Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

captcha

Наши контакты
ООО «КОМПАНИЯ ВЭДЛАЙН» г. Киев ул. Л. Руденко, 6А, оф.818 Тел: (044) 501-48-35 Тел/факс: (044) 501-48-36

Роздiл XII
ОСОБЛИВОСТI ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРIВ, ЩО ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ

Глава 53. Загальнi положення щодо пропуску та оподаткування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами

     Стаття 364. Питання, що регулюються цим роздiлом

1. Цей роздiл регулює умови та порядок пропуску та оподаткування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов’язаних зi здiйсненням пiдприємницької дiяльностi.

2. У випадку перемiщення громадянами-пiдприємцями через митний кордон України товарiв, пов’язаних зi здiйсненням ними пiдприємницької дiяльностi, митне оформлення здiйснюється в порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законодавчими актами України для пiдприємств. Положення цього роздiлу в такому випадку не застосовуються.

3. Положення цього роздiлу не поширюються на товари, що перемiщуються особами, якi користуються митними пiльгами згiдно iз роздiлом XIII цього Кодексу, крiм випадкiв, установлених цим Кодексом.

Стаття 365. Порядок перемiщення громадянами товарiв через митний кордон України та мiсця митного оформлення таких товарiв

1. Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та iнших актiв законодавства України можуть перемiщувати через митний кордон України будь-якi товари, крiм тих, що забороненi до ввезення в Україну (у тому числi з метою транзиту) та вивезення з України.

2. Громадянам, якi в’їжджають на територiю України або виїжджають з неї засобами автомобiльного та залiзничного транспорту, а також транспортними засобами особистого користування, дозволяється здiйснювати декларування товарiв, що перемiщуються ними через митний кордон України, не залишаючи цих транспортних засобiв.

3. Стосовно транзитних пасажирiв, якi не залишають транзитної зони, митний контроль не проводиться, однак митнi органи мають право вживати передбачених цим Кодексом заходiв у разi пiдозри щодо вчинення такими пасажирами порушення митних правил або контрабанди.

4. Митне оформлення товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України громадянами, може здiйснюватися у будь-якому митному органi на всiй митнiй територiї України.

5. Митне оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України громадянами (крiм товарiв, що перемiщуються у несупроводжуваному багажi та у вантажних вiдправленнях, а також товарiв за товарними позицiями 87018707, 8711, 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, якi пiдлягають державнiй реєстрацiї), здiйснюється у пунктах пропуску через державний кордон України.

6. Митне оформлення товарiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами у несупроводжуваному багажi та вантажних вiдправленнях, здiйснюється в митних органах за мiсцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян, у мiсцi кiнцевого призначення транспортного засобу, що здiйснював перевезення цих товарiв, або, за заявою громадянина, — у пунктах пропуску через державний кордон України.

7. Мiсця здiйснення митного оформлення ввезених на митну територiю України громадянами товарiв за товарними позицiями 87018707, 8711, 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, що пiдлягають державнiй реєстрацiї, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

8. Перемiщення громадянами через митний кордон України трун з тiлами (урн з прахом) чи останкiв померлих здiйснюється на пiдставi письмової заяви цих громадян довiльної форми та документiв, визначених Законом України «Про поховання та похоронну справу».

Стаття 366. Двоканальна система митного контролю товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами

1. Двоканальна система — це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здiйснювати декларування, обираючи один з двох каналiв проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.

2. Канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначений для декларування шляхом вчинення дiй громадянами, якi перемiщують через митний кордон України товари в обсягах, що не пiдлягають оподаткуванню митними платежами та не пiдпадають пiд встановленi законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територiю України або вивезення за межi цiєї територiї i не пiдлягають письмовому декларуванню.

3. Канал, позначений символами червоного кольору («червоний коридор»), призначений для всiх iнших громадян.

4. Громадянин самостiйно обирає вiдповiдний канал («зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю за двоканальною системою.

5. Обрання «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що перемiщуванi ним через митний кордон України товари не пiдлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не пiдпадають пiд встановленi законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територiю України або вивезення за межi цiєї територiї та свiдчить про факти, що мають юридичне значення.

6. Громадяни, якi проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звiльняються вiд подання письмової митної декларацiї. Звiльнення вiд подання письмової митної декларацiї не означає звiльнення вiд обов’язкового дотримання порядку перемiщення товарiв через митний кордон України.

Стаття 367. Умови пересилання громадянами товарiв через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

1. Громадяни мають право пересилати товари через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях у порядку, встановленому главою 36 цього Кодексу, крiм товарiв, заборонених до такого пересилання.

2. Обмеження щодо вартостi та обсягiв товарiв, а також перелiк товарiв, заборонених до пересилання у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, встановлюються цим Кодексом та iншими законами України.

Стаття 368. Визначення вартостi товарiв, що перемiщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цiлей нарахування митних платежiв

1. Для цiлей оподаткування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартiсть цих товарiв, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, iнших документах роздрiбної торгiвлi, якi мiстять вiдомостi щодо вартостi таких товарiв.

2. При визначеннi фактурної вартостi товарiв, якi перемiщуються у несупроводжуваному багажi та вантажному вiдправленнi, крiм вартостi самих товарiв враховується вартiсть їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.

3. Особа, яка декларує товари, вправi довести достовiрнiсть вiдомостей, представлених для визначення їх фактурної вартостi.

4. У разi наявностi доказiв недостовiрностi заявленої фактурної вартостi товарiв митнi органи визначають їх вартiсть самостiйно, на пiдставi цiни на iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) товари вiдповiдно до вимог цього Кодексу.

Стаття 369. Перемiщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон України

1. Особистi речi, що перемiщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, пiдлягають декларуванню шляхом учинення дiй, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово, не оподатковуються митними платежами та звiльняються вiд подання документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, а також вiд застосування до них видiв державного контролю, визначених частиною першою статтi 319 цього Кодексу.

Стаття 370. Перелiк товарiв, якi можуть бути вiднесенi до особистих речей громадян

1. Особистими речами вважаються:

1) товари особистої гiгiєни та iндивiдуальнi косметичнi засоби у кiлькостi, що забезпечує потреби однiєї особи на перiод поїздки;

2) одяг, бiлизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначенi виключно для власного користування i мають ознаки таких, що були у користуваннi;

3) особистi прикраси, у тому числi з дорогоцiнних металiв та камiння, що мають ознаки таких, що були в користуваннi;

4) iндивiдуальне письмове та канцелярське приладдя;

5) один фотоапарат, одна кiно-, вiдеокамера разом з обґрунтованою кiлькiстю фото-, вiдео-, кiноплiвок та додаткового приладдя;

6) один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кiлькiстю дiапозитивiв та/або кiноплiвок;

7) бiнокль;

8 ) переноснi музичнi iнструменти у кiлькостi не бiльше двох штук;

9) один переносний звуковiдтворювальний пристрiй (у тому числi магнiтофон, диктофон, програвач компакт-дискiв тощо) з обґрунтованою кiлькiстю плiвок, платiвок, дискiв;

10) один переносний радiоприймач;

11) стiльниковi (мобiльнi) телефони у кiлькостi не бiльше двох штук, пейджери;

12) один переносний телевiзор;

13) переноснi персональнi комп’ютери у кiлькостi не бiльше двох штук i периферiйне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кiлькостi не бiльше трьох штук;

14) одна переносна друкарська машина;

15) калькулятори, електроннi книжки у кiлькостi не бiльше двох штук;

16) iндивiдуальнi вироби медичного призначення для забезпечення життєдiяльностi людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуваннi;

17) звичайнi та/або прогулянковi дитячi коляски у кiлькостi, що вiдповiдає кiлькостi дiтей, якi перетинають кордон разом iз громадянином, а у разi вiдсутностi дiтей — у кiлькостi не бiльше однiєї штуки;

18 ) одна iнвалiдна коляска на кожного iнвалiда, який перетинає митний кордон України, а у разi вiдсутностi такої особи — у кiлькостi не бiльше однiєї штуки;

19) лiкарськi засоби, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

20) годинники у кiлькостi не бiльше двох штук;

21) 0,5 лiтра туалетної води та/або 100 грамiв парфумiв;

22) спортивне спорядження — велосипед, вудка рибальська, комплект альпiнiстського спорядження, комплект спорядження для пiдводного плавання, комплект лиж, комплект тенiсних ракеток, дошка для серфiнгу, вiндсерфiнгу, комплект спорядження для гольфу, iнше аналогiчне спорядження, призначене для використання однiєю особою;

23) спецiальне дитяче харчування для дiтей, хворих на фенiлкетонурiю або iнше захворювання, що потребує спецiального харчування, яке не виробляється (не реалiзується) в Українi, що перемiщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

24) iншi товари, призначенi для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелiк i гранична кiлькiсть яких визначаються законами України.

Глава 54. Пропуск та оподаткування товарiв, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межi митної територiї України

     Стаття 371. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарiв за межi митної територiї України

1. Товари, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 10000 євро (крiм зазначених у частинi другiй цiєї статтi), не пiдлягають письмовому декларуванню при вивезеннi (пересиланнi) їх громадянами за межi митної територiї України.

2. Товари, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 10000 євро та на якi законом встановлено вивiзне мито та/або якщо вiдповiдно до закону державними органами видаються документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, iз сплатою у випадках, визначених законами України, вивiзного мита та з поданням вiдповiдних документiв, виданих державними органами.

3. Товари, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 10000 євро (крiм зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi), при вивезеннi (пересиланнi) їх громадянами за межi митної територiї України пiдлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств, та зi сплатою вивiзного мита у випадках, встановлених законами України.

4. Товари, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 10000 євро, при вивезеннi (пересиланнi) громадянами за межi митної територiї України пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та звiльняються вiд подання документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, за умови, що цi товари:

1) вивозяться у зв’язку з виїздом за межi України на постiйне мiсце проживання;

2) входять до складу спадщини, оформленої в Українi на користь громадянина-нерезидента, за умови пiдтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотарiальнi дiї;

3) тимчасово вивозяться громадянами-резидентами за межi митної територiї України пiд письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення;

4) були тимчасово ввезенi на митну територiю України пiд зобов’язання про їх зворотне вивезення, що пiдтверджується вiдповiдними документами;

5) були одержанi громадянами-нерезидентами у виглядi призiв i нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, якi проводяться на територiї України, що пiдтверджується вiдповiдними документами.

5. Товари, придбанi громадянами-нерезидентами на територiї України, загальна фактурна вартiсть яких не перевищує суми iноземної валюти, ввезеної цими громадянами в Україну, та товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв’язку з остаточним виїздом за межi України, на суму доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Українi, що пiдтверджується вiдповiдними документами, пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, зi сплатою у випадках, встановлених законами України, вивiзного мита, та поданням документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення, якi при перемiщеннi (пересиланнi) громадянами таких товарiв через митний кордон України видаються вiдповiдними державними органами.

Стаття 372. Особливостi тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарiв за межi митної територiї України

1. Тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарiв за межi митної територiї України здiйснюється з наданням митному органу зобов’язання про зворотне ввезення.

2. Дiя частини першої цiєї статтi не поширюється на тимчасове вивезення (пересилання) за межi митної територiї України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 10000 євро, особистих речей i транспортних засобiв особистого користування, на яких громадяни перетинають митний кордон.

3. У разi вiдсутностi книжки (карнету) А.Т.А., що використовується вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк), тимчасове вивезення громадянами-резидентами товарiв (крiм транспортних засобiв особистого користування) за межi митної територiї України здiйснюється на умовах, установлених частинами першою та другою цiєї статтi.

4. Зобов’язання щодо зворотного ввезення товарiв, якi тимчасово вивозяться (пересилаються) за межi митної територiї України i сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 10000 євро, може надаватися за бажанням громадянина.

5. У разi надання громадянином зобов’язання про зворотне ввезення товарiв митний орган вживає заходiв для забезпечення iдентифiкацiї цих товарiв з метою їх зворотного ввезення без письмового декларування та без оподаткування митними платежами.

Стаття 373. Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межi митної територiї України окремих товарiв

1. Не допускається вивезення (пересилання) громадянами за межi митної територiї України товарiв, незалежно вiд їх загальної фактурної вартостi, згiдно з перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. Порядок вивезення (пересилання) громадянами за межi митної територiї України дорогоцiнних металiв (за винятком банкiвських металiв, пам’ятних та ювiлейних монет України iз дорогоцiнних металiв), дорогоцiнного камiння та виробiв iз них, а також культурних цiнностей з метою їх вiдчуження визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Порядок вивезення (пересилання) за межi митної територiї України банкiвських металiв, пам’ятних та ювiлейних монет України iз дорогоцiнних металiв визначається Нацiональним банком України.

4. Не допускається вивезення за межi митної територiї України алкогольних напоїв та тютюнових виробiв громадянами, якi не досягли 18-рiчного вiку.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Глава 55. Пропуск та оподаткування товарiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України

     Стаття 374. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарiв на митну територiю України

1. Товари (за винятком пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 1000 євро, що ввозяться громадянами на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення, та товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не пiдлягають письмовому декларуванню (за винятком товарiв, на якi вiдповiдно до статтi 197 цього Кодексу встановлено обмеження щодо перемiщення громадянами через митний кордон України, i випадкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi) та не є об’єктами оподаткування митними платежами.

2. Норма частини першої цiєї статтi застосовується у разi, якщо особа, яка ввозить товари на митну територiю України, в’їжджає в Україну не частiше одного разу протягом однiєї доби. З метою забезпечення дотримання цiєї умови посадовi особи органiв охорони державного кордону, якi здiйснюють паспортний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, безпосередньо в процесi здiйснення такого контролю iнформують посадових осiб митних органiв про громадян, якi в’їжджають в Україну частiше одного разу протягом однiєї доби. У разi якщо товари в обсягах, що не перевищують обмежень, встановлених у частинi першiй цiєї статтi, ввозяться на митну територiю України особою, яка в’їжджає в Україну частiше одного разу протягом однiєї доби, такi товари пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10 вiдсоткiв i податком на додану вартiсть за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

3. У разi якщо товари, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, пiдлягають державнiй реєстрацiї на територiї України, такi товари пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв при перемiщеннi (пересиланнi) їх через митний кордон України громадянами, та звiльняються вiд оподаткування митними платежами.

4. Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться громадянами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi, сумарна фактурна вартiсть та/або загальна вага яких перевищують обмеження, встановленi частиною першою цiєї статтi, але загальна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 10000 євро, пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10 вiдсоткiв i податком на додану вартiсть за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частинi, що перевищує еквiвалент 1000 євро (при ввезеннi товарiв на митну територiю України через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення) та еквiвалент 500 євро або вартiсть товарiв, обчислена пропорцiйно до ваги, що перевищує 50 кг (при ввезеннi через iншi пункти пропуску через державний кордон України). Базою оподаткування таких товарiв є частина їх сумарної фактурної вартостi, що перевищує еквiвалент 1000 євро (при ввезеннi товарiв на митну територiю України через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення) та еквiвалент 500 євро або вартiсть товарiв, обчислена пропорцiйно до ваги, що перевищує 50 кг (при ввезеннi через iншi пункти пропуску через державний кордон України).

5. Культурнi цiнностi за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, виготовленi 50 i бiльше рокiв тому, незалежно вiд їх вартостi та способу перемiщення через митний кордон України, пiдлягають письмовому декларуванню.

6. Товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 300 євро, що перемiщуються (пересилаються) на митну територiю України на адресу одного одержувача в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях, на адресу одного одержувача протягом однiєї доби у мiжнародних експрес-вiдправленнях, а також у несупроводжуваному багажi, пiдлягають усному декларуванню на пiдставi товаросупровiдних документiв та не є об’єктами оподаткування митними платежами.

7. Товари (крiм пiдакцизних), що перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових або мiжнародних експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 300 євро, але не перевищує еквiвалент 10000 євро, або перемiщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених частиною п’ятою цiєї статтi, пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10 вiдсоткiв та податком на додану вартiсть за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарiв є частина їх сумарної фактурної вартостi, що перевищує еквiвалент 300 євро.

8. Товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 10000 євро, що пересилаються (перемiщуються) на митну територiю України в мiжнародних поштових вiдправленнях, мiжнародних експрес-вiдправленнях, у ручнiй поклажi, супроводжуваному та несупроводжуваному багажi, а також товари (крiм пiдакцизних), незалежно вiд їх фактурної вартостi, що перемiщуються на митну територiю України у вантажних вiдправленнях, пiдлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств, а також дозволiв (лiцензiй), сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi у випадках, установлених законодавством України для суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, та оподатковуються ввiзним митом за повними ставками Митного тарифу України i податком на додану вартiсть за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

9. Помiщення товарiв, ввезених на митну територiю України громадянами, у митнi режими вiдмови на користь держави чи знищення або руйнування здiйснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.

10. При ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України громадянами звiльняються вiд оподаткування митними платежами:

1) особистi речi, визначенi статтею 370 цього Кодексу;

2) культурнi цiнностi за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, виготовленi 50 i бiльше рокiв тому;

3) товари, призначенi для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постiйне мiсце проживання в Україну протягом шести мiсяцiв з дня видачi документа, що пiдтверджує право громадянина на постiйне проживання в Українi, за умови документального пiдтвердження того, що до дня видачi цього документа громадянин проживав на територiї країни, з якої вiн прибув, не менше трьох рокiв:

а) товари, призначенi для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крiм товарiв, що класифiкуються за товарною позицiєю 8802 або одним iз кодiв 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згiдно з УКТ ЗЕД);

б) транспортнi засоби особистого користування, що класифiкуються в однiй iз товарних позицiй 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД (у кiлькостi однiєї одиницi на кожного громадянина, який досяг 18-рiчного вiку), за умови документального пiдтвердження того, що до дня видачi документа, що пiдтверджує право на постiйне проживання в Українi, громадянин був власником (або спiввласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засiб перебував за ним на постiйному облiку (реєстрацiї) у вiдповiдних реєстрацiйних органах країни постiйного мiсця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо даний транспортний засiб пiдлягає реєстрацiї в цiй країнi;

в) товари, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8716 згiдно з УКТ ЗЕД (у кiлькостi однiєї одиницi на кожного повнолiтнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифiкуються в однiй iз товарних позицiй 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД.

У разi пропуску внаслiдок аварiї, дiї обставин непереборної сили, хвороби або з iнших поважних причин, що пiдтверджується вiдповiдними документами, встановленого цим пунктом строку ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами цей строк може бути продовжений вiдповiдним митним органом, але не бiльш як до двох рокiв з дня видачi документа, що пiдтверджує право громадянина на постiйне проживання в Українi;

4) товари, що належать громадянам i перемiщуються транзитом через митну територiю України;

5) товари, що входять до складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь резидента (у тому числi в кiлькостi однiєї одиницi за кожною товарною позицiєю 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД), у разi пiдтвердження її складу органами, що вчиняють нотарiальнi дiї у країнi її вiдкриття. Зазначене пiдтвердження пiдлягає засвiдченню або легалiзацiї у вiдповiднiй закордоннiй консульськiй установi України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згоду на обов’язковiсть яких надано Верховною Радою України;

6) товари, одержанi громадянами-резидентами у виглядi нагород i призiв на мiжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної територiї України (у тому числi не бiльше одного товару за товарними позицiями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД), за умови документального пiдтвердження факту нагородження нотарiальними органами вiдповiдної країни. Зазначене пiдтвердження пiдлягає засвiдченню або легалiзацiї у вiдповiднiй закордоннiй консульськiй установi України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згоду на обов’язковiсть яких надано Верховною Радою України;

7) товари (включаючи транспортнi засоби особистого користування), що були попередньо вивезенi громадянами-резидентами за межi митної територiї України i зворотно ввозяться на митну територiю України, за наявностi вiдповiдного пiдтвердження факту попереднього вивезення таких товарiв;

8 ) транспортнi засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територiю України громадянами-нерезидентами, а також пальне, що мiститься у звичайних баках таких транспортних засобiв, встановлених заводом-виробником;

9) товари (крiм транспортних засобiв), якi мають ознаки таких, що були у користуваннi та призначенi для власного облаштування житла i забезпечення життєдiяльностi громадян, якi перебували за кордоном у вiдрядженнях (на навчаннi), за умови, що такi товари ввозяться (пересилаються) протягом шести мiсяцiв з дня повернення таких громадян в Україну пiсля закiнчення строку вiдрядження (навчання);

10) товари (крiм транспортних засобiв), якi мають ознаки таких, що були у користуваннi та призначенi для власного облаштування житла i забезпечення життєдiяльностi iноземних громадян, якi за офiцiйним запрошенням прибувають у довготермiнове вiдрядження в Україну, за умови, що такi товари ввозяться (пересилаються) безпосередньо таким громадянином в Україну на адресу свого тимчасового перебування протягом перших шести мiсяцiв його перебування в довготермiновому вiдрядженнi в Українi пiд зобов’язання про їх зворотне вивезення;

11) товари, що класифiкуються в однiй iз товарних позицiй 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД (у кiлькостi однiєї одиницi за кожною товарною позицiєю), що ввозяться працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, за умови, що:

а) працiвник дипломатичної служби є власником цих товарiв;

б) товари були придбанi працiвником дипломатичної служби в межах строку вiдрядження або проходження дипломатичної служби, що пiдтверджується вiдповiдним наказом Мiнiстерства закордонних справ України;

в) сукупна вартiсть товарiв не перевищує 50 вiдсоткiв вiд суми, що виплачується працiвнику дипломатичної служби у зв’язку з перебуванням у довготермiновому вiдрядженнi або проходженням дипломатичної служби за кордоном та пiдтверджується документами в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

11. Товари за товарними позицiями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711, 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територiю України громадянами у зв’язку з переселенням на постiйне мiсце проживання в Україну iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами вiдповiдно до цього Кодексу, пiдлягають постановцi на тимчасовий облiк в державних реєстрацiйних органах на строк до двох рокiв з оформленням документiв на право тимчасового користування такими товарами та можуть бути вiдчуженi або переданi у володiння, користування чи розпорядження iншим особам (крiм членiв сiмей таких громадян) упродовж двох рокiв з дня ввезення на митну територiю України лише пiсля сплати особами, якi ввезли їх в Україну, всiх митних платежiв за ставками, чинними на день подання митної декларацiї.

12. Документи на право постiйного користування (з правом вiдчуження) товарами, зазначеними у частинi одинадцятiй цiєї статтi, можуть бути виданi громадянам — власникам цих товарiв пiсля постiйного проживання їх на територiї України протягом двох рокiв з дня митного оформлення таких товарiв.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 375. Ввезення громадянами на митну територiю України домашнiх тварин

1. Домашнi тварини, що ввозяться громадянами на митну територiю України, пiдлягають письмовому декларуванню та застосуванню до них заходiв контролю, визначених законом.

Стаття 376. Ввезення на митну територiю України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробiв

1. Ввезення на митну територiю України алкогольних напоїв та тютюнових виробiв громадянами, якi не досягли 18-рiчного вiку, не допускається.

2. Громадяни, якi досягли 18-рiчного вiку, можуть ввозити алкогольнi напої та тютюновi вироби на митну територiю України в ручнiй поклажi або супроводжуваному багажi без сплати митних платежiв та без письмового декларування у таких кiлькостях iз розрахунку на одну особу:

1) 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамiв тютюну, або цi вироби в наборi загальною вагою, що не перевищує 250 грамiв;

2) 5 лiтрiв пива, 2 лiтри вина, 1 лiтр мiцних (iз вмiстом спирту бiльш як 22 %) алкогольних напоїв.

3. Алкогольнi напої та тютюновi вироби незалежно вiд їх кiлькостi не звiльняються вiд оподаткування митними платежами, якщо особа, яка ввозить їх на митну територiю України, була вiдсутня в Українi менш нiж 24 години.

Стаття 377. Особливостi митного оформлення окремих товарiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України для вiльного обiгу

1. Товари за товарними позицiями 87018707, 8711, 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, якi пiдлягають державнiй реєстрацiї, при ввезеннi громадянами на митну територiю України або надходженнi на митну територiю України на адресу громадян у несупроводжуваному багажi або вантажних вiдправленнях для вiльного обiгу, незалежно вiд їх вартостi, пiдлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, з оподаткуванням ввiзним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком i податком на додану вартiсть за ставками, встановленими Податковим кодексом України.

2. Товари, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, що ввозяться громадянами на митну територiю України для вiльного обiгу, пiдлягають обов’язковiй сертифiкацiї у випадках, встановлених законодавством для пiдприємств. Документи, що засвiдчують вiдповiднiсть таких товарiв вимогам технiчних регламентiв та нацiональних стандартiв, подаються митним органам пiд час митного оформлення цих товарiв з метою вiльного обiгу та уповноваженим органам пiд час їх державної реєстрацiї в Українi.

3. Ввезенi громадянами на митну територiю України для вiльного обiгу товари, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, що пiдлягають державнiй реєстрацiї уповноваженими органами України, забороняється вiдчужувати або передавати у володiння, користування чи розпорядження iншим особам до здiйснення державної реєстрацiї цих товарiв.

4. З метою запобiгання незаконному обiгу транспортних засобiв на територiї України мiж центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, та державними органами з безпеки дорожнього руху здiйснюється автоматизований обмiн iнформацiєю про транспортнi засоби, що перетинають державний кордон України, стосовно митного оформлення та державної реєстрацiї таких транспортних засобiв.

5. Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 87018705, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8707, шасi з установленими двигунами для товарiв товарних позицiй 87018705, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8706 згiдно з УКТ ЗЕД, пiдлягають митному оформленню як зiбранi транспортнi зароби. Оподаткування їх здiйснюється за повними ставками ввiзного мита вiдповiдно до Митного тарифу України, акцизним податком i податком на додану вартiсть за ставками, встановленими Податковим кодексом України.

6. Товари, зазначенi у частинах першiй та п’ятiй цiєї статтi, що були зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав i ввозяться в Україну для вiльного обiгу, повиннi бути знятi з облiку в цих органах.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 378. Обмеження щодо ввезення громадянами товарiв на митну територiю України

1. Пропуск на митну територiю України товарiв, що класифiкуються в 124 групах УКТ ЗЕД та ввозяться громадянами для вiльного обiгу, в будь-яких обсягах не дозволяється.

2. Обмеження, встановлене частиною першою цiєї статтi, не поширюється на:

1) алкогольнi та тютюновi вироби, що ввозяться громадянами в кiлькостях та у способи, зазначенi у частинi другiй статтi 376 цього Кодексу;

2) харчовi продукти вагою до 10 кг в упаковцi виробника, що надходять на адресу громадян у мiжнародних поштових або експрес-вiдправленнях;

3) харчовi продукти для власного споживання на суму, яка не перевищує еквiвалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

4) домашнiх тварин.

3. Не пiдлягають перемiщенню на митну територiю України в несупроводжуваному багажi продукти харчування без упаковки виробника.

Стаття 379. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарiв на митну територiю України громадянами

1. Громадяни мають право ввозити тимчасово або з метою транзиту товари, сумарна фактурна вартiсть та загальна вага яких не перевищують критерiї, встановленi частиною першою статтi 374 цього Кодексу, за умови усного або, за бажанням власника цих товарiв чи на вимогу посадової особи митного органу, письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян.

2. Пропуск через митний кордон України товарiв (крiм транспортних засобiв особистого користування), сумарна фактурна вартiсть та/або загальна вага яких перевищують критерiї, встановленi частиною першою статтi 374 цього Кодексу, що ввозяться громадянами на митну територiю України тимчасово або з метою транзиту, здiйснюється в порядку, передбаченому для пiдприємств, пiд письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення (транзит).

3. Частину третю виключено.

4. Пропуск через митний кордон України товарiв (крiм транспортних засобiв особистого користування), що ввозяться на митну територiю тимчасово, мають ознаки таких, що були у користуваннi, та призначенi для власного облаштування i забезпечення життєдiяльностi громадян-нерезидентiв, якi за офiцiйним запрошенням прибувають у довготермiнове вiдрядження в Україну, здiйснюється пiд письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення та без застосування заходiв гарантування, передбачених роздiлом X цього Кодексу.

5. Дозволяється тимчасове ввезення на митну територiю України домашнiх тварин в кiлькостi не бiльше 3 ссавцiв, 6 птахiв, 20 акварiумних риб без застосування до них заходiв гарантування, передбачених цим Кодексом, та з поданням митним органам документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України.

6. Строки тимчасового ввезення громадянами товарiв на митну територiю України (крiм випадкiв, передбачених статтею 380 цього Кодексу) встановлюються вiдповiдно до статтi 108 цього Кодексу, а строки ввезення з метою транзиту — вiдповiдно до статтi 95 цього Кодексу.

7. У разi вивезення товарiв за межi митної територiї України в установленi строки грошова застава, зазначена у частинi другiй цiєї статтi, повертається громадянам. Порядок внесення та повернення грошової застави встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

8. У разi порушення встановлених строкiв зворотного вивезення за межi митної територiї України або транзиту товарiв, за винятком випадкiв, якщо таке порушення сталося внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, що пiдтверджується вiдповiдними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному статтею 313 цього Кодексу.

9. У разi втрати чи повного зiпсування товарiв, ввезених на митну територiю України тимчасово або з метою транзиту, внаслiдок аварiї чи дiї обставин непереборної сили та вiдповiдного документального пiдтвердження такої втрати чи повного зiпсування митний режим тимчасового ввезення (транзиту) щодо таких товарiв припиняється, а внесена грошова застава повертається власнику зазначених товарiв, його спадкоємцю або уповноваженiй ними особi.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 380. Особливостi тимчасового ввезення громадянами транспортних засобiв особистого користування на митну територiю України

1. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територiю України транспортних засобiв особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дiї обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, якi ввезли такi транспортнi засоби, за умови документального пiдтвердження цих обставин, але не бiльш як на 60 днiв. Обов’язковою умовою допуску зазначених транспортних засобiв до тимчасового ввезення на митну територiю України є реєстрацiя цих транспортних засобiв в уповноважених органах iноземних держав, що пiдтверджується вiдповiдним документом.

2. Транспортнi засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територiю України громадянами-нерезидентами, не пiдлягають письмовому декларуванню та звiльняються вiд подання документiв, що видаються державними органами, уповноваженими здiйснювати види контролю, зазначенi у статтi 319 цього Кодексу. Пропуск таких транспортних засобiв через митний кордон України здiйснюється без застосування до них заходiв гарантування, передбачених роздiлом X цього Кодексу. Пальне, що мiститься у звичайних (встановлених заводом-виробником) баках зазначених транспортних засобiв, не пiдлягає письмовому декларуванню та не є об’єктом оподаткування митними платежами.

3. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобiв особистого користування, що класифiкуються за товарними позицiями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД та причепiв до них товарної позицiї 8716 згiдно з УКТ ЗЕД дозволяється на строк до одного року пiд письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, пiсля сплати всiх митних платежiв, якi вiдповiдно до закону пiдлягають сплатi при iмпортi таких транспортних засобiв.

Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територiю України iнших транспортних засобiв особистого користування дозволяється на строк до одного року пiд письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та iз застосуванням до них заходiв гарантування, передбачених роздiлом X цього Кодексу.

Строки, передбаченi абзацами першим та другим цiєї частини, можуть бути продовженi митними органами з урахуванням дiї обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, якi ввезли транспортнi засоби, за умови документального пiдтвердження цих обставин, але не бiльш як на 60 днiв.

Громадяни-резиденти, якi перебувають на тимчасовому консульському облiку в консульськiй установi України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територiю України пiд письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, один транспортний засiб особистого користування, що класифiкується за товарною позицiєю 8703 (крiм товарної пiдпозицiї 8703 10) згiдно з УКТ ЗЕД, та причiп до нього, що класифiкується за товарною пiдпозицiєю 8716 10 згiдно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом iз транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днiв протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так i з перервами), без сплати митних платежiв, якi вiдповiдно до закону пiдлягають сплатi при iмпортi таких транспортних засобiв. Зазначенi транспортнi засоби можуть бути тимчасово ввезенi на митну територiю України за умови подання митному органу документiв, що пiдтверджують право власностi громадянина на такi транспортнi засоби та їх реєстрацiю на територiї вiдповiдної країни.

4. Тимчасово ввезенi транспортнi засоби особистого користування можуть використовуватися на митнiй територiї України виключно тими громадянами, якi ввезли їх в Україну, для їх особистих потреб, не можуть використовуватися для цiлей пiдприємницької дiяльностi в Українi, бути розкомплектованi, а також вiдчуженi чи переданi у володiння, користування або розпорядження iншим особам.

5. Тимчасово ввезенi транспортнi засоби особистого користування повиннi бути вивезенi за межi митної територiї України з дотриманням строкiв, установлених вiдповiдно до вимог цього Кодексу, або помiщенi у митнi режими вiдмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформленi для вiльного обiгу на митнiй територiї України за умови сплати митних платежiв, якi вiдповiдно до закону пiдлягають сплатi при iмпортi таких транспортних засобiв.

6. У разi втрати чи повного зiпсування тимчасово ввезених транспортних засобiв особистого користування внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили перебiг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання митним органам власниками таких транспортних засобiв достатнiх доказiв їх втрати чи зiпсування. Дозволяється помiщення таких транспортних засобiв у митний режим вiдмови на користь держави чи знищення або руйнування.

7. Порядок державної реєстрацiї транспортних засобiв особистого користування, тимчасово ввезених на митну територiю України громадянами, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 381. Особливостi ввезення громадянами транспортних засобiв особистого користування з метою транзиту через митну територiю України

1. Громадянам дозволяється ввозити транспортнi засоби особистого користування з метою транзиту через митну територiю України за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок митного органу, що здiйснив пропуск таких транспортних засобiв на митну територiю України, грошової застави в розмiрi митних платежiв, що пiдлягають сплатi при ввезеннi таких транспортних засобiв на митну територiю України з метою вiльного обiгу. Зазначенi вимоги не поширюються на транспортнi засоби, постiйно зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземної держави, що пiдтверджується вiдповiдним документом.

2. У разi порушення зобов’язання про транзит через митну територiю України транспортних засобiв особистого користування, за винятком випадкiв, коли таке порушення сталося внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, що пiдтверджується вiдповiдними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному статтею 313 цього Кодексу.

3. У разi знищення чи повного зiпсування транспортних засобiв особистого користування, ввезених на митну територiю України з метою транзиту, внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили перебiг строку їх транзиту зупиняється, а внесена грошова застава повертається особi, яка внесла заставу, її спадкоємцю або уповноваженiй ними особi, за умови надання такою особою митним органам достатнiх доказiв знищення чи повного зiпсування транспортного засобу.

Роздiл XIII
ОСОБЛИВОСТI ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРIВ, ЩО ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ IНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МIЖНАРОДНИМИ ОРГАНIЗАЦIЯМИ ТА ОФIЦIЙНИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ УКРАЇНИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ

Глава 56. Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України представництвами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями та офiцiйними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном

     Стаття 382. Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України дипломатичними представництвами iноземних держав в Українi

1. Дипломатичнi представництва iноземних держав в Українi за умови дотримання встановленого цим Кодексом порядку перемiщення товарiв через митний кордон України (у тому числi вимог, передбачених статтею 319 цього Кодексу) можуть ввозити на митну територiю України та вивозити з її митної територiї товари, призначенi для офiцiйного (службового) користування цих представництв iз звiльненням вiд митного огляду та сплати митних платежiв.

2. Моторнi транспортнi засоби, призначенi для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв iноземних держав в Українi, можуть ввозитися цими представництвами на умовах, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, в кiлькостi, необхiднiй для забезпечення їх функцiонування, але не бiльше вiд кiлькостi членiв дипломатичного персоналу представництва, а також двох додаткових транспортних засобiв.

Стаття 383. Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України главою дипломатичного представництва iноземної держави, членами дипломатичного персоналу представництва та членами їх сiмей

1. Глава дипломатичного представництва iноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхнiх сiмей, якi проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно, можуть ввозити в Україну товари, призначенi для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначенi для особистого користування, включаючи придбанi на митнiй територiї України, з дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх перемiщення через митний кордон України (у тому числi вимог, передбачених статтею 319 цього Кодексу) та зi звiльненням вiд сплати митних платежiв.

2. Особистий багаж глави дипломатичного представництва iноземної держави, членiв дипломатичного персоналу представництва, а також членiв їхнiх сiмей, якi проживають разом з ними, звiльняється вiд митного огляду, якщо немає достатнiх пiдстав вважати, що вiн мiстить товари, не призначенi для особистого користування, або товари, ввезення (вивезення) яких заборонене законом або регулюється карантинними та iншими спецiальними правилами. Такий огляд повинен здiйснюватися тiльки в присутностi зазначених у цiй статтi осiб або їх уповноважених представникiв та за письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного митного органу чи особи, яка виконує його обов’язки.

3. Особи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, можуть ввозити в Україну моторнi транспортнi засоби, призначенi для особистого користування, з дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх перемiщення через митний кордон України та зi звiльненням вiд сплати митних платежiв у кiлькостi, що не перевищує:

1) двох одиниць для глави представництва;

2) однiєї одиницi для кожного члена дипломатичного персоналу представництва;

3) однiєї одиницi для кожного повнолiтнього члена сiм’ї глави представництва та членiв дипломатичного персоналу.

Стаття 384. Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України членами адмiнiстративно-технiчного персоналу дипломатичного представництва iноземної держави та членами їх сiмей

1. Члени адмiнiстративно-технiчного персоналу дипломатичного представництва iноземної держави та члени їхнiх сiмей, якi проживають разом з ними, якщо вони не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно, можуть ввозити в Україну товари, призначенi для початкового облаштування, з дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх перемiщення через митний кордон України (у тому числi вимог, передбачених статтею 319 цього Кодексу) та iз звiльненням вiд сплати митних платежiв. Перелiк товарiв, якi можуть бути вiднесенi до таких, що призначенi для початкового облаштування, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. Особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, можуть ввозити в Україну в установленому цим Кодексом порядку моторнi транспортнi засоби, призначенi для особистого користування, iз звiльненням вiд сплати митних платежiв у кiлькостi не бiльше одного моторного транспортного засобу на сiм’ю.

Стаття 385. Поширення митних пiльг, що надаються згiдно з цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва iноземної держави, на членiв адмiнiстративно-технiчного персоналу цього представництва та на членiв їхнiх сiмей

1. З урахуванням принципу взаємностi стосовно кожної окремої держави митнi пiльги, що надаються згiдно з цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва iноземної держави, можуть поширюватися на членiв адмiнiстративно-технiчного персоналу цього представництва, а також на членiв їхнiх сiмей, якi не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно.

Стаття 386. Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України консульськими установами iноземних держав та членами їх персоналу

1. Консульським установам iноземних держав, консульським посадовим особам, включаючи главу консульської установи та консульських службовцiв, а також членiв їхнiх сiмей, надаються митнi пiльги, передбаченi цим Кодексом для дипломатичних представництв iноземних держав або вiдповiдного персоналу дипломатичного представництва.

2. З урахуванням принципу взаємностi стосовно кожної окремої держави на працiвникiв обслуговуючого персоналу консульської установи, а також на членiв їхнiх сiмей, якщо вони не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно, можуть поширюватися митнi пiльги, що надаються згiдно з цим Кодексом вiдповiдному персоналу дипломатичного представництва iноземної держави.

Стаття 387. Перемiщення дипломатичної пошти та консульської валiзи iноземних держав через митний кордон України

1. Дипломатична пошта та консульська валiза iноземних держав, що перемiщуються через митний кордон України, не пiдлягають нi розпечатуванню, нi затриманню. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що консульська валiза мiстить товари, не зазначенi в частинi третiй цiєї статтi, митний орган може зажадати розпечатання валiзи уповноваженими особами цiєї iноземної держави у присутностi посадових осiб митного органу. У разi вiдмови вiд розпечатання така валiза повертається до мiсця вiдправлення.

2. Усi мiсця, що становлять дипломатичну пошту та консульську валiзу, повиннi мати видимi зовнiшнi ознаки, що свiдчать про їх характер.

3. Дипломатична пошта може мiстити виключно дипломатичнi документи та товари, призначенi для офiцiйного користування, а консульська валiза — тiльки офiцiйну кореспонденцiю та документи або товари, призначенi виключно для офiцiйного користування.

Стаття 388. Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України iноземними дипломатичними i консульськими кур’єрами

1. Iноземнi дипломатичнi та консульськi кур’єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України товари, призначенi для їх особистого користування, iз звiльненням на основi взаємностi вiд митного огляду та сплати митних платежiв.

Стаття 389. Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України представниками та членами делегацiй iноземних держав

1. Представникам iноземних держав, членам парламентських та урядових делегацiй, а також на основi взаємностi членам делегацiй iноземних держав, якi приїздять в Україну для участi в мiжнародних переговорах, мiжнародних конференцiях та нарадах або з iншими офiцiйними дорученнями, надаються митнi пiльги, передбаченi цим Кодексом для дипломатичного персоналу представництв iноземних держав. Такi пiльги надаються також членам сiмей цих осiб, якi їх супроводжують.

2. Дипломатичному персоналу, консульським посадовим особам представництв iноземних держав, членам їхнiх сiмей, а також особам, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, якi прямують з тiєю ж метою транзитом через територiю України, надаються митнi пiльги, передбаченi цим Кодексом для дипломатичного персоналу представництв iноземних держав.

Стаття 390. Застосування умов взаємностi

1. У разi надання закордонному дипломатичному представництву України або його персоналу iноземною державою менш сприятливого режиму, нiж передбачено цим роздiлом, до дипломатичного представництва такої iноземної держави в Українi та його персоналу застосовуватиметься аналогiчний режим на умовах взаємностi.

2. Iнформацiя про надання митних пiльг дипломатичним установам України за кордоном та їх персоналу для визначення умов взаємностi вiдповiдно до цього роздiлу стосовно кожної окремої iноземної держави надається Мiнiстерством закордонних справ України центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 391. Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України мiжнародними органiзацiями, представництвами iноземних держав при них, а також їх персоналом

1. Митнi пiльги для мiжнародних органiзацiй та представництв iноземних держав при них, а також для персоналу цих органiзацiй i представництв та членiв сiмей персоналу визначаються мiжнародними договорами України, укладеними вiдповiдно до закону.

Стаття 392. Особливостi пропуску та оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України посадовими особами представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi

1. Кожна посадова особа, яка має пiльги згiдно iз статтями 383 — 386, 388, 389, 391 цього Кодексу, користується ними у разi прямування в Україну для зайняття вiдповiдної посади з моменту перетину митного кордону України, а у разi знаходження на територiї України — з того часу, коли ця посадова особа офiцiйно приступила до виконання своїх обов’язкiв.

2. Члени сiмей посадових осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, якщо вони не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно, мають тi самi пiльги, що i цi посадовi особи.

Стаття 393. Припинення надання митних пiльг посадовим особам представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi

1. Пiсля залишення посадовими особами представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй митної територiї України надання їм митних пiльг, передбачених статтею 383, частиною другою статтi 384, статтями 385, 386, 388, 389, 391 цього Кодексу, припиняється.

Стаття 394. Декларування товарiв представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi

1. Товари (крiм моторних транспортних засобiв), призначенi для офiцiйного (службового) користування представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi, пiдлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну в режимi iмпорту (випуску для вiльного обiгу).

2. Моторнi транспортнi засоби, призначенi для офiцiйного (службового) користування представництвами iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi, пiдлягають декларуванню митним органам за мiсцем акредитацiї цих представництв та пропускаються в Україну в режимi тимчасового ввезення на строк, визначений зазначеними представництвами, але не бiльший, нiж строк їх акредитацiї. При здiйсненнi митного оформлення таких транспортних засобiв застосовуються засоби забезпечення їх iдентифiкацiї.

3. Моторнi транспортнi засоби, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, можуть бути вiдчуженi на митнiй територiї України пiсля змiни митного режиму, в якому вони перебувають, з тимчасового ввезення на iмпорт. Це правило не поширюється на випадки вiдчуження зазначених транспортних засобiв вiдповiдно до статтi 109 цього Кодексу iншим особам, якi мають митнi пiльги, передбаченi статтею 383, частиною другою статтi 384, статтями 385, 386, 388, 389, 391 цього Кодексу.

4. Одночасно в користуваннi представництва можуть перебувати моторнi транспортнi засоби, ввезенi в режимi тимчасового ввезення iз звiльненням вiд сплати митних платежiв, у кiлькостi, зазначенiй у частинi другiй статтi 382 цього Кодексу.

Стаття 395. Декларування товарiв, що належать членам персоналу представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi

1. Товари (крiм моторних транспортних засобiв), призначенi для особистого користування членiв персоналу представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi, декларуються митним органам за мiсцем акредитацiї чи перебування цих осiб у порядку, встановленому цим Кодексом для громадян, та пропускаються в Україну в режимi iмпорту (випуску для вiльного обiгу).

2. Моторнi транспортнi засоби, призначенi для особистого користування членiв персоналу представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi, пiдлягають декларуванню митним органам за мiсцем перебування цих осiб у порядку, встановленому цим Кодексом для громадян, i пропускаються в Україну в режимi тимчасового ввезення на визначений цими особами строк, але не бiльше, нiж на строк їх акредитацiї. При здiйсненнi митного оформлення таких транспортних засобiв застосовуються засоби забезпечення їх iдентифiкацiї.

3. Моторнi транспортнi засоби, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, можуть бути вiдчуженi на митнiй територiї України пiсля змiни митного режиму, в якому вони перебувають, з тимчасового ввезення на iмпорт. Це правило не поширюється на випадки вiдчуження зазначених транспортних засобiв вiдповiдно до статтi 109 цього Кодексу iншим особам, якi мають митнi пiльги, передбаченi статтею 383, частиною другою статтi 384, статтями 385, 386, 388, 389, 391 цього Кодексу.

4. Особи, зазначенi у цiй статтi, можуть одночасно мати на територiї України моторнi транспортнi засоби, ввезенi в режимi тимчасового ввезення iз звiльненням вiд сплати митних платежiв, у кiлькостi, що не перевищує двох одиниць для глави представництва та одної одиницi для кожного члена персоналу представництва.

Стаття 396. Порядок перемiщення через митний кордон України товарiв закордонних дипломатичних установ України та товарiв, призначених для особистого користування працiвникiв дипломатичної служби України, якi направляються у довготермiновi вiдрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон

1. Закордоннi дипломатичнi установи України, за умови дотримання ними встановленого порядку перемiщення товарiв через митний кордон України, можуть вивозити з України товари, призначенi для службового користування та матерiально-технiчного забезпечення функцiонування установи, у тому числi представницьку продукцiю, iз звiльненням вiд сплати митних платежiв.

2. Працiвники дипломатичної служби України, якi направляються у довготермiновi вiдрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон, можуть вивозити з України товари, призначенi для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, з дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх перемiщення через митний кордон України та зi звiльненням вiд сплати митних платежiв.

3. Товари, призначенi для офiцiйного (службового) користування закордонних дипломатичних установ України, та товари, призначенi для особистого користування працiвникiв дипломатичної служби України, якi направляються у довготермiновi вiдрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон, включаючи предмети початкового облаштування, пiдлягають декларуванню та пропускаються за межi України вiдповiдно на весь строк акредитацiї зазначених установ та перебування зазначених працiвникiв за кордоном.

Роздiл XIV
СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ПIД ЧАС ПЕРЕМIЩЕННЯ ТОВАРIВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 57. Заходи митних органiв щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України

     Стаття 397. Порядок митного контролю i митного оформлення товарiв, що мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi

1. Митнi органи сприяють захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України.

2. Митний контроль i митне оформлення товарiв, що мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, та ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України, здiйснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом та iншими законами України.

3. Заходи, пов’язанi з призупиненням митного оформлення вiдповiдно до положень цього роздiлу, застосовуються митними органами щодо товарiв, якi ввозяться на митну територiю України для вiльного обiгу або вивозяться для вiльного обiгу за межi митної територiї України, за винятком:

1) особистих речей громадян;

2) товарiв, якi мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi, що охороняються вiдповiдно до закону, та якi перемiщуються через митний кордон України для власного використання громадянами i не призначенi для виробничої чи iншої пiдприємницької дiяльностi, сумарна вартiсть та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статтi 374 цього Кодексу;

3) припасiв.

4. Вивезення з митної територiї у незмiнному виглядi товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, забороняється до завершення процедури такого призупинення.

Стаття 398. Митний реєстр об’єктiв права iнтелектуальної власностi

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, веде митний реєстр об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, на пiдставi заяв правовласникiв.

2. Правовласник, який має пiдстави вважати, що пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушенi його права на об’єкт права iнтелектуальної власностi, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт iнтелектуальної власностi шляхом внесення вiдповiдних вiдомостей до митного реєстру об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону.

3. Порядок реєстрацiї у митному реєстрi об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, включаючи форму заяви, перелiк iнформацiї та документiв, якi додаються до заяви, порядок подання i розгляду заяви та ведення реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

4. Для сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, пiд час митного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, iнформацiя про об’єкти права iнтелектуальної власностi, зареєстрованi в митному реєстрi об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, надсилається всiм митним органам України.

5. Пiсля реєстрацiї об’єкта права iнтелектуальної власностi в митному реєстрi об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, митнi органи на пiдставi даних такого реєстру вживають заходiв щодо запобiгання перемiщенню через митний кордон України контрафактних товарiв.

6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, забезпечує оприлюднення перелiку об’єктiв права iнтелектуальної власностi, включених до митного реєстру об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, на своєму офiцiйному сайтi.

7. Правовласник зобов’язаний повiдомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, про припинення чинностi чи визнання недiйсним права iнтелектуальної власностi, а також про часткову або повну передачу прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi, вiдомостi щодо якого внесенi до митного реєстру об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону.

Стаття 399. Призупинення митного оформлення товарiв на пiдставi даних митного реєстру

1. У разi якщо митний орган на пiдставi даних митного реєстру об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, виявляє ознаки порушення прав iнтелектуальної власностi щодо товарiв, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари пiдлягають розмiщенню на складi цього органу.

2. Рiшення про призупинення митного оформлення товарiв на строк до 10 робочих днiв i в разi необхiдностi продовження цього строку не бiльш як на 10 робочих днiв приймає керiвник митного органу або особа, яка виконує його обов’язки.

3. У день прийняття рiшення про призупинення митного оформлення товарiв митний орган засобами факсимiльного та/або електронного зв’язку повiдомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарiв до митного оформлення, а декларанта — про причини призупинення їх митного оформлення, а також повiдомляє декларантовi найменування та адресу правовласника. У повiдомленнi правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарiв призупинено, їх кiлькiсть, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарiв, а також iнша необхiдна iнформацiя.

4. У разi призупинення митного оформлення швидкопсувних товарiв строк призупинення становить три робочi днi та не може бути продовжений.

5. Використання правовласником iнформацiї, отриманої ним вiд митного органу, можливе лише для цiлей, пов’язаних iз призупиненням митного оформлення товарiв.

6. Датою отримання повiдомлення правовласником вважається день, коли митним органом таке повiдомлення надiслано засобами факсимiльного та/або електронного зв’язку.

7. У разi якщо протягом перших 10 робочих днiв пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв правовласник письмово не поiнформує митний орган, що призупинив митне оформлення таких товарiв, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi або не звернеться до такого митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за вiдсутностi ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, пiдлягають митному оформленню в установленому порядку.

8. У разi якщо протягом перших 10 робочих днiв пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв правовласник письмово поiнформує митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi або звернеться до такого митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення вказаних товарiв може бути продовжено митним органом, але не бiльш як на 10 робочих днiв.

9. У разi якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, правовласник подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарiв, ухвалу суду про заборону вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi або iнше рiшення з цього питання, винесене (прийняте) iншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарiв на строк, встановлений цими органами.

10. У разi якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарiв, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi або вiдповiдне рiшення iншого уповноваженого державного органу, то за вiдсутностi ознак порушення митних правил товари, щодо яких було прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, пiдлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разi вiдшкодування декларанту та iншим особам витрат та збиткiв, спричинених призупиненням митного оформлення, здiйснюється за рахунок правовласника.

11. У разi призупинення митним органом митного оформлення товарiв, що мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi, за вiдсутностi вагомих причин вважати такi товари контрафактними правовласник протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, може звернутися до митного органу з письмовою заявою про надання згоди на поновлення митного оформлення таких товарiв. У такому разi правовласник не має права вимагати знищення такого товару вiд його власника.

12. Правовласник та/або декларант можуть з дозволу митного органу брати проби (зразки) товарiв, щодо яких прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, i передавати їх на експертизу. Один примiрник висновку, отриманого за результатами експертизи, подається митному органу.

13. Зразки товарiв разом iз примiрником висновку їх експертизи повиннi бути поверненi митному органу до завершення строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi. Правовласник зобов’язаний забезпечити проведення такої експертизи.

14. У разi якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, порушення прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення через митний кордон України товарiв, щодо яких прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, буде пiдтверджене висновком експертизи, проведеної вiдповiдним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари — безпосереднi предмети правопорушення вилучаються.

15. У разi призупинення митного оформлення товарiв, зазначених у цiй статтi, вiдшкодування митним органам витрат, пов’язаних iз зберiганням цих товарiв, здiйснюється за рахунок правовласника.

Стаття 400. Призупинення митного оформлення товарiв за iнiцiативою митного органу

1. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що внаслiдок перемiщення через митний кордон України товарiв, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi вiдповiдно до статтi 398 цього Кодексу, можуть бути порушенi такi права, митний орган може за власною iнiцiативою призупинити митне оформлення зазначених товарiв. Вичерпний перелiк вiдповiдних пiдстав визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. Митний орган вживає заходiв щодо призупинення за власною iнiцiативою митного оформлення товарiв, що мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, виключно за умови наявностi вiдомостей про правовласника.

3. У разi ввезення на митну територiю України або вивезення за її межi товарiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, митний орган, що здiйснює митне оформлення таких товарiв, у той же день засобами факсимiльного та/або електронного зв’язку надсилає правовласнику та декларанту повiдомлення, зазначене у частинi третiй статтi 399 цього Кодексу. Датою отримання правовласником та декларантом повiдомлення вважається день, коли таке повiдомлення надiслано митним органом.

4. Перед повiдомленням правовласника про можливе порушення його прав митний орган може запросити у правовласника будь-яку iнформацiю, яка може допомогти у пiдтвердженнi або спростуваннi наявностi зазначеного порушення. Такий запит може мiстити виключно iнформацiю щодо фактичної або очiкуваної кiлькостi товарiв та їх характеру.

5. Якщо правовласник протягом трьох робочих днiв подасть митному органу, що надiслав йому повiдомлення, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi, то митне оформлення таких товарiв призупиняється на строк, передбачений частиною другою статтi 399 цього Кодексу, а декларант невiдкладно iнформується про причини призупинення, пiсля чого вчиняються дiї згiдно з положеннями частин сьомої — п’ятнадцятої статтi 399 цього Кодексу.

6. У разi призупинення митного оформлення товарiв, зазначених у цiй статтi, вiдшкодування митним органам, власнику товарiв та декларанту витрат, пов’язаних iз зберiганням цих товарiв, здiйснюється за рахунок правовласника.

7. У разi якщо правовласник у визначений частиною п’ятою цiєї статтi строк не подасть митному органу заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi, то митне оформлення товарiв, що мiстять такий об’єкт права iнтелектуальної власностi, здiйснюється в установленому порядку.

Стаття 401. Спрощена процедура знищення товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi

1. У разi призупинення за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, такi товари можуть бути знищенi пiд митним контролем за спрощеною процедурою до розгляду судом справи про порушення прав iнтелектуальної власностi по сутi за умови вiдсутностi обмежень, встановлених вiдповiдно до рiшень iнших уповноважених державних органiв.

2. Зазначена у частинi першiй цiєї статтi процедура може бути застосована в разi, якщо пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв правовласник письмово поiнформує митний орган, який призупинив митне оформлення, про те, що вiдповiднi товари порушують належнi йому майновi права iнтелектуальної власностi, та надасть митному органу в письмовому виглядi згоду власника товарiв на їх знищення.

3. За надання митному органу недостовiрної iнформацiї правовласник несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

4. Перед знищенням товарiв вiдбираються їх зразки, якi зберiгаються митним органом протягом року в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятними в судових процедурах, де може бути необхiдним їхнє використання.

5. Знищення товарiв за спрощеною процедурою здiйснюється за рахунок правовласника та пiд його вiдповiдальнiсть шляхом помiщення їх власником товарiв у митний режим знищення або руйнування вiдповiдно до норм цього Кодексу.

6. У разi надання згiдно з положеннями цiєї статтi власником товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, згоди на знищення цих товарiв за спрощеною процедурою та за умови їх фактичного знищення, власник таких товарiв звiльняється вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої статтею 476 цього Кодексу.

7. У разi якщо товари, що мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi, включенi до митного реєстру об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, та товари, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi, перемiщувалися з порушенням прав iнтелектуальної власностi, не були виявленi митним органом, правовласник не має права на вiдшкодування будь-яких матерiальних збиткiв у зв’язку з тим, що вiдносно таких товарiв не було вжито заходiв щодо запобiгання їх перемiщенню через митний кордон України.

Стаття 402. Змiна маркування на товарах та їх упаковцi

1. У процесi здiйснення митного оформлення допускається змiна iдентифiкацiйних знакiв чи маркування на товарах або їх упаковцi з метою усунення ознак порушень прав iнтелектуальної власностi за умови узгодження таких операцiй з правовласником або на його вимогу. Такi операцiї здiйснюються за рахунок правовласника або iнших осiб за домовленiстю з ними.

2. За результатами операцiй, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, складається акт про вiдсутнiсть ознак порушення прав iнтелектуальної власностi, який пiдписується, у тому числi правовласником.

Стаття 403. Взаємодiя митних органiв з iншими органами державної влади у сферi захисту права iнтелектуальної власностi

1. При здiйсненнi контролю за перемiщенням через митний кордон України товарiв, що мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi, митнi органи взаємодiють з iншими державними органами, уповноваженими у сферi захисту права iнтелектуальної власностi, в порядку, визначеному законодавством України.

Роздiл XV
ЗДIЙСНЕННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВ

Глава 58. Загальнi положення щодо здiйснення митними органами контролю за окремими видами дiяльностi пiдприємств

     Стаття 404. Види дiяльностi, контроль за провадженням яких здiйснюється митними органами

1. До видiв дiяльностi, контроль за провадженням яких здiйснюється митними органами, належать:

1) митна брокерська дiяльнiсть;

2) вiдкриття та експлуатацiя магазину безмитної торгiвлi;

3) вiдкриття та експлуатацiя митного складу;

4) вiдкриття та експлуатацiя вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу;

5) вiдкриття та експлуатацiя складу тимчасового зберiгання;

6) вiдкриття та експлуатацiя вантажного митного комплексу.

Стаття 405. Лiцензiя та дозволи, що надаються пiдприємствам

1. На здiйснення митної брокерської дiяльностi видаються лiцензiї. На провадження видiв дiяльностi, зазначених у пунктах 2 — 6 статтi 404 цього Кодексу, надаються дозволи. Пiдприємства, якi отримали такi дозволи, включаються до вiдповiдних реєстрiв, якi ведуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, вiдповiдно до статтi 415 цього Кодексу. Таким пiдприємствам видаються витяги iз зазначених реєстрiв.

2. Набуття права на провадження видiв дiяльностi, зазначених у пунктах 2 — 6 статтi 404 цього Кодексу, без отримання вiдповiдного дозволу не допускається, за винятком випадкiв, передбачених главою 2 цього Кодексу.

Стаття 406. Органи, уповноваженi надавати дозволи

1. Дозвiл на вiдкриття та експлуатацiю магазину безмитної торгiвлi надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, разом iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону.

2. Частину другу виключено.

3. Дозволи на провадження видiв дiяльностi, зазначених у пунктах 3 — 6 статтi 404 цього Кодексу, надаються митницями, в зонах дiяльностi яких розташованi вiдповiднi територiї, примiщення, резервуари, холодильнi чи морозильнi камери, критi чи вiдкритi майданчики, якi можуть використовуватися при провадженнi цих видiв дiяльностi, в порядку, визначеному цим Кодексом, з обов’язковим подальшим повiдомленням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволiв i контролю за дiяльнiстю пiдприємств, якi їх отримали

1. Форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дiї, анулювання дозволiв на провадження видiв дiяльностi, зазначених у пунктах 2 — 6 статтi 404 цього Кодексу, а також правила провадження зазначених видiв дiяльностi та порядок контролю за їх провадженням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом. Вимоги до територiй, примiщень, резервуарiв, холодильних чи морозильних камер, критих чи вiдкритих майданчикiв, якi можуть використовуватися при провадженнi видiв дiяльностi, зазначених у статтi 404 цього Кодексу, встановлюються цим Кодексом та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

Стаття 408. Особливi умови отримання лiцензiї та дозволiв

1. Необхiдною умовою для отримання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю вантажного митного комплексу є наявнiсть у пiдприємства лiцензiї на здiйснення митної брокерської дiяльностi, дозволiв на вiдкриття та експлуатацiю складу тимчасового зберiгання вiдкритого типу та на вiдкриття та експлуатацiю митного складу вiдкритого типу.

2. Лiцензiя на здiйснення митної брокерської дiяльностi видається у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi».

Стаття 409. Строк розгляду заяв про надання дозволiв

1. Рiшення про надання дозволу повинно бути прийнято протягом 20 робочих днiв з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу.

2. Витяг з вiдповiдного реєстру видається пiдприємству протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про надання дозволу.

Стаття 410. Вiдмова у наданнi дозволу

1. У наданнi дозволу може бути вiдмовлено iз дотриманням строку, встановленого статтею 409 цього Кодексу, у разi невиконання заявником вимог, встановлених для його отримання.

2. Мотивована вiдмова у наданнi дозволу надсилається заявниковi в письмовiй формi.

3. Оскарження рiшення про вiдмову у наданнi дозволу здiйснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 411. Безстроковiсть дiї дозволiв

1. Дозволи на провадження видiв дiяльностi, зазначених у пунктах 2 — 6 статтi 404 цього Кодексу, дiють безстроково.

Стаття 412. Зупинення дiї та анулювання дозволу

1. Дозволи можуть бути анульованi або їх дiя може зупинятися на строк до 30 днiв органами, уповноваженими надавати цi дозволи.

2. Дiя дозволу зупиняється:

1) у разi невиконання пiдприємством вимог, встановлених цим Кодексом, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, — в межах строку, встановленого частиною першою цiєї статтi, але не бiльше, нiж до моменту виконання цих вимог;

2) у разi закiнчення строкiв дiї договорiв оренди територiй, примiщень, резервуарiв, холодильних чи морозильних камер, критих чи вiдкритих майданчикiв, якi використовуються при провадженнi видiв дiяльностi, зазначених у статтi 404 цього Кодексу, якщо такi договори укладалися;

3) за заявою пiдприємства, якому надано дозвiл.

3. Дозвiл анулюється:

1) у разi неусунення пiдприємством обставин, зазначених у пунктах 1 — 3 частини другої цiєї статтi, протягом 30 днiв, наступних за днем зупинення дiї дозволу;

2) у разi повторного протягом року виникнення пiдстав для зупинення дiї дозволу, якi призвели до неправомiрного звiльнення вiд сплати митних платежiв або зменшення їх розмiру, до незабезпечення дотримання заходiв тарифного та/або нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

3) за заявою пiдприємства, якому надано дозвiл;

4) у разi припинення пiдприємства, якому надано дозвiл;

5) у разi встановлення факту надання особою пiд час отримання дозволу недостовiрної iнформацiї;

6) у разi анулювання iншого дозволу, лiцензiї, наявнiсть яких є необхiдною вiдповiдно до статтi 408 цього Кодексу.

4. Про зупинення дiї або анулювання дозволу органами, зазначеними у статтi 406 цього Кодексу, видається наказ.

5. Завiрена копiя наказу про зупинення дiї або анулювання дозволу видається заявниковi або надсилається йому рекомендованим листом протягом п’яти робочих днiв з дати видання такого наказу.

6. Оскарження наказу про зупинення дiї чи про анулювання дозволу здiйснюється у порядку, встановленому законом.

Стаття 413. Переоформлення дозволу

1. Пiдставою для переоформлення дозволу є необхiднiсть внесення змiн у вiдомостi, зазначенi у дозволi (у тому числi змiна найменування юридичної особи або прiзвища, iм’я, по батьковi громадянина — пiдприємця, зазначених у дозволi, змiна мiсцезнаходження юридичної особи або мiсця проживання громадянина — пiдприємця, яким надано дозвiл, змiна кiлькiсних характеристик тощо).

2. Протягом 30 днiв з дня виникнення обставин, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, пiдприємство, якому надано дозвiл, зобов’язане звернутися до органу, який надав такий дозвiл, iз заявою про його переоформлення.

3. Заява про переоформлення дозволу подається у тому ж порядку i розглядається у той же строк, що й заява про надання вiдповiдного дозволу. При цьому дозвiл, що пiдлягає переоформленню, зберiгає чиннiсть протягом усього строку розгляду заяви.

Стаття 414. Безоплатнiсть надання та переоформлення дозволiв

1. Дозволи на провадження видiв дiяльностi, зазначених у пунктах 2 — 6 статтi 404 цього Кодексу, надаються та переоформлюються безоплатно.

Стаття 415. Реєстри пiдприємств, яким надаються дозволи та лiцензiї

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, веде реєстри пiдприємств, якi провадять види дiяльностi, зазначенi у статтi 404 цього Кодексу, та забезпечує їх оприлюднення.