проведення планової виїзної перевiрки одного й того самого пiдприємства така перевiрка проводиться зазначеними органами одночасно. Порядок координацiї проведення планових виїзних перевiрок органами виконавчої влади, уповноваженими здiйснювати контроль за нарахуванням i сплатою митних платежiв, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

6. Право на проведення документальної планової перевiрки пiдприємства надається лише за умови, що керiвнику цього пiдприємства або уповноваженiй ним особi не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до дня проведення зазначеної перевiрки вручено пiд розписку або надiслано рекомендованим листом з повiдомленням про вручення копiю наказу про проведення документальної планової перевiрки та письмове повiдомлення iз зазначенням дати початку проведення такої перевiрки.

7. Документальною позаплановою виїзною перевiркою вважається перевiрка пiдприємства, яка не передбачена планами роботи митного органу i може проводитися за наявностi хоча б однiєї з таких обставин:

1) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, в порядку контролю здiйснено перевiрку матерiалiв документальної перевiрки, проведеної митним органом, i виявлено невiдповiднiсть висновкiв акта перевiрки вимогам законодавства або неповне з’ясування пiд час перевiрки питань, що повиннi бути з’ясованi пiд час перевiрки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання пiдприємством вимог законодавства з питань державної митної справи. Проведення такої позапланової документальної виїзної перевiрки може iнiцiюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, тiльки за умови, що стосовно посадових осiб митного органу, якi проводили таку перевiрку, розпочато службове розслiдування або порушено кримiнальну справу. У такому разi центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, визначає митний орган, що проводитиме таку перевiрку;

2) виявлено факти або отримано документальну iнформацiю, якi свiдчать про порушення пiдприємством вимог законодавства з питань державної митної справи, якщо пiдприємство не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на обов’язковий письмовий запит митного органу протягом 10 робочих днiв з дня отримання такого запиту;

3) пiдприємством не подано в установлений строк митну декларацiю;

4) розпочато процедуру припинення пiдприємства (крiм перетворення), порушено провадження у справi про визнання пiдприємства банкрутом;

5) пiдприємством подано в установленому порядку митному органу заперечення до акта перевiрки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повiдомлення-рiшення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатiв вiдповiдної перевiрки чи скасування прийнятого за її результатами податкового повiдомлення-рiшення i зазначаються обставини, якi не були дослiдженi пiд час перевiрки та об’єктивний розгляд яких неможливий без проведення перевiрки. Така перевiрка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

8. Тривалiсть документальної виїзної перевiрки не повинна перевищувати 30 робочих днiв. У зазначений строк не включаються:

1) перiод часу мiж врученням керiвнику пiдприємства, що перевiряється, або уповноваженiй ним особi письмової вимоги про надання документiв та вiдомостей, необхiдних для з’ясування питань перевiрки, та наданням таких документiв та вiдомостей;

2) час, необхiдний для вiдновлення втрачених, пошкоджених або достроково знищених документiв, необхiдних для з’ясування питань перевiрки, у випадках, передбачених Податковим кодексом України;

3) час, необхiдний для вiдновлення бухгалтерського облiку, у разi виявлення невiдповiдностi показникiв у документах бухгалтерського облiку та/або фiнансової звiтностi;

4) час, необхiдний для складення акта (довiдки) про результати перевiрки.

9. Строк проведення документальної виїзної перевiрки може бути продовжений наказом вiдповiдного митного органу, але не бiльше нiж на 15 робочих днiв. Пiдставами для продовження строку проведення планової виїзної перевiрки є:

1) заява пiдприємства (у разi необхiдностi подання ним документiв, що стосуються питань перевiрки);

2) змiнний режим роботи або пiдсумований облiк робочого часу пiдприємства та/або його господарських об’єктiв;

3) випадки, передбаченi абзацом третiм пункту 44.7 статтi 44 Податкового кодексу України;

4) випадки, коли в перiод проведення документальної виїзної перевiрки на письмовий запит посадової особи митного органу, уповноваженої на проведення перевiрки, пiдприємством, яке перевiряється, не наданi документи, необхiднi для з’ясування питань такої перевiрки.

10. Встановленi цiєю статтею строки, пiдстави та порядок проведення документальних виїзних перевiрок пiдприємств не поширюються на перевiрки, що проводяться за заявою самого пiдприємства, уповноважених економiчних операторiв (у тому числi на пiдприємствах, якi звернулися для отримання такого статусу), а також на перевiрки, що проводяться вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства у разi порушення кримiнальної справи або у процесi провадження в адмiнiстративнiй справi про порушення митних правил стосовно посадової особи цього пiдприємства.

11. Документальну виїзну (планову чи позапланову) перевiрку пiдприємства може бути зупинено наказом вiдповiдного митного органу, копiя якого не пiзнiше наступного робочого дня надсилається пiдприємству рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або вручається пiд розписку керiвнику пiдприємства чи уповноваженiй ним особi, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

1) необхiднiсть вiдновлення пiдприємством втрачених документiв або обґрунтованої потреби в додатковому часi для надання документiв, визначених у запитi посадової особи митного органу;

2) необхiднiсть проведення митної експертизи;

3) необхiднiсть проведення зустрiчної звiрки;

4) необхiднiсть отримання iнформацiї вiд iнших державних органiв України або уповноважених органiв iноземних держав.

12. Зупинення документальної виїзної (планової чи позапланової) перевiрки перериває перебiг строку проведення перевiрки за умови вручення пiд розписку керiвнику пiдприємства чи уповноваженiй ним особi або надiслання пiдприємству рекомендованим листом з повiдомленням про вручення копiї наказу про зупинення такої перевiрки. При цьому перевiрка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днiв, а в разi необхiдностi проведення митної експертизи, отримання iнформацiї вiд iнших державних органiв України або уповноважених органiв iноземних держав, завершення розгляду судом позовiв з питань, пов’язаних з предметом перевiрки, вiдновлення пiдприємством втрачених документiв перевiрка може бути зупинена на строк, необхiдний для завершення таких процедур.

13. Рiшення про зупинення та поновлення документальної перевiрки пiдприємства приймає керiвник митного органу або особа, яка виконує його обов’язки, за письмовим поданням посадової особи, яка проводить таку перевiрку, або за обґрунтованим зверненням пiдприємства, що перевiряється.

14. Посадовим особам митного органу, уповноваженим на проведення перевiрки, забороняється перебувати на територiї пiдприємства в перiод зупинення перевiрки, крiм випадкiв, коли виникає необхiднiсть зняття або замiни митного забезпечення, накладеного вiдповiдно до пункту 14 частини першої статтi 347 цього Кодексу.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 347. Права та обов’язки посадових осiб митних органiв пiд час проведення документальних виїзних перевiрок

1. Посадовим особам митних органiв пiд час проведення документальної виїзної перевiрки для з’ясування питань, пов’язаних з перевiркою, надається право:

1) здiйснювати перевiрку грошових, фiнансових i бухгалтерських документiв, звiтiв, контрактiв, декларацiй, калькуляцiй, iнших документiв, якi можуть бути пов’язанi з операцiями iз ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України або територiю вiльної митної зони чи вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України або територiї вiльної митної зони, у тому числi iнформацiї, необхiдної для з’ясування питань перевiрки, яка є в розпорядженнi пiдприємства, що перевiряється, в електронному виглядi;

2) отримувати безоплатно вiд пiдприємств, що перевiряються, iнформацiю, пояснення, письмовi довiдки з питань, що виникають пiд час проведення перевiрки, копiї документiв, засвiдченi пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженою ним особою та скрiпленi печаткою (за наявностi);

3) проводити огляд виробничих, складських, торговельних та iнших примiщень пiдприємства, що перевiряється, з вiдображенням результатiв такого огляду у вiдповiдному актi;

4) вiдбирати проби та/або зразки товарiв, якщо є така можливiсть;

5) проводити у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, контрольнi аналiзи сировини, матерiалiв i готової продукцiї, контрольнi запуски у виробництво сировини та матерiалiв, якi перебували або перебувають пiд митним контролем чи використовувалися пiдприємством, що перевiряється, у виробництвi готової продукцiї, виготовленої iз сировини та матерiалiв, помiщених у вiдповiдний митний режим, або призначати проведення зазначених дiй уповноваженими експертами; призначати проведення уповноваженими експертами контрольних обмiрiв обсягiв будiвельних, монтажних, ремонтних та iнших робiт;

6) проводити зустрiчнi звiрки на пiдприємствах;

7) вимагати вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємства, що перевiряється, припинення дiй, що перешкоджають здiйсненню повноважень посадовими особами митних органiв;

8 ) вимагати вiд керiвникiв пiдприємства, що перевiряється, проведення iнвентаризацiї основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей, якi перебували або перебувають пiд митним контролем чи використовувалися цим пiдприємством разом iз товарами, якi були помiщенi у вiдповiдний митний режим, бути присутнiми при її проведеннi, а в разi вiдмови вiд проведення такої iнвентаризацiї — звертатися до суду в установленому законом порядку з вимогою зобов’язати пiдприємство, що перевiряється, до проведення зазначеної iнвентаризацiї;

9) у разi недопущення посадових осiб митних органiв до проведення огляду територiй та виробничих, складських, торговельних чи iнших примiщень, здiйснення контрольних аналiзiв, визначених у цiй статтi, звертатися до суду iз поданням про зупинення видаткових операцiй пiдприємства на рахунках такого пiдприємства шляхом накладення арешту на кошти та iншi цiнностi такого пiдприємства, що знаходяться у банку (крiм операцiй з видачi заробiтної плати, сплати митних платежiв та iнших податкiв i зборiв, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань пiдприємства);

10) складати протоколи про порушення митних правил у порядку, визначеному цим Кодексом;

11) визначати суми податкових зобов’язань пiдприємства в порядку, визначеному цим Кодексом;

12) отримувати вiд страхових компанiй та банкiвських установ iнформацiю в порядку та обсязi, визначених законом;

13) користуватися у службових справах засобами зв’язку, якi належать пiдприємствам, що перевiряються, з дозволу посадових осiб цих пiдприємств;

14) накладати на час з’ясування питань, якi пiдлягають перевiрцi, митне забезпечення на комп’ютери, сейфи (шафи), архiви та iншi мiсця, де зберiгаються документи, у тому числi в електроннiй формi, необхiднi для проведення перевiрки, а також на складськi, виробничi, торговельнi примiщення, якщо iснує вiрогiднiсть несанкцiонованого вилучення, знищення, пiдмiни, змiни стану або якiсних характеристик товарiв, якi знаходяться в цих примiщеннях, що може мати вплив на прийняття рiшення за результатами перевiрки;

15) iншi права, передбаченi цим Кодексом та законами України.

2. Посадовi особи митних органiв пiд час проведення документальної виїзної перевiрки пiдприємства зобов’язанi:

1) проводити перевiрку вiдповiдно до її програми, що затверджується наказом вiдповiдного митного органу про призначення перевiрки;

2) поважати права та законнi iнтереси працiвникiв пiдприємства, що перевiряється, не допускати заподiяння пiдприємству шкоди неправомiрними рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю;

3) не порушувати нормального режиму роботи пiдприємства, що перевiряється;

4) використовувати будь-яку iнформацiю, отриману пiд час проведення перевiрки, виключно у митних цiлях;

5) не розголошувати iнформацiю, яка була отримана пiд час проведення перевiрки i становить державну, банкiвську або комерцiйну таємницю, що охороняється законом;

6) надавати на вимогу посадових осiб пiдприємства, що перевiряється, необхiдну iнформацiю щодо положень законодавства, якi стосуються питань перевiрки;

7) забезпечувати збереження документiв, отриманих та складених у ходi перевiрки, не розголошувати їх змiст без згоди пiдприємства, що перевiряється, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом;

8 ) iнформувати посадових осiб пiдприємства, що перевiряється, про їхнi права та обов’язки пiд час проведення митного контролю пiсля випуску товарiв, про призначення та проведення експертизи (дослiдження), взяття проб та зразкiв;

9) видавати керiвнику пiдприємства, що перевiряється, або особi, яка виконує його обов’язки, примiрник акта або довiдки, складених за результатами перевiрки;

10) виконувати iншi обов’язки, передбаченi цим Кодексом та iншими законами України.

Стаття 348. Проведення зустрiчних звiрок

1. Посадовi особи митних органiв пiд час проведення документальних виїзних перевiрок пiдприємств з метою з’ясування питань перевiрки мають право проводити зустрiчнi звiрки.

2. Пiдставою для проведення зустрiчної звiрки є потреба у перевiрцi вiдомостей, отриманих вiд особи, безпосередньо або опосередковано залученої до операцiй з товарами, перемiщеними через митний кордон України, у тому числi ввезеними на територiю вiльної митної зони або вивезеними з цiєї територiї, чи вiд будь-якої iншої особи, яка може володiти документами та даними, необхiдними для прийняття рiшення за результатами перевiрки, якщо така особа не надасть пояснень та необхiдних документальних пiдтверджень на письмовий запит митного органу протягом трьох робочих днiв з дати отримання запиту.

3. Пiд час зустрiчної звiрки перевiряються дотримання вимог законодавства при здiйсненнi зовнiшньоторговельних операцiй, iнформацiя, яка мiститься у митнiй декларацiї, декларацiї митної вартостi, а також вид та обсяг операцiй з товарами i здiйснених розрахункiв за них для з’ясування їх реальностi та достовiрностi.

4. Результати зустрiчної звiрки можуть бути використанi виключно для пiдтвердження або спростування iнформацiї, що мiститься у митнiй декларацiї, декларацiї митної вартостi, а також доданих до них комерцiйних та iнших документах.

5. Зустрiчнi звiрки не є перевiрками i проводяться в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

6. За результатами зустрiчної звiрки складається довiдка, яка у десятиденний строк пiсля завершення звiрки надається для пiдписання керiвнику пiдприємства, на якому проводилася звiрка.

Стаття 349. Умови допуску посадових осiб митних органiв до проведення документальних (планових чи позапланових) виїзних перевiрок та зустрiчних звiрок

1. Посадовi особи митного органу мають право приступити до проведення документальної (планової чи позапланової) виїзної перевiрки пiдприємства чи зустрiчної звiрки на пiдприємствi за наявностi пiдстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення керiвнику вiдповiдного пiдприємства або уповноваженiй ним особi пiд розписку посвiдчення на право проведення перевiрки, в якому зазначаються дата його видачi, назва митного органу, мета проведення перевiрки, вид (планова чи позапланова) та пiдстави її проведення, дати початку та закiнчення перевiрки, посади, спецiальнi звання та прiзвища посадових осiб митних органiв, якi проводитимуть перевiрку, а також копiї наказу митного органу про проведення перевiрки та службових посвiдчень посадових осiб митних органiв, якi проводитимуть перевiрку.

2. Посвiдчення на право проведення перевiрки є дiйсним за умови наявностi пiдпису керiвника митного органу, скрiпленого печаткою митного органу.

3. Непред’явлення керiвнику пiдприємства або уповноваженiй ним особi копiї наказу митного органу про проведення перевiрки, службових посвiдчень посадових осiб митних органiв, якi проводитимуть перевiрку, посвiдчення на право проведення перевiрки або їх пред’явлення з порушенням вимог, установлених частинами першою та другою цiєї статтi, є пiдставою для недопущення посадових осiб митного органу до проведення перевiрки.

4. Недопущення посадових осiб митного органу до проведення перевiрки з iнших пiдстав, нiж тi, що визначенi у частинi третiй цiєї статтi, не дозволяється.

5. При пред’явленнi посвiдчення на право проведення перевiрки керiвник пiдприємства або уповноважена ним особа розписується у посвiдченнi iз зазначенням свого прiзвища, iм’я, по батьковi, посади, дати i часу ознайомлення.

6. У разi вiдмови керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи розписатися в посвiдченнi на право проведення перевiрки посадовими особами митного органу складається акт, який засвiдчує факт вiдмови. Акт про вiдмову вiд пiдпису в посвiдченнi на право проведення перевiрки є пiдставою для початку проведення такої перевiрки.

7. У разi вiдмови керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи у допуску посадових осiб митного органу до проведення перевiрки складається акт.

Стаття 350. Права та обов’язки посадових осiб пiдприємства, що перевiряється, пiд час проведення документальних перевiрок

1. Посадовi особи пiдприємства, що перевiряється, мають право:

1) вимагати вiд посадових осiб митного органу повiдомлення пiдстав для проведення перевiрки, а також пред’явлення посвiдчення на право проведення перевiрки, копiї наказу митного органу про проведення перевiрки, службових посвiдчень посадових осiб митних органiв, якi проводитимуть перевiрку;

2) надавати посадовим особам митного органу, якi проводять перевiрку, письмовi заяви, зауваження, пояснення з питань, що стосуються перевiрки;

3) запитувати у посадових осiб митного органу та отримувати вiд них iнформацiю щодо положень законодавства, що стосуються питань перевiрки;

4) надавати посадовим особам митного органу всi наявнi у їх розпорядженнi документи та вiдомостi, що пiдтверджують процедури декларування та митного оформлення товарiв до вiдповiдного митного режиму, а також дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи;

5) вимагати вiд посадових осiб митного органу перевiрки вiдомостей та фактiв, що можуть свiдчити на користь пiдприємства;

6) звертатися до митного органу, посадовi особи якого проводять перевiрку, з клопотанням про продовження строку подання документiв, строку проведення перевiрки;

7) подавати письмовi зауваження або заперечення до акта перевiрки у разi незгоди з викладеними в ньому фактами та обставинами, вимагати розгляду цих зауважень або заперечень посадовими особами митного органу по сутi та долучати їх до акта, що складається за результатами перевiрки;

8 ) отримувати у посадових осiб митного органу пiсля закiнчення перевiрки примiрник акта (довiдки), що складається за результатами перевiрки;

9) оскаржувати рiшення, прийняте митним органом за результатами перевiрки;

10) складати розрахунок збиткiв та/або шкоди, заподiяних пiдприємству у зв’язку з проведенням документальної перевiрки, та вимагати в установленому законом порядку вiдшкодування таких збиткiв та/або шкоди, а також долучати зазначений розрахунок до акта, що складається за результатами перевiрки, як його невiд’ємний додаток;

11) користуватися iншими правами, що передбаченi цим Кодексом та iншими законами України.

2. Посадовi особи пiдприємства, що перевiряється, зобов’язанi:

1) не перешкоджати законнiй дiяльностi посадових осiб митного органу пiд час проведення перевiрки та виконувати законнi вимоги зазначених осiб, у тому числi отриманi в письмовiй формi, якi стосуються надання до перевiрки документiв, їх копiй, iнформацiї, у тому числi, за наявностi — в електроннiй формi, проведення iнвентаризацiй, оглядiв та реалiзацiї iнших прав посадових осiб митних органiв, передбачених цим Кодексом та Податковим кодексом України;

2) забезпечувати у робочий час безперешкодний доступ посадових осiб митного органу, якi здiйснюють перевiрку, на об’єкти пiдприємства, що перевiряється, та забезпечувати умови для виконання ними своїх обов’язкiв;

3) забезпечувати у разi необхiдностi посадових осiб митного органу робочим мiсцем на пiдприємствi, що перевiряється, комп’ютерною та iншою оргтехнiкою (за наявностi);

4) робити запис про ознайомлення на посвiдченнi про проведення перевiрки;

5) визначати осiб, вiдповiдальних за надання iнформацiї посадовим особам митного органу, якi здiйснюють перевiрку, не пiзнiше двох робочих днiв з дня початку перевiрки;

6) забезпечувати збереження документiв, необхiдних для з’ясування питань перевiрки, протягом строкiв, передбачених пунктом 44.3 статтi 44 Податкового кодексу України, та їх вiдновлення у разi втрати чи передчасного знищення;

7) виконувати iншi обов’язки, передбаченi цим Кодексом та iншими законами України.

Стаття 351. Документальнi невиїзнi перевiрки

1. Предметом документальних невиїзних перевiрок є данi про своєчаснiсть, достовiрнiсть, повноту нарахування та сплати митних платежiв при перемiщеннi товарiв через митний кордон України пiдприємствами, а також при перемiщеннi товарiв через митний кордон України громадянами з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств.

2. Документальна невиїзна перевiрка проводиться у разi:

1) виявлення ознак, що свiдчать про можливе порушення законодавства України з питань державної митної справи, за результатами аналiзу електронних копiй митних декларацiй, iнформацiї, що стосується товарiв, митне оформлення яких завершено, отриманої вiд суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та виробникiв таких товарiв, з висновкiв акредитованих вiдповiдно до законодавства експертiв;

2) надходження вiд уповноважених органiв iноземних держав документально пiдтвердженої iнформацiї про непiдтвердження автентичностi поданих митному органовi документiв щодо товарiв, митне оформлення яких завершено, недостовiрнiсть вiдомостей, що в них мiстяться, а також запитiв стосовно надання iнформацiї про зовнiшньоекономiчнi операцiї, якi здiйснювалися за участю суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi — резидентiв України.

3. Документальна невиїзна перевiрка проводиться на пiдставi наказу митного органу.

4. Документальна невиїзна перевiрка проводиться посадовими особами митного органу в примiщеннi цього органу за умови направлення керiвнику вiдповiдного пiдприємства або вiдповiдному громадянину рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або особистого вручення зазначеним особам чи уповноваженим ними представникам пiд розписку письмового повiдомлення про дату початку та мiсце проведення перевiрки.

5. Присутнiсть уповноважених посадових осiб пiдприємства або громадянина, що перевiряється, пiд час проведення невиїзної документальної перевiрки не обов’язкова.

6. Тривалiсть проведення перевiрки визначається у вiдповiдному наказi митного органу та не може перевищувати строки, встановленi частиною восьмою статтi 346 цього Кодексу для проведення документальних виїзних перевiрок. Продовження строку проведення перевiрки можливе на строк та з пiдстав, визначених частиною дев’ятою статтi 346 цього Кодексу.

7. Про продовження строкiв проведення перевiрки митний орган iнформує пiдприємство (громадянина) в порядку, визначеному частиною четвертою цiєї статтi.

8. Посадовi особи митного органу пiд час проведення перевiрки не мають права:

1) перевiряти данi, якi не є предметом перевiрки;

2) вимагати вiд пiдприємства, що перевiряється, надання документiв або iнформацiї, що не стосуються предмета перевiрки;

3) розголошувати вiдомостi про пiдприємство, що перевiряється, якi становлять конфiденцiйну iнформацiю, державну, комерцiйну чи банкiвську таємницю та стали вiдомi пiд час виконання такими особами службових обов’язкiв.

9. Оформлення результатiв невиїзної документальної перевiрки здiйснюється в порядку, визначеному цим Кодексом.

Стаття 352. Матерiали, якi можуть бути використанi для пiдготовки висновкiв за результатами перевiрок

1. Посадовими особами митних органiв пiд час проведення перевiрок можуть бути використанi:

1) документи, визначенi цим Кодексом;

2) податкова iнформацiя;

3) експертнi висновки;

4) судовi рiшення;

5) отриманi вiд уповноважених органiв iноземних держав документально пiдтвердженi вiдомостi щодо вартiсних, кiлькiсних або якiсних характеристик, країни походження, складу та iнших характеристик, якi мають значення для оподаткування товарiв, їх ввезення (пересилання) на митну територiю України або на територiю вiльної митної зони чи вивезення (пересилання) за межi митної територiї України або територiї вiльної митної зони, якi вiдрiзняються вiд задекларованих пiд час митного оформлення;

6) iншi матерiали, отриманi в порядку та спосiб, передбаченi цим Кодексом або iншими законами України.

Стаття 353. Надання документiв посадовими особами пiдприємства, що перевiряється

1. Забороняється витребування документiв вiд посадових осiб пiдприємства будь-якими посадовими особами митного органу у випадках, не передбачених цим Кодексом.

2. Пiдприємство, що перевiряється, зобов’язане не пiзнiше першого робочого дня, наступного за днем початку документальної перевiрки, надати у повному обсязi посадовим особам митного органу, якi проводять перевiрку, всi документи, у тому числi в електроннiй формi, що належать до предмета перевiрки або пов’язанi з ним, можуть мати вiдношення до перемiщення товарiв через митний кордон України, у тому числi до ввезення товарiв на територiю вiльної митної зони або їх вивезення з цiєї територiї.

3. Документи, що мiстять комерцiйну таємницю або є конфiденцiйними, передаються посадовiй особi митного органу окремо вiд iнших документiв. Передача таких документiв для їх огляду, вивчення та їх повернення оформлюються актами довiльної форми, якi пiдписує посадова особа митного органу та уповноважена посадова особа пiдприємства, що перевiряється. Забороняється вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських, бухгалтерських та iнших документiв, крiм випадкiв, передбачених Кримiнально-процесуальним кодексом України.

4. Пiд час проведення перевiрки посадовi особи митного органу, якi проводять перевiрку, для отримання документiв (їх копiй), пояснень, довiдок подають керiвнику пiдприємства або уповноваженiй ним особi письмовi запити пiд особистий пiдпис на другому примiрнику таких запитiв iз зазначенням перелiку документiв (їх копiй), пояснень, довiдок, необхiдних для перевiрки, та строку їх надання. Такi запити можуть бути поданi не пiзнiше нiж за п’ять робочих днiв до закiнчення строку перевiрки (у тому числi продовженого).

5. У разi вiдмови керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи надати зазначенi у запитi матерiали посадовiй особi митного органу, уповноваженiй на проведення перевiрки, така особа складає акт у довiльнiй формi, що засвiдчує факт вiдмови, iз зазначенням посади, прiзвища, iменi, по батьковi керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи та перелiку документiв, якi йому запропоновано подати, а також причин такої вiдмови стосовно кожного документа. Зазначений акт пiдписується посадовою особою митного органу та керiвником пiдприємства або уповноваженою ним особою. У разi вiдмови керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи вiд пiдписання зазначеного акта в ньому робиться вiдповiдний запис.

6. Керiвник пiдприємства або уповноважена ним особа має право звернутися до керiвника митного органу, яким призначено перевiрку, з письмовою заявою щодо продовження строку надання документiв (їх копiй), зазначених у письмовому запитi посадової особи митного органу, але не бiльше нiж на 15 робочих днiв.

7. За наявностi об’єктивних обставин керiвник пiдприємства або уповноважена ним особа має право подавати таку заяву стосовно кожного письмового запиту посадової особи митного органу.

8. Керiвник митного органу протягом двох робочих днiв вiд дати отримання заяви пiдприємства щодо продовження строку надання документiв (їх копiй) зобов’язаний прийняти вмотивоване рiшення за результатами її розгляду.

9. У разi прийняття рiшення про продовження строку надання вiдповiдних документiв (їх копiй) пiдприємству надсилається вiдповiдь.

10. Посадова особа митного органу, уповноважена на проведення перевiрки, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати вiд пiдприємства копiї документiв, що стосуються предмета перевiрки. Такi копiї повиннi бути засвiдченi пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи та скрiпленi печаткою (за наявностi). Отримання копiй документiв оформляється описом. Копiя опису, складеного посадовими особами митного органу, вручається пiд особистий пiдпис керiвнику пiдприємства, що перевiряється, або уповноваженiй ним особi. Якщо керiвник пiдприємства або уповноважений ним представник вiдмовляється вiд пiдпису про отримання копiї опису, то посадовi особи митного органу, якi отримують копiї, роблять в описi вiдмiтку про вiдмову вiд пiдпису.

11. Якщо до початку або пiд час проведення перевiрки оригiнали первинних документiв, облiкових та iнших регiстрiв, фiнансової та статистичної звiтностi, iнших документiв з питань обчислення i сплати митних платежiв, а також з iнших питань, що стосуються державної митної справи, були вилученi правоохоронними та iншими органами, цi органи зобов’язанi надати для проведення перевiрки митному органу копiї зазначених документiв. Такi копiї повиннi бути наданi протягом трьох робочих днiв з дня отримання письмового запиту митного органу та засвiдченi печаткою i пiдписами посадових осiб правоохоронних та iнших органiв, якими здiйснено вилучення оригiналiв документiв.

Стаття 354. Оформлення результатiв перевiрок

1. Результати перевiрок оформлюються у формi акта або довiдки, якi пiдписуються посадовими особами митного органу та керiвником пiдприємства, що перевiрялося, або уповноваженою ним особою. У разi встановлення пiд час перевiрки порушень складається акт. Якщо такi порушення вiдсутнi, складається довiдка. За результатами зустрiчної звiрки складається довiдка.

2. Акт (довiдка) про результати перевiрки складається у двох примiрниках, пiдписується посадовими особами митного органу, якi проводили перевiрку, та реєструється в митному органi протягом 10 робочих днiв з дня, що настає за днем закiнчення встановленого для проведення перевiрки строку. Такий акт (довiдка) пiсля реєстрацiї в митному органi протягом трьох робочих днiв вручається для пiдписання керiвнику пiдприємства або уповноваженiй ним особi чи надсилається пiдприємству в порядку, встановленому Податковим кодексом України для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень.

3. Строк складення акта (довiдки) про результати перевiрки не зараховується до строку проведення перевiрки, встановленого цим Кодексом.

4. Керiвник пiдприємства, що перевiрялося, або уповноважена ним особа протягом п’яти робочих днiв з дня, що настає за днем отримання акта (довiдки), зобов’язанi повернути митному органу пiдписаний примiрник акта (довiдки). Другий примiрник акта (довiдки) залишається на пiдприємствi.

5. У разi вiдмови керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи вiд пiдписання акта або довiдки про результати документальної перевiрки посадовими особами митного органу складається вiдповiдний акт, що засвiдчує факт такої вiдмови. Один примiрник акта або довiдки у день їх складення вручається або надсилається керiвниковi пiдприємства, що перевiрялося.

6. У разi вiдмови керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи вiд отримання примiрника акта або довiдки про результати перевiрки чи неможливостi його вручення та пiдписання у зв’язку з вiдсутнiстю пiдприємства за мiсцезнаходженням такий акт або довiдка надсилається зазначеному пiдприємству в порядку, визначеному Податковим кодексом України для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень. У таких випадках митним органом складається вiдповiдний акт.

7. Вiдмова керiвника пiдприємства, що перевiрялося, або уповноваженої ним особи вiд пiдписання акта про результати перевiрки або вiд отримання його примiрника не звiльняє пiдприємство вiд обов’язку сплатити суми коштiв вiдповiдно до грошових зобов’язань, визначених митним органом за результатами перевiрки.

8. У разi незгоди керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи з висновками перевiрки чи фактами та даними, викладеними в актi або довiдцi про результати перевiрки, вони зобов’язанi пiдписати акт або довiдку з запереченнями, якi вони мають право подати протягом п’яти робочих днiв з дня отримання акта або довiдки. Такi заперечення є невiд’ємною частиною акта або довiдки про результати перевiрки. Заперечення розглядаються митним органом протягом п’яти робочих днiв, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевiрки, проведеної у зв’язку з необхiднiстю з’ясування обставин, що не були дослiдженi пiд час перевiрки та зазначенi у зауваженнях). За результатами розгляду пiдприємству надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному Податковим кодексом України для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень. Керiвник пiдприємства або уповноважена ним особа має право брати участь у розглядi заперечень. Про своє бажання взяти участь у розглядi заперечень цi особи зазначають у запереченнях.

9. Якщо керiвник пiдприємства або уповноважена ним особа виявили бажання взяти участь у розглядi заперечень до акта або довiдки про результати перевiрки, митний орган зобов’язаний повiдомити зазначених осiб про мiсце i час проведення такого розгляду. Таке повiдомлення надсилається керiвнику пiдприємства або уповноваженiй ним особi не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання заперечень, але не пiзнiше нiж за два робочих днi до дня їх розгляду.

10. Участь керiвника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, у розглядi заперечень пiдприємства до акта або довiдки про результати перевiрки є обов’язковою.

11. Рiшення про визначення грошових зобов’язань пiдприємства, що перевiрялося, приймається керiвником митного органу або особою, яка виконує його обов’язки, з урахуванням результатiв розгляду заперечень пiдприємства (у разi їх наявностi). Керiвник пiдприємства або уповноважена ним особа можуть бути присутнi пiд час прийняття такого рiшення.

12. Податкове повiдомлення-рiшення приймається керiвником митного органу або особою, яка виконує його обов’язки, з урахуванням розгляду заперечень до акта (у разi їх наявностi) протягом десяти робочих днiв з дня, наступного за днем вручення або надiслання пiдприємству акта про результати перевiрки у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень, а за наявностi заперечень пiдприємства до акта про результати перевiрки — приймається з урахуванням висновку за результатами розгляду заперечень до акта про результати перевiрки протягом трьох робочих днiв, наступних за днем розгляду заперечень i надання (надсилання) письмової вiдповiдi пiдприємству.

13. У разi якщо грошове зобов’язання розраховується митним органом за результатами перевiрки, призначеної вiдповiдно до кримiнально-процесуального закону, податкове повiдомлення-рiшення за результатами такої перевiрки не виноситься до дня набрання законної сили вiдповiдним вироком суду. Матерiали перевiрки разом з висновками митного органу передаються правоохоронному органу, що призначив перевiрку, для використання матерiалiв вiдповiдно до вимог кримiнально-процесуального закону. Статус матерiалiв перевiрки та висновкiв митного органу визначається кримiнально-процесуальним законом.

14. В актi перевiрки зазначаються факти заниження i факти завищення податкових зобов’язань пiдприємства. Рiшення щодо правильностi визначення заявлених у митних декларацiях кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, їх митної вартостi та країни походження, пiдстав для звiльнення вiд оподаткування окремими документами не оформляються, а зазначаються в актi про результати перевiрки.

15. Доводи стосовно незгоди з рiшеннями митного органу щодо правильностi визначення заявлених у митних декларацiях кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, їх митної вартостi та країни походження, пiдстав для звiльнення вiд оподаткування викладаються пiдприємством пiд час апеляцiйного оскарження податкових повiдомлень-рiшень про визначення суми грошового зобов’язання, винесених за результатами документальної перевiрки, у порядку, передбаченому статтею 56 Податкового кодексу України.

16. Положення цiєї статтi поширюються також на громадян, щодо яких проводилася документальна невиїзна перевiрка вiдповiдно до статтi 351 цього Кодексу.

Стаття 355. Обов’язок щодо зберiгання документiв

1. Пiдприємства зобов’язанi забезпечувати збереження митних декларацiй, документiв, передбачених статтею 335 цього Кодексу, фiнансово-господарських, бухгалтерських та iнших документiв, необхiдних для проведення документальних перевiрок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числi своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв, протягом строкiв, передбачених пунктами 44.3 та 44.4 статтi 44 Податкового кодексу України, та їх вiдновлення у строки i в порядку, визначенi пунктом 44.5 зазначеної статтi, у разi їх втрати чи передчасного знищення. У разi невиконання цього обов’язку до пiдприємств застосовуються норми статтi 121 Податкового кодексу України.

Глава 50. Митнi експертизи

     Стаття 356. Взяття проб (зразкiв) товарiв

1. Взяття проб (зразкiв) товарiв здiйснюється посадовими особами митного органу в рамках процедур митного контролю та митного оформлення з метою встановлення характеристик, визначальних для:

1) класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД;

2) перевiрки задекларованої митної вартостi товарiв;

3) встановлення країни походження товарiв;

4) встановлення належностi товарiв до наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, сильнодiючих чи отруйних речовин;

5) встановлення належностi товарiв до предметiв, що мають художню, iсторичну чи археологiчну цiннiсть;

6) встановлення належностi товарiв до таких, що виготовленi з використанням об’єктiв права iнтелектуальної власностi, що охороняються вiдповiдно до закону.

2. Взяття проб (зразкiв) товарiв проводиться уповноваженими посадовими особами митного органу на пiдставi вмотивованого письмового рiшення керiвника цього митного органу або особи, яка виконує його обов’язки.

3. У разi проведення огляду i переогляду ручної поклажi та багажу за вiдсутностi громадянина чи уповноваженої ним особи взяття проб (зразкiв) повинно здiйснюватися у присутностi двох понятих.

4. З дозволу митного органу можуть також братися проби (зразки) товарiв, що зберiгаються на митному складi, складi тимчасового зберiгання.

5. При вивезеннi товарiв з митної територiї України взяття проб (зразкiв) товарiв може здiйснюватися тiльки в митному органi вiдправлення. При цьому проби (зразки) можуть братися до завантаження товарiв у транспортний засiб, за умови забезпечення надiйної iдентифiкацiї всiх товарiв, призначених для завантаження.

6. Взяття проб (зразкiв) товарiв, що перебувають пiд митним контролем, посадовими особами iнших державних органiв, а також декларантами або уповноваженими ними особами здiйснюється спiльно з посадовими особами вiдповiдного митного органу.

7. Декларанти або уповноваженi ними особи мають право бути присутнiми пiд час взяття проб (зразкiв) товарiв посадовими особами митного органу та iнших державних органiв.

8. Митнi органи повиннi бути ознайомленi з результатами проведених дослiджень (аналiзiв, експертиз) проб (зразкiв) товарiв, взятих iншими державними органами, декларантами або уповноваженими ними особами, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх отримання зазначеними органами та особами, а також отримати примiрники результатiв таких дослiджень (аналiзiв, експертиз).

9. Декларанти або уповноваженi ними особи сприяють посадовим особам митних органiв пiд час взяття проб (зразкiв) товарiв i здiйснюють вантажнi та iншi необхiднi операцiї.

10. Окрема митна декларацiя на проби (зразки) товарiв не подається за умови, що вiдомостi про них будуть наведенi в митнiй декларацiї, яка подається щодо всiх товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України.

11. Для великогабаритних i технiчно складних товарiв (машини, технологiчнi лiнiї, промисловi конструкцiї тощо) митнi органи можуть вимагати вiд суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi надання тiльки технiко-технологiчної документацiї.

12. Достовiрною технiко-технологiчною документацiєю вважаються офiцiйно виданi книги, державнi та галузевi стандарти, технiчнi умови, специфiкацiї, каталоги, креслення i паспортнi данi на вирiб виробника.

13. Проби (зразки) товарiв, крiм великогабаритних i технiчно складних (машини, технологiчнi лiнiї, промисловi конструкцiї тощо), беруться в мiнiмальнiй кiлькостi у двох примiрниках (дослiджуваний та контрольний), кожен з яких є достатнiм для проведення дослiдження.

14. У разi якщо взяття контрольних проб (зразкiв) товарiв з об’єктивних причин не видається можливим (одиничний товар, обмежена кiлькiсть, вмiст поштового вiдправлення тощо), проби (зразки) товарiв беруться в одному примiрнику (дослiджуваному).

15. Нормативи взяття проб (зразкiв) товарiв установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

16. Взяття проб (зразкiв) здiйснюється з обов’язковим додержанням правил технiки безпеки та пожежної безпеки.

17. Про взяття проб (зразкiв) товарiв складається акт за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

18. На кожну взяту пробу (зразок) накладається окреме митне забезпечення.

19. Декларанти або уповноваженi ними особи повиннi бути ознайомленi з результатами проведеного дослiдження (аналiзу, експертизи) проб та зразкiв товарiв i отримати вiд митного органу, який призначив таке дослiдження (аналiз, експертизу), примiрники цих результатiв не пiзнiше наступного робочого дня пiсля проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) митним органом або отримання ним примiрникiв результатiв такого дослiдження (аналiзу, експертизи) вiд iнших державних органiв.

20. Митнi органи не вiдшкодовують витрат, здiйснених декларантом або уповноваженою ним особою внаслiдок взяття проб (зразкiв) товарiв, що перебувають пiд митним контролем. Витрати на проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) проб (зразкiв) товарiв, здiйсненi митними органами, не вiдшкодовуються декларантом або уповноваженою ним особою, крiм випадкiв, коли таке дослiдження (аналiз, експертиза) проводиться з iнiцiативи зазначених осiб.

21. За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи, за умови забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до обраного митного режиму, товари, проби (зразки) яких взятi для проведення дослiдження (аналiзу, експертизи), випускаються митним органом до одержання результатiв вiдповiдних дослiджень (аналiзiв, експертиз), якщо вони не пiдпадають пiд дiю встановлених законодавством України заборон та/або обмежень щодо перемiщення через митний кордон України.

22. З метою встановлення характеристик товару, необхiдних для його митного оформлення, митнi органи можуть письмово, у тому числi з використанням засобiв iнформацiйних технологiй, затребувати з пiдприємств-виробникiв, суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян наявну у них технiко-технологiчну документацiю про склад, фiзико-хiмiчнi властивостi товарiв, iнформацiю про основнi технологiчнi стадiї їх виробництва та призначення.

Стаття 357. Операцiї iз взятими пробами (зразками) товарiв

1. Взятi проби (зразки) пiд митним забезпеченням разом з актом про їх взяття доставляються поштою або посадовою особою митного органу до спецiалiзованого митного органу з питань експертного забезпечення або до iншої експертної установи (органiзацiї) для проведення дослiджень (аналiзiв, експертизи).

2. Дослiдження (аналiзи, експертизи) проводяться експертами спецiалiзованого митного органу з питань експертного забезпечення або iнших експертних установ (органiзацiй), призначених митним органом. Зазначенi дослiдження (аналiзи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здiйснення митного контролю та митного оформлення i не є судовими експертизами.

3. Призначення дослiдження (аналiзу, експертизи) в iнших установах (органiзацiях) допускається лише у разi неможливостi проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) спецiалiзованим митним органом з питань експертного забезпечення.

4. Дослiдження (аналiз, експертиза) проб (зразкiв) проводиться протягом 10 днiв пiсля їх надходження до спецiалiзованого митного органу з питань експертного забезпечення або iншої експертної установи (органiзацiї). У разi потреби цей строк може бути продовжено за рiшенням керiвника спецiалiзованого митного органу з питань експертного забезпечення або вiдповiдної експертної установи (органiзацiї), але не бiльше нiж на 20 днiв.

5. Дослiдження (аналiз, експертиза) проб (зразкiв) товарiв, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, здiйснюється невiдкладно.

6. Строк проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) проб (зразкiв) призупиняється у разi наявностi клопотання експерта перед митним органом, який призначив дослiдження (аналiз, експертизу), про надання йому додаткових матерiалiв. Додатковi матерiали повиннi бути наданi у строк, що не перевищує 10 днiв з дня отримання такого клопотання. У разi ненадання додаткових матерiалiв у зазначений строк керiвник спецiалiзованого митного органу з питань експертного забезпечення або вiдповiдної експертної установи (органiзацiї) приймає рiшення про проведення часткового дослiдження (аналiзу, експертизи) або про вiдмову у проведеннi дослiдження (аналiзу, експертизи).

7. У разi порушення встановлених цiєю статтею строкiв проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) чи у разi неможливостi їх проведення митний орган зобов’язаний повiдомити про це декларанта або уповноважену ним особу. Збитки, завданi декларанту або уповноваженiй ним особi внаслiдок порушення встановлених цiєю статтею строкiв проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз), вiдшкодовуються митними органами в установленому законом порядку.

8. За результатами проведених дослiджень (аналiзiв, експертиз) експерт готує висновок за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

9. У висновку про результати дослiджень (аналiзiв, експертиз) зазначаються:

1) мiсце i дата проведення дослiдження (аналiзу, експертизи);

2) ким i на пiдставi якого документа проводилося дослiдження (аналiз, експертиза);

3) запитання, поставленi перед експертом;

4) об’єкти дослiдження (аналiзу, експертизи);

5) матерiали i документи, наданi експерту;

6) змiст та результати дослiдження (аналiзу, експертизи) iз зазначенням методiв їх проведення;

7) оцiнка результатiв дослiдження (аналiзу, експертизи), висновки та їх обґрунтування.

10. Якщо експерт пiд час проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) виявить iстотнi обставини, з приводу яких йому не було поставлено запитань, вiн може включити їх до висновку.

11. У разi недостатньої ясностi та повноти висновку експерта може бути призначено додаткове дослiдження (аналiз, експертиза), яке доручається тому самому або iншому експертовi.

12. У разi необґрунтованостi висновку або виникнення сумнiвiв у його правильностi може бути призначено повторне дослiдження (аналiз, експертиза), проведення якого доручається iншому експерту.

13. Додатковi та повторнi дослiдження (аналiзи, експертизи) призначаються на загальних пiдставах.

14. Контрольнi проби (зразки), а також залишки дослiджених проб та пошкодженi пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) зразки зберiгаються у спецiалiзованому митному органi з питань експертного забезпечення протягом 60 днiв з дня їх надходження. Протягом цього строку декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити рiшення митного органу, прийняте на пiдставi результатiв проведеного дослiдження (аналiзу, експертизи), в установленому цим Кодексом порядку.

15. Проби (зразки) товарiв, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, зберiгаються протягом строку їх зберiгання.

16. Проби (зразки) товарiв, в результатi дослiдження яких у їх складi виявлено наркотичнi засоби, психотропнi речовини, їх аналоги чи прекурсори, сильнодiючi або отруйнi речовини, а також проби (зразки) товарiв, взятi в одному примiрнику, одразу пiсля проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи) та надання висновку передаються митному органу, який призначив таке дослiдження (аналiз, експертизу), за актом, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

17. Проби (зразки) товарiв, у тому числi пошкодженi, i технiко-технологiчна документацiя належать їх власникам. Пiсля закiнчення дослiдження (аналiзу, експертизи) проби (зразки) з урахуванням встановленого частиною чотирнадцятою цiєї статтi строку зберiгання повертаються декларанту або уповноваженiй ним особi на їх письмову вимогу з оформленням вiдповiдного акта, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

18. Проби (зразки) товарiв, не затребуванi власником або уповноваженою ним особою протягом встановленого частиною чотирнадцятою цiєї статтi строку зберiгання, знищуються з оформленням вiдповiдного акта, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв. При цьому вартiсть зазначених проб (зразкiв) власниковi або уповноваженiй ним особi не вiдшкодовується.

19. Технiко-технологiчна документацiя та iншi документи з iнформацiєю про характеристики товару, проби (зразки) якого вiдбиралися для проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз), повертаються власнику товарiв або уповноваженiй ним особi пiсля закiнчення митного оформлення цих товарiв або пiсля надання митному органу засвiдчених в установленому порядку копiй зазначених документiв, якi залишаються у справах митного органу.

20. Оплата проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) проб (зразкiв) товарiв здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету.

Глава 51. Особливi процедури митного контролю

     Стаття 358. Звiльнення вiд окремих форм митного контролю

1. Звiльнення вiд окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, iншими законами України, а також мiжнародними договорами, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України.

2. Незастосування окремих форм митного контролю не означає звiльнення вiд обов’язкового дотримання порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України.

Стаття 359. Звiльнення вiд митного огляду

1. Митному огляду не пiдлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатiв України, Прем’єр-мiнiстра України, Першого вiце-прем’єр-мiнiстра України, Голови та суддiв Верховного Суду України, Голови та суддiв Конституцiйного Суду України, Мiнiстра закордонних справ України, Генерального прокурора України та членiв їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.

2. Митному огляду не пiдлягають засоби залiзничного та повiтряного транспорту, якi перевозять офiцiйнi державнi делегацiї. Пiдставою для звiльнення транспортного засобу вiд митного огляду є подання митному органу офiцiйного повiдомлення Мiнiстерства закордонних справ України.

Стаття 360. Здiйснення митного контролю деяких видiв товарiв у першочерговому порядку

1. У разi перемiщення через митний кордон України товарiв, необхiдних для подолання наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, катастроф, епiдемiй, а також живих тварин, органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людини для потреб трансплантацiї, товарiв, що мають обмежений строк чи особливий режим зберiгання, товарiв вiйськового призначення, радiоактивних матерiалiв, фото-, аудiо- i вiдеоматерiалiв для засобiв масової iнформацiї, товарiв мiжнародної технiчної та гуманiтарної допомоги, товарiв, що перемiщуються в рамках угод про виробничу кооперацiю, товарiв, що перемiщуються за процедурою МДП, митний контроль таких товарiв здiйснюється першочергово.

2. Огляд (переогляд) товарiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, а також взяття проб та зразкiв таких товарiв здiйснюються тiльки за виключних обставин.

3. Законами України можуть визначатися iншi категорiї товарiв, митний контроль яких здiйснюється у першочерговому порядку.

Глава 52. Система управлiння ризиками

     Стаття 361. Цiлi застосування системи управлiння ризиками

1. Управлiння ризиками — це робота митних органiв з аналiзу ризикiв, виявлення та оцiнки ризикiв, розроблення та практичної реалiзацiї заходiв, спрямованих на мiнiмiзацiю ризикiв, оцiнки ефективностi та контролю застосування цих заходiв. Пiд ризиком розумiється ймовiрнiсть недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

2. Митнi органи застосовують систему управлiння ризиками для визначення товарiв, транспортних засобiв, документiв i осiб, якi пiдлягають митному контролю, форм митного контролю, що застосовуються до таких товарiв, транспортних засобiв, документiв i осiб, а також обсягу митного контролю.

3. Цiлями застосування системи управлiння ризиками є:

1) запобiгання, прогнозування i виявлення порушень законодавства України з питань державної митної справи;

2) забезпечення бiльш ефективного використання наявних у митних органiв ресурсiв та зосередження їх уваги на окремих згрупованих об’єктах аналiзу ризику, щодо яких є потреба у застосуваннi окремих форм митного контролю або їх сукупностi, а також у пiдвищеннi ефективностi митного контролю (областях ризику);

3) забезпечення в межах повноважень митних органiв заходiв iз захисту нацiональної безпеки, життя i здоров’я людей, тварин, рослин, довкiлля, iнтересiв споживачiв;

4) прискорення митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України.

Стаття 362. Аналiз ризику та його об’єкти

1. Аналiз ризику — це систематичне використання митними органами наявної у них iнформацiї для визначення обставин та умов виникнення ризикiв, їх iдентифiкацiї i оцiнки ймовiрних наслiдкiв недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

2. До об’єктiв аналiзу ризику належать:

1) характеристики товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України;

2) характер зовнiшньоекономiчної операцiї;

3) характеристика суб’єктiв, що беруть участь у зовнiшньоекономiчнiй операцiї.

Стаття 363. Дiяльнiсть митних органiв з оцiнки та управлiння ризиками

1. Дiяльнiсть митних органiв з оцiнки та управлiння ризиками полягає у виконаннi таких завдань:

1) формування iнформацiйної бази даних системи управлiння ризиками митних органiв;

2) аналiз, виявлення та оцiнка ризикiв, у тому числi з використанням iнформацiйних технологiй, що включають систематичне:

а) виявлення умов i факторiв, що впливають на виникнення ризикiв;

б) визначення областей ризику;

в) визначення критерiїв iз заданими наперед параметрами, використання яких дає можливiсть здiйснювати вибiр об’єкта контролю, що становить ризик (iндикаторiв ризику);

г) здiйснення оцiнки iмовiрностi виникнення ризикiв та можливої шкоди у разi їх проявлення;

3) розроблення i реалiзацiя практичних заходiв з управлiння ризиками з урахуванням:

а) результатiв аналiзу та оцiнки ризикiв;

б) результатiв аналiзу необхiдних ресурсiв та очiкуваних результатiв реалiзацiї запланованих заходiв;

4) аналiз результатiв та коригування вжитих заходiв з управлiння ризиками, що включає:

а) здiйснення контролю за практичною реалiзацiєю заходiв;

б) збiр, оброблення та аналiз iнформацiї про результати вжитих заходiв з метою їх коригування та вдосконалення системи управлiння ризиками.

2. Порядок здiйснення аналiзу та оцiнки ризикiв, розроблення i реалiзацiї заходiв з управлiння ризиками визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

3. Система управлiння ризиками передбачає застосування випадкового вiдбору.

4. Якщо товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що перемiщуються пiдприємством через митний кордон України, у 25 i бiльше вiдсотках випадкiв такого перемiщення протягом року пiддавалися митному контролю внаслiдок застосування системи управлiння ризиками, що спричинило затримку митного оформлення понад 4 робочi години, i при цьому фактiв порушення митних правил виявлено не було, це пiдприємство має право знати причини та пiдстави застосування до зазначених товарiв, транспортних засобiв вiдповiдних форм митного контролю.