Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

captcha

Наши контакты
ООО «КОМПАНИЯ ВЭДЛАЙН» г. Киев ул. Л. Руденко, 6А, оф.818 Тел: (044) 501-48-35 Тел/факс: (044) 501-48-36

Глава 59. Митна брокерська дiяльнiсть

     Стаття 416. Митний брокер

1. Митний брокер — це пiдприємство, що надає послуги з декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перемiщуються через митний кордон України.

2. Митний брокер провадить митну брокерську дiяльнiсть у будь-якому митному органi України.

3. За вчинення правопорушень, пов’язаних з провадженням митної брокерської дiяльностi, митний брокер несе вiдповiдальнiсть, встановлену цим Кодексом та iншими законами України.

Стаття 417. Правове регулювання взаємовiдносин митного брокера з особою, iнтереси якої вiн представляє

1. Взаємовiдносини митного брокера з особою, яку вiн представляє, визначаються вiдповiдним договором.

Стаття 418. Агент з митного оформлення

1. Агент з митного оформлення — це фiзична особа — резидент, що перебуває в трудових вiдносинах з митним брокером i безпосередньо виконує в iнтересах особи, яку представляє митний брокер, дiї, пов’язанi з пред’явленням митному органу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також документiв, потрiбних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

2. Агент з митного оформлення має право виконувати свої функцiї з пред’явлення митному органу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також документiв, потрiбних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому митному органi України.

Стаття 419. Iнформацiя, отримана митним брокером та його працiвниками — агентами з митного оформлення вiд особи, яку представляє митний брокер

1. Iнформацiя, отримана митним брокером та його працiвниками — агентами з митного оформлення вiд особи, яку представляє митний брокер, у процесi виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для цiлей виконання цих формальностей.

2. За розголошення iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю або є конфiденцiйною, митний брокер та його працiвники — агенти з митного оформлення несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

Глава 60. Вiдкриття та експлуатацiя магазину безмитної торгiвлi

     Стаття 420. Магазин безмитної торгiвлi

1. Магазин безмитної торгiвлi — це спецiалiзований торговельний заклад, розташований у пунктi пропуску через державний кордон України, вiдкритому для мiжнародного сполучення, а також на повiтряному або водному транспортному засобi комерцiйного призначення, що виконує мiжнароднi рейси, та призначений для реалiзацiї товарiв, помiщених у митний режим безмитної торгiвлi.

2. Магазини безмитної торгiвлi здiйснюють продаж товарiв громадянам, якi виїжджають за межi митної територiї України, а також пасажирам мiжнародних рейсiв, якi виконуються повiтряними та водними транспортними засобами комерцiйного призначення, що експлуатуються резидентами. Реалiзацiя магазинами безмитної торгiвлi товарiв, помiщених у митний режим безмитної торгiвлi, пiдприємствам забороняється.

3. Частину третю виключено.

4. Магазини безмитної торгiвлi в установленому порядку здiйснюють торгiвлю всiма видами продовольчих i непродовольчих товарiв, крiм товарiв, якi вiдповiдно до закону забороненi до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територiю України, та товарiв за товарними позицiями 27012716 згiдно з УКТ ЗЕД. Правила продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi громадянам затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 421. Вимоги до облаштування та розташування магазину безмитної торгiвлi

1. Примiщення магазину безмитної торгiвлi може включати в себе:

1) торговельний зал (зали), у тому числi бари та пункти громадського харчування;

2) допомiжнi примiщення;

3) склади магазину, в тому числi склади для товарiв, що реалiзуються в торговельних залах, розташованих у рiзних пунктах пропуску, та перемiщуються мiж ними виключно пiд митним контролем, та для майна, яке використовується у таких залах для реалiзацiї зазначених товарiв.

2. Розташування магазинiв безмитної торгiвлi та умови реалiзацiї в них товарiв повиннi виключати можливiсть безпосереднього ввезення цих товарiв для споживання на митнiй територiї України.

3. У примiщеннi магазину безмитної торгiвлi створюється зона митного контролю.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 422. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть утримувача магазину безмитної торгiвлi

1. Утримувач магазину безмитної торгiвлi зобов’язаний:

1) своєчасно декларувати митному органу, в зонi дiяльностi якого знаходиться магазин, товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, у тому числi товарнi нестачi, що виникли не внаслiдок умисних дiй утримувача магазину, та подавати всi документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення цих товарiв;

2) виключити можливiсть надходження товарiв до магазину та вживати всiх можливих заходiв щодо запобiгання вилученню товарiв з магазину поза митним контролем, у тому числi виникненню товарних нестач;

3) дотримуватися положень цього Кодексу та iнших законодавчих актiв України щодо умов дiяльностi магазинiв безмитної торгiвлi;

4) вести облiк товарiв, що надходять до магазину безмитної торгiвлi та реалiзуються ним, i щоквартально подавати митному органу, в зонi дiяльностi якого знаходиться магазин, звiт про рух товарiв у магазинi за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

2. Утримувачi магазинiв безмитної торгiвлi можуть у порядку, передбаченому цим Кодексом, отримати дозвiл на вiдкриття та експлуатацiю митного складу або складу тимчасового зберiгання закритого типу для зберiгання та наступного постачання в цi магазини всiх видiв товарiв, у тому числi пiдакцизних, крiм товарiв, ввезення яких на митну територiю України, вивезення за межi митної територiї України та/або перемiщення митною територiєю України транзитом заборонено законом.

Стаття 423. Розпорядження товарами, якi знаходяться в магазинi безмитної торгiвлi, у разi зупинення дiї або анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю цього магазину

1. У разi зупинення дiї дозволу на вiдкриття та експлуатацiю магазину безмитної торгiвлi продаж (постачання) товарiв цим магазином та розмiщення у ньому нових партiй товарiв забороняються.

2. Протягом 30 днiв з дня анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю магазину безмитної торгiвлi товари, якi знаходяться у цьому магазинi та перебувають в митному режимi безмитної торгiвлi, пiдлягають декларуванню утримувачем магазину до iншого митного режиму вiдповiдно до частини першої статтi 146 цього Кодексу або розмiщенню в порядку, встановленому цим Кодексом, в iншому магазинi безмитної торгiвлi.

3. Передбачену цим Кодексом адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за порушення встановлених частинами першою та другою цiєї статтi порядку та строкiв розпорядження товарами, розмiщеними у магазинi безмитної торгiвлi, у разi зупинення дiї або анулювання дозволу на його вiдкриття та експлуатацiю несе утримувач цього магазину.

Глава 61. Вiдкриття та експлуатацiя митного складу

     Стаття 424. Митний склад

1. Митний склад — це вiдповiдним чином облаштованi складське примiщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи вiдкритий майданчик, призначенi для зберiгання товарiв пiд митним контролем.

2. Митний склад може бути закритого або вiдкритого типу.

3. Митний склад закритого типу призначається виключно для зберiгання пiд митним контролем товарiв, що перемiщуються через митний кордон України згiдно iз зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), що укладаються утримувачем цього складу або учасниками об’єднання пiдприємств, учасником якого є утримувач складу.

4. Митний склад вiдкритого типу призначається для зберiгання пiд митним контролем товарiв, що перемiщуються через митний кордон України згiдно iз зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), укладеними як утримувачем цього складу, так i будь-якими iншими особами.

Стаття 425. Правове регулювання взаємовiдносин утримувача митного складу з iншими особами та митними органами

1. Взаємовiдносини утримувача митного складу вiдкритого типу з особами, якi розмiщують товари на цьому складi, визначаються вiдповiдним договором.

2. Взаємовiдносини утримувача митного складу з митним органом визначаються затвердженою керiвником митного органу та погодженою утримувачем митного складу процедурою експлуатацiї такого складу, яка встановлює:

1) перелiк посадових осiб, якi мають право доступу на митний склад;

2) особу керуючого митним складом;

3) мiнiмальну кiлькiсть посадових осiб митного органу, якi будуть залученi до здiйснення митного контролю та митного оформлення;

4) режим роботи складу;

5) термiни подання утримувачем митного складу звiтiв про рух товарiв на складi;

6) особливостi функцiонування митного складу (за наявностi).

3. У разi розмiщення товарiв на митних складах з iнiцiативи митного органу взаємовiдносини власника митного складу з митними органами визначаються у вiдповiдному договорi, укладеному згiдно з цивiльним законодавством України.

Стаття 426. Розмiщення товарiв на митних складах

1. На митному складi можуть розмiщуватися товари:

1) помiщенi у митний режим митного складу (у тому числi консолiдованi вантажi);

2) помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї (без змiни цих митних режимiв на митний режим митного складу);

3) призначенi для тимчасового зберiгання пiд митним контролем (на умовах, встановлених цим Кодексом для складiв тимчасового зберiгання).

Стаття 427. Зберiгання товарiв на митному складi

1. Товари, помiщенi в рiзнi митнi режими, що знаходяться на одному митному складi, зберiгаються на ньому окремо.

2. Товари можуть бути розмiщенi на митному складi без вивантаження їх з транспортних засобiв за згодою утримувача такого складу та за умови погодження власником товару (або уповноваженою ним особою) таких дiй iз особою, вiдповiдальною за транспортний засiб.

3. Небезпечнi товари, товари, що можуть зашкодити iншим товарам, або товари, що вимагають спецiальних умов зберiгання, не можуть розмiщуватися на митних складах, якi не забезпечують вiдповiднi умови для зберiгання таких товарiв.

Стаття 428. Облiк товарiв на митному складi

1. Утримувач митного складу веде облiк товарiв, що розмiщуються на цьому складi та випускаються з нього, та щоквартально подає митному органу звiт про рух товарiв на складi за попереднiй квартал за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв. Митний орган має право вимагати подання позачергового звiту не частiше, нiж один раз на рiк.

2. Облiк товарiв на митному складi ведеться утримувачем митного складу на рiвнi пiдгрупи (чотирьох знакiв) згiдно з УКТ ЗЕД з використанням звичайних правил складського облiку.

3. Утримувач митного складу несе передбачену цим Кодексом та iншими законами України вiдповiдальнiсть:

1) за недодержання порядку зберiгання товарiв на митному складi та здiйснення з цими товарами операцiй, крiм випадкiв, передбачених частинами другою i третьою статтi 127 цього Кодексу;

2) за видачу товарiв без дозволу митного органу;

3) за втрату товарiв, крiм втрати при здiйсненнi з цими товарами операцiй, передбачених частиною другою статтi 127 цього Кодексу.

4. Власник товарiв або уповноважена ним особа несе передбачену цим Кодексом та iншими законами України вiдповiдальнiсть:

1) за недодержання порядку здiйснення з товарами операцiй, передбачених частиною другою статтi 127 цього Кодексу;

2) за втрату товарiв при здiйсненнi операцiй, передбачених частиною другою статтi 127 цього Кодексу.

5. У разi втрати чи видачi без дозволу митного органу товарiв, крiм втрати товарiв при здiйсненнi операцiй, передбачених частиною другою статтi 127 цього Кодексу, утримувач митного складу зобов’язаний сплатити митнi платежi, установленi законом на iмпорт цих товарiв.

6. У разi втрати товарiв при здiйсненнi операцiй, передбачених частиною другою статтi 127 цього Кодексу, власник товарiв зобов’язаний сплатити митнi платежi, установленi законом на iмпорт цих товарiв.

7. Зазначенi особи звiльняються вiд обов’язку зi сплати митних платежiв, установлених законом на iмпорт товарiв, якщо товари, що зберiгаються на митному складi, втрачено внаслiдок аварiї, дiї обставин непереборної сили, що пiдтверджено в установленому порядку, а також у разi природних втрат за нормальних умов зберiгання.

8. Особи, якi брали проби чи зразки товарiв, несуть передбачену цим Кодексом та iншими законами України вiдповiдальнiсть за недодержання встановленого законодавством порядку взяття проб та зразкiв товарiв.

Стаття 429. Розпорядження товарами, якi зберiгаються на митному складi, в разi зупинення дiї або анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю митного складу

1. У разi зупинення дiї або анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю митного складу розмiщення нових партiй товарiв на цьому складi не дозволяється.

2. Протягом 30 днiв з дня анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю митного складу товари, якi зберiгаються на цьому складi, повиннi бути перемiщенi пiд митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем митного складу на iнший митний склад, на склад митного органу чи заявленi в iнший митний режим.

3. Передбачену цим Кодексом адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за порушення встановленого частиною другою цiєї статтi строку розпорядження товарами, якi зберiгаються на митному складi, несуть власник зазначених товарiв, уповноважена ним особа або утримувач складу.

Глава 62. Вiдкриття та експлуатацiя вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу

     Стаття 430. Вiльна митна зона

1. Вiльна митна зона — це вiдповiдним чином облаштована територiя або склад, що призначенi для зберiгання товарiв пiд митним контролем, їх переробки та/або виробництва нових товарiв.

2. Вiльнi митнi зони можуть бути комерцiйного, сервiсного та промислового типiв.

3. Вiльнi митнi зони комерцiйного типу створюються з метою забезпечення вiльного зберiгання товарiв без обмеження строкiв.

4. Вiльнi митнi зони сервiсного типу створюються з метою забезпечення вiльної дiяльностi пiдприємств з ремонту, модернiзацiї, будiвництва повiтряних, морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв, їх складових частин.

5. Вiльнi митнi зони промислового типу створюються для цiлей переробки (виробництва) товарiв на територiях вiдповiдних типiв спецiальних (вiльних) економiчних зон.

6. Вiльнi митнi зони можуть створюватися у пунктах пропуску через державний кордон України, на територiях морських i рiчкових портiв, аеропортiв, на залiзничних станцiях та на територiях пiдприємств, а також в iнших мiсцях, у яких можливо забезпечити режим вiльної митної зони вiдповiдно до цього Кодексу.

7. Вiдкриття вiльних митних зон комерцiйного та сервiсного типiв здiйснюється вiдповiдно до положень цього роздiлу.

8. Вiдкриття вiльних митних зон промислового типу здiйснюється окремими законами України.

Стаття 431. Правове регулювання дiяльностi вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу

1. Вимоги до облаштування вiльних митних зон комерцiйного та сервiсного типiв установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

2. Взаємовiдносини утримувача вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу з особами, якi розмiщують товари у цих зонах, визначаються вiдповiдним договором.

3. Взаємовiдносини утримувача вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу з митним органом визначаються затвердженою начальником митного органу та погодженою утримувачем вiльної митної зони процедурою експлуатацiї такої зони, що встановлює:

1) перелiк категорiй посадових осiб, якi мають право доступу у вiльну митну зону;

2) особу керуючого вiльною митною зоною;

3) мiнiмальну кiлькiсть посадових осiб митного органу, якi будуть залученi до здiйснення митного контролю та митного оформлення;

4) режим роботи вiльної митної зони;

5) термiни подання утримувачем вiльної митної зони звiтiв про рух товарiв у вiльнiй митнiй зонi;

6) iншi вимоги та умови, пов’язанi з функцiонуванням вiльної митної зони.

Стаття 432. Повноваження митних органiв щодо встановлення вимог до облаштування та органiзацiї роботи вiльних митних зон

1. Митний орган, у зонi дiяльностi якого знаходиться вiльна митна зона, з метою належної органiзацiї митного контролю вимагає вiд утримувача вiльної митної зони та органiв управлiння вiдповiдної спецiальної (вiльної) економiчної зони забезпечення:

1) спорудження огорожi по периметру територiї вiльної митної зони та належного обладнання пропускних пунктiв;

2) встановлення обмежень щодо порядку та засобiв доступу на зазначену територiю, вiдповiдних годин, протягом яких дозволяється доступ на цю територiю;

3) охорони територiї вiльної митної зони.

2. Будiвництво (ремонт) господарських об’єктiв на територiї вiльної митної зони здiйснюється на пiдставi дозволу митного органу. У разi вiдмови у наданнi зазначеного дозволу митний орган зобов’язаний невiдкладно, письмово або в електроннiй формi, повiдомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини i пiдстави такої вiдмови.

Стаття 433. Забезпечення митного контролю на територiях вiльних митних зон

1. З метою забезпечення належного митного контролю на територiях вiльних митних зон митнi органи мають право:

1) здiйснювати постiйний нагляд за межами зазначених територiй, а також за доступом на цi територiї;

2) вимагати вiд утримувача вiльної митної зони ведення облiку товарiв, що знаходяться на територiї вiльної митної зони, та подання звiтiв про рух цих товарiв;

3) проводити перевiрку товарiв, що перемiщуються через межi територiї вiльної митної зони з метою забезпечення здiйснення передбачених цим Кодексом операцiй та недопущення перемiщення заборонених товарiв;

4) здiйснювати у будь-який час перевiрки товарiв, що знаходяться на територiях вiльних митних зон;

5) здiйснювати iншi передбаченi цим Кодексом заходи, спрямованi на забезпечення контролю за операцiями з товарами, що перебувають пiд митним контролем.

Стаття 434. Допуск товарiв на територiю вiльної митної зони

1. На територiю вiльної митної зони можуть ввозитися iноземнi та українськi товари як iз-за меж митної територiї України, так i з митної територiї України.

2. На територiю вiльної митної зони можуть ввозитися будь-якi товари, крiм товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територiю України, товарiв, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога, а також товарiв, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Небезпечнi товари, товари, що можуть зашкодити iншим товарам, або товари, що вимагають спецiальних умов зберiгання, допускаються на територiю вiльної митної зони тiльки за наявностi на нiй вiдповiдних умов для зберiгання таких товарiв.

4. Товари можуть бути розмiщенi у вiльних митних зонах комерцiйного типу без вивантаження їх з транспортних засобiв.

5. Реалiзацiя та/або споживання iноземних товарiв на територiї вiльної митної зони забороняється.

Стаття 435. Облiк товарiв, що знаходяться на територiї вiльної митної зони

1. Утримувач вiльної митної зони або особи, якi здiйснюють операцiї з товарами на територiї цiєї зони, ведуть облiк всiх iноземних та українських товарiв, що перебувають у зазначенiй зонi, i щомiсячно подають митним органам звiт про рух товарiв у вiльнiй митнiй зонi за попереднiй мiсяць за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв. Будь-якi змiни, що вiдбуваються з товарами в межах територiї вiльної митної зони, повиннi вiдображатися в облiкових документах. Митнi органи мають право вимагати подання позачергового звiту не частiше, нiж один раз на рiк.

2. Облiк товарiв у вiльнiй митнiй зонi ведеться з використанням звичайних правил складського облiку.

Стаття 436. Розпорядження товарами, що перебувають у вiльнiй митнiй зонi комерцiйного або сервiсного типу, в разi зупинення дiї або анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю вiльної митної зони

1. У разi зупинення дiї або анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу розмiщення нових партiй товарiв у цiй зонi не дозволяється.

2. Протягом 90 днiв з дня анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу товари, якi перебувають у цiй зонi, повиннi бути перемiщенi пiд митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем вiльної митної зони в iншу вiльну митну зону чи заявленi в iнший митний режим.

3. Передбачену цим Кодексом адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за порушення встановленого частиною другою цiєї статтi строку розпорядження товарами, розмiщеними у вiльнiй митнiй зонi комерцiйного або сервiсного типу, несе власник зазначених товарiв, уповноважена ним особа або утримувач вiльної митної зони.

Глава 63. Вiдкриття та експлуатацiя складу тимчасового зберiгання

     Стаття 437. Склад тимчасового зберiгання

1. Склад тимчасового зберiгання — це вiдповiдним чином облаштованi примiщення та/або критi чи вiдкритi майданчики, резервуари, холодильнi чи морозильнi камери, призначенi для тимчасового зберiгання товарiв пiд митним контролем до помiщення їх у митний режим.

2. Склад тимчасового зберiгання може бути закритого та вiдкритого типу.

3. Склад тимчасового зберiгання закритого типу призначається виключно для зберiгання утримувачем складу товарiв, що належать йому.

4. Склад тимчасового зберiгання вiдкритого типу призначається для зберiгання товарiв, що належать будь-яким особам.

5. Товари можуть бути розмiщенi на складi тимчасового зберiгання без вивантаження їх з транспортних засобiв.

6. Порядок розмiщення, зберiгання та облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на складi тимчасового зберiгання, а також випуску їх iз цього складу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

Стаття 438. Правове регулювання взаємовiдносин утримувача складу тимчасового зберiгання вiдкритого типу з особами, якi розмiщують товари на складi

1. Взаємовiдносини утримувача складу тимчасового зберiгання вiдкритого типу з особами, якi розмiщують товари на цьому складi, визначаються вiдповiдним договором, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

Стаття 439. Обмеження щодо розмiщення товарiв на складах тимчасового зберiгання

1. На складах тимчасового зберiгання можуть розмiщуватися будь-якi товари. Однак небезпечнi товари, товари, що можуть зашкодити iншим товарам, або товари, що потребують спецiальних умов зберiгання, можуть розмiщуватися тiльки на складах тимчасового зберiгання, якi мають вiдповiднi умови для зберiгання таких товарiв.

2. Не допускається розмiщення на складах тимчасового зберiгання товарiв, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, якщо до закiнчення строку їх придатностi залишається менше одного мiсяця.

3. Не пiдлягають передачi на тимчасове зберiгання пiдприємствам товари, що зберiгаються виключно митними органами вiдповiдно до частини першої статтi 238 цього Кодексу.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, може визначати також перелiк окремих видiв товарiв, якi передаються на тимчасове зберiгання пiд митним контролем лише на склади митних органiв.

Стаття 440. Забезпечення схоронностi товарiв, розмiщених на складi тимчасового зберiгання

1. Утримувач складу тимчасового зберiгання веде облiк товарiв, що розмiщуються на цьому складi та випускаються з нього, та щомiсячно подає митному органу звiт про рух товарiв на складi за попереднiй мiсяць за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв. Митний орган має право вимагати подання позачергового звiту.

2. Облiк товарiв на складi тимчасового зберiгання ведеться утримувачем цього складу з використанням звичайних правил складського облiку.

3. Утримувач складу тимчасового зберiгання несе передбачену цим Кодексом вiдповiдальнiсть за втрату чи пошкодження товарiв, розмiщених на складi тимчасового зберiгання.

Стаття 441. Розпорядження товарами, якi зберiгаються на складi тимчасового зберiгання пiд митним контролем, у разi зупинення дiї або анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю складу тимчасового зберiгання

1. У разi зупинення дiї або анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю складу тимчасового зберiгання розмiщення нових партiй товарiв на цьому складi не дозволяється.

2. Протягом 30 днiв з дня анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю складу тимчасового зберiгання товари, якi зберiгаються на цьому складi пiд митним контролем, повиннi бути перемiщенi пiд митним контролем їх власником, уповноваженою ним особою або утримувачем складу тимчасового зберiгання на iнший склад тимчасового зберiгання або на склад митного органу чи заявленi у вiдповiдний митний режим.

3. Передбачену цим Кодексом адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за порушення встановленого частиною другою цiєї статтi строку розпорядження товарами, якi зберiгаються на складi тимчасового зберiгання пiд митним контролем, несе власник зазначених товарiв, уповноважена ним особа або утримувач складу тимчасового зберiгання.

Глава 64. Вiдкриття та експлуатацiя вантажного митного комплексу

     Стаття 442. Вантажний митний комплекс

1. Вантажний митний комплекс — це дiлянка територiї з комплексом будiвель, споруд, iнженерно-технiчних засобiв i комунiкацiй, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України.

Стаття 443. Послуги, якi надаються утримувачем вантажного митного комплексу особам, що перемiщують товари через митний кордон України

1. Утримувач вантажного митного комплексу повинен обов’язково забезпечувати:

1) надання посередницьких послуг з декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України;

2) надання послуг iз зберiгання товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, i транспортних засобiв комерцiйного призначення;

3) виконання навантажувально-розвантажувальних робiт.

2. На вантажному митному комплексi також можуть бути обладнанi мiсця для надання додаткових послуг.

Стаття 444. Правове регулювання взаємовiдносин утримувача вантажного митного комплексу з особами, якi користуються послугами комплексу, та митними органами

1. Взаємовiдносини утримувача вантажного митного комплексу з особами, якi користуються послугами комплексу, та митними органами визначаються вiдповiдними договорами.

Стаття 445. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу

1. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

Стаття 446. Обов’язки утримувача вантажного митного комплексу

1. Утримувач вантажного митного комплексу зобов’язаний:

1) дотримуватися положень цього Кодексу, виконувати умови дозволу на вiдкриття та експлуатацiю вантажного митного комплексу та вимоги щодо конструкцiї, облаштування i функцiонування комплексу;

2) забезпечити безоплатний вхiд та в’їзд на територiю комплексу та безоплатне перебування на його територiї протягом перших чотирьох годин;

3) виключити можливiсть несанкцiонованого доступу на територiю комплексу стороннiх осiб, а також вилучення з його територiї товарiв, що перебувають пiд митним контролем, i транспортних засобiв комерцiйного призначення;

4) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осiб митного органу до товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перебувають пiд митним контролем на територiї комплексу, та документiв на такi товари, створювати цим особам належнi умови для роботи;

5) безкоштовно надати на договiрнiй основi у користування облаштованi примiщення для розмiщення на територiї комплексу посадових осiб митного органу та облаштованi робочi мiсця для посадових осiб всiх державних органiв, якi здiйснюють iншi види контролю;

6) вести облiк товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що обслуговуються комплексом, i щоквартально подавати вiдповiдному митному органу звiт про такi товари, транспортнi засоби за формою та у порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв;

7) забезпечити наявнiсть та функцiонування електронного облiку товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються територiєю вантажного митного комплексу, i безперешкодний доступ до системи такого облiку посадових осiб митних органiв;

8 ) забезпечити наявнiсть та функцiонування контрольно-пропускної системи при в’їздi на територiю вантажного митного комплексу та при виїздi з неї, обладнаної шлагбаумами, засобами автоматичної фiксацiї даних реєстрацiйних номерних знакiв транспортних засобiв та електронними вагами, з можливiстю автоматичного внесення iнформацiї про реєстрацiйний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного облiку товарiв i транспортних засобiв;

9) забезпечити наявнiсть та функцiонування системи вiдеоспостереження за входом (в’їздом) на територiю комплексу та виходом (виїздом) з неї, процедурою здiйснення митного контролю з фiксацiєю такого вiдображення для ведення вiдповiдного архiву, а також безперешкодний доступ посадових осiб митних органiв до зазначеної системи вiдеоспостереження.

Роздiл XVI
МИТНА СТАТИСТИКА

Глава 65. Митна статистика

     Стаття 447. Завдання митної статистики

1. Завданнями митної статистики є:

1) об’єктивний та достовiрний облiк даних про перемiщення товарiв через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебiчний аналiз та зберiгання статистичної iнформацiї з питань державної митної справи та зовнiшньої торгiвлi товарами;

2) подання статистичної, довiдкової, аналiтичної iнформацiї з питань державної митної справи та зовнiшньої торгiвлi товарами органам державної влади в порядку, встановленому законом;

3) надання вiдповiдної iнформацiї мiжнародним органiзацiям та митним органам iнших країн згiдно з укладеними вiдповiдно до закону мiжнародними договорами України та законами України;

4) захист статистичної iнформацiї, яка вiдповiдно до закону не пiдлягає розголошенню.

Стаття 448. Система митної статистики

1. Митна статистика є складовою частиною загальнодержавної системи статистичного облiку i звiтностi.

2. Статистична iнформацiя, яка формується, узагальнюється i аналiзується митними органами, використовується в iнтересах змiцнення зовнiшньоекономiчних зв’язкiв, полiпшення митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, подальшої iнтеграцiї України у загальносвiтову систему економiчних вiдносин.

3. Забороняється вимагати вiд митних органiв статистичну iнформацiю, не передбачену державною статистичною звiтнiстю, цим Кодексом та iншими законами України.

4. Митна статистика складається з митної статистики зовнiшньої торгiвлi i спецiальної митної статистики.

Стаття 449. Митна статистика зовнiшньої торгiвлi

1. Митна статистика зовнiшньої торгiвлi являє собою узагальнену та вiдповiдним чином систематизовану iнформацiю про перемiщення товарiв через митний кордон України.

2. Митна статистика зовнiшньої торгiвлi формується, узагальнюється та аналiзується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, на основi даних, якi мiстяться у митних декларацiях.

3. Данi митної статистики зовнiшньої торгiвлi в установленому законодавством порядку використовуються вiдповiдними органами державної влади для здiйснення контролю за надходженням митних платежiв до державного бюджету, валютного контролю, аналiзу стану зовнiшньої торгiвлi України, її торговельного i платiжного балансiв та економiки в цiлому.

4. Ведення митної статистики здiйснюється за методологiєю, яка забезпечує порiвняннiсть даних митної статистики зовнiшньої торгiвлi України з даними державної статистики iнших держав.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, забезпечує регулярне оприлюднення даних митної статистики зовнiшньої торгiвлi.

Стаття 450. Спецiальна митна статистика

1. Спецiальна митна статистика — це система збирання, опрацювання, аналiзу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної iнформацiї, що вiдображає дiяльнiсть митних органiв при здiйсненнi ними державної митної справи.

2. Спецiальна митна статистика ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, з метою забезпечення завдань, покладених на митну службу України вiдповiдно до законодавства.

3. Порядок ведення спецiальної митної статистики визначається законодавством.

Стаття 451. Документи та вiдомостi, що використовуються для формування митної статистики

1. Для формування митної статистики використовуються документи та вiдомостi, що подаються до митних органiв центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними особами згiдно з нормами цього Кодексу, якими визначається порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення.

Стаття 452. Використання iнформацiї, що надається митним органам

1. Iнформацiя щодо обсягiв експорту та iмпорту конкретних видiв товарiв надається центральним органам виконавчої влади за їх вмотивованим запитом (одноразово) або на пiдставi мiжвiдомчих угод про iнформацiйний обмiн (регулярно). Надання iнформацiї центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, про обсяги експорту та iмпорту конкретних видiв товарiв здiйснюється на пiдставi наказiв зазначеного органу.

2. Iнформацiя щодо експортно-iмпортних операцiй конкретних суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi може надаватися лише органам досудового слiдства у зв’язку з розслiдуванням ними кримiнальних справ, органам державної податкової служби, а також за письмовими вмотивованими запитами — державному уповноваженому Антимонопольного комiтету України та головi територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України у зв’язку з розслiдуванням ними антиконкурентних узгоджених дiй.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, надає у випадках та в порядку, встановлених законом, iншим органам, уповноваженим вiдповiдно до закону на здiйснення валютного контролю, iнформацiю, необхiдну для здiйснення такого контролю.

Стаття 453. Використання статистичної iнформацiї з питань зовнiшньої торгiвлi

1. Статистична iнформацiя з питань зовнiшньої торгiвлi використовується для:

1) визначення стратегiї, тактики та основних напрямiв розвитку зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

2) аналiзу та прогнозування зовнiшньоекономiчної полiтики i ситуацiї, що склалася чи складатиметься на свiтовому ринку;

3) проведення переговорiв з торговельно-економiчних питань;

4) застосування заходiв митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

5) складання торговельного та платiжного балансiв України, планування i проведення валютно-фiнансової полiтики;

6) визначення ринкiв збуту товарiв;

7) формування статистики зовнiшньоекономiчних зв’язкiв України.

Стаття 454. Вiдомчi класифiкатори

1. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, здiйснює впровадження та ведення цих класифiкаторiв.

2. Порядок ведення класифiкаторiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

3. Класифiкатори, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, використовуються виключно для цiлей, передбачених цим Кодексом.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, iнформує державнi органи та суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни i доповнення, внесенi до класифiкаторiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, не пiзнiше, нiж за 10 днiв до набрання чинностi такими змiнами та доповненнями.

Стаття 455. Облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, веде централiзований облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами.

2. Взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, здiйснюється одноразово:

1) за зверненнями таких осiб, у тому числi засобами електронного зв’язку, до вiдповiдних митних органiв;

2) при першому здiйсненнi такими особами операцiй з товарами, контроль за якими вiдповiдно до цього Кодексу та iнших актiв законодавства України покладено на митнi органи.

3. Взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, здiйснюється митними органами шляхом присвоєння таким особам облiкового номера.

4. Митний орган невiдкладно iнформує особу про взяття її на облiк та повiдомляє її облiковий номер.

5. Облiковий номер особи є дiйсним на всiй митнiй територiї України. Такий самий облiковий номер не може бути присвоєно iншiй особi.

6. Подвiйний облiк осiб у рiзних митних органах забороняється.

7. Порядок облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв.

Роздiл XVII
ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЯ КОНТРАБАНДI

Глава 66. Заходи щодо запобiгання та протидiї контрабандi

     Стаття 456. Контрольованi поставки наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

1. Вiдповiдно до законiв України митнi органи з метою виявлення джерел i каналiв незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, осiб, якi беруть участь у цьому, разом з iншими державними органами, що мають право здiйснювати оперативно-розшукову дiяльнiсть, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобiв, речовин i прекурсорiв.

2. Порядок проведення контрольованої поставки визначається цим Кодексом i вiдповiдним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону, погодженим iз Генеральною прокуратурою України та зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України.

Стаття 457. Перемiщення товарiв пiд негласним контролем

1. З метою виявлення та притягнення до вiдповiдальностi осiб, причетних до вчинення контрабанди, а також з метою вилучення товарiв, щодо яких є пiдозра в незаконному перемiщеннi через митний кордон України, перемiщення таких товарiв може здiйснюватися пiд негласним контролем та оперативним наглядом правоохоронних органiв.

2. Порядок проведення негласного контролю за перемiщенням товарiв визначається цим Кодексом i вiдповiдним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону, погодженим з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України.

Роздiл XVIII
ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА НИХ

Глава 67. Загальнi положення щодо порушень митних правил та вiдповiдальностi за них

     Стаття 458. Порушення митних правил

1. Порушення митних правил є адмiнiстративним правопорушенням, яке являє собою протиправнi, виннi (умиснi або з необережностi) дiї чи бездiяльнiсть, що посягають на встановлений цим Кодексом та iншими актами законодавства України порядок перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здiйснення операцiй з товарами, що перебувають пiд митним контролем або контроль за якими покладено на митнi органи цим Кодексом чи iншими законами України, i за якi цим Кодексом передбачена адмiнiстративна вiдповiдальнiсть.

2. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за правопорушення, передбаченi цим Кодексом, настає у разi, якщо цi правопорушення не тягнуть за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть.

Стаття 459. Вiдповiдальнiсть за порушення митних правил

1. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за порушення митних правил встановлюється цим Кодексом.

2. Суб’єктами адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення митних правил можуть бути громадяни, якi на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-рiчного вiку, а при вчиненнi порушень митних правил пiдприємствами — посадовi особи цих пiдприємств.

Стаття 460. Особливостi вiдповiдальностi за деякi види порушень митних правил

1. Вчинення порушень митних правил, передбачених частиною третьою статтi 469, статтею 470, частиною третьою статтi 478, статтею 481 цього Кодексу, внаслiдок аварiї, дiї обставин непереборної сили або протиправних дiй третiх осiб, що пiдтверджується вiдповiдними документами, а також допущення у митнiй декларацiї помилок, якi не призвели до неправомiрного звiльнення вiд сплати митних платежiв або зменшення їх розмiру, до незабезпечення дотримання заходiв тарифного та/або нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якщо такi помилки не допускаються систематично (стаття 268 цього Кодексу), не тягне за собою адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої цим Кодексом.

2. Перевiзники несуть вiдповiдальнiсть за перемiщення або дiї, спрямованi на перемiщення товарiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю шляхом подання митному органу як пiдстави для перемiщення цих товарiв документiв, що мiстять неправдивi вiдомостi (стаття 483 цього Кодексу), виключно у разi якщо цi вiдомостi стосуються кiлькостi вантажних мiсць, їх маркування та номерiв, а перевiзниками не вжито заходiв до перевiрки правдивостi зазначених вiдомостей або у разi неможливостi такої перевiрки не внесено вiдповiдного запису до мiжнародної автомобiльної накладної (CMR).

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

Стаття 461. Види адмiнiстративних стягнень за порушення митних правил

1. За порушення митних правил можуть бути накладенi такi адмiнiстративнi стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

3) конфiскацiя товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення — безпосереднiх предметiв порушення митних правил, товарiв, транспортних засобiв iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарiв — безпосереднiх предметiв порушення митних правил вiд митного контролю (крiм транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, що здiйснюються вiдповiдно до розкладу руху на пiдставi мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону), а також транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення товарiв — безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України поза мiсцем розташування митного органу.

Стаття 462. Основнi та додатковi адмiнiстративнi стягнення

1. Попередження та штраф можуть застосовуватися тiльки як основнi адмiнiстративнi стягнення за порушення митних правил.

2. Конфiскацiя товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 3 статтi 461 цього Кодексу, може застосовуватися як основне i як додаткове адмiнiстративне стягнення.

3. За одне i те саме порушення митних правил може накладатися тiльки основне або основне i додаткове адмiнiстративнi стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за порушення митних правил, передбачається основне i додаткове адмiнiстративнi стягнення, застосування лише додаткового адмiнiстративного стягнення без основного не допускається, крiм випадку, передбаченого частиною третьою статтi 467 цього Кодексу.

Стаття 463. Попередження

1. Попередження як адмiнiстративне стягнення за порушення митних правил є офiцiйним попередженням правопорушника стосовно недопустимостi таких дiянь у майбутньому. Попередження виноситься у формi постанови про накладення адмiнiстративного стягнення.

Стаття 464. Штраф

1. Штраф як адмiнiстративне стягнення за порушення митних правил полягає у покладеннi на особу, яка притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi за таке правопорушення, обов’язку сплатити до державного бюджету грошовi кошти у сумi, яка визначається цим Кодексом залежно вiд виду та характеру вчиненого правопорушення.

2. Сплата штрафу, якщо при цьому не застосовується адмiнiстративне стягнення у виглядi конфiскацiї товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 3 статтi 461 цього Кодексу, не звiльняє особу, яка вчинила порушення митних правил, вiд сплати митних платежiв, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

Стаття 465. Конфiскацiя

1. Конфiскацiя як адмiнiстративне стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученнi товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 3 статтi 461 цього Кодексу, i безоплатнiй передачi їх у власнiсть держави. При цьому моторнi транспортнi засоби та несамохiднi транспортнi засоби, що буксируються ними, розглядаються як самостiйнi об’єкти конфiскацiї.

2. Конфiскацiя може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, що визначаються цим Кодексом та iншими законами України.

3. Конфiскацiя товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 3 статтi 461 цього Кодексу, застосовується незалежно вiд того, чи є цi товари, транспортнi засоби власнiстю особи, яка вчинила правопорушення.

Стаття 466. Забезпечення законностi у разi застосування адмiнiстративних стягнень до порушникiв митних правил

1. Адмiнiстративнi стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано iнакше, як на пiдставi та в порядку, що встановленi цим Кодексом та iншими законами України.

2. Додержання митними органами вимог закону в разi застосування адмiнiстративних стягнень за порушення митних правил забезпечується здiйсненням систематичного контролю з боку органiв вищого рiвня та їх посадових осiб, правом оскарження постанов у справах про порушення митних правил та iншими заходами, передбаченими законодавством України.

Стаття 467. Строки накладення адмiнiстративних стягнень у справах про порушення митних правил

1. Якщо справи про порушення митних правил вiдповiдно до статтi 522 цього Кодексу розглядаються митними органами, адмiнiстративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пiзнiше, нiж через шiсть мiсяцiв з дня вчинення правопорушення, а у разi розгляду митними органами справ про триваючi порушення митних правил, у тому числi передбаченi статтями 469, 477 — 481, 485 цього Кодексу, — не пiзнiше, нiж через шiсть мiсяцiв з дня виявлення цих правопорушень.

2. Якщо справи про порушення митних правил вiдповiдно до статтi 522 цього Кодексу розглядаються судами (суддями), адмiнiстративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пiзнiше, нiж через шiсть мiсяцiв з дня вчинення правопорушення, а в разi розгляду судами (суддями) справ про триваючi порушення митних правил, у тому числi передбаченi статтями 469, 477 — 485 цього Кодексу, — не пiзнiше, нiж через шiсть мiсяцiв з дня виявлення цих правопорушень.

3. У разi закриття кримiнального провадження, але за наявностi в дiях правопорушника ознак порушення митних правил, адмiнiстративнi стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пiзнiше нiж через три мiсяцi з дня прийняття рiшення про закриття кримiнального провадження, але не пiзнiше нiж через два роки з дня вчинення правопорушення.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI, вiд 18.09.2012р. N 5288-VI)